26-11-2012

Meer

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

26-11-2012

 

19.45 - ± 22.00 uur

 

Annemieke van der Niet

 

Ardie van Keulen

Aanwezig: mw. Van der Niet, mw. Feikens,   mw. Roowaan,  mw. Haverkamp,  mw. Bosman,  
                    mw. Wijnands, dhr. Meijer, dhr. Timmermans en mw. Van Keulen.

Afwezig m.k.: mw. Merks en dhr. Breukel

Notulen

1.      Opening

De voorzitter, mw. Van der Niet, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn afmeldingen van mw. Merks en dhr. Breukel.

2.      Vaststelling agenda overleg GMR en CvB

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd?

In de GMR vergadering de notulen van de jaarvergadering GMR d.d. 19-11-2012 agenderen.

3.      Verslag overleg GMR en CvB d.d. 29 oktober 2012

Agendapunt 4, pagina 2: 2e zin van boven: willen moet worden wil.  

Agendapunt 5: laatste zin, 1e alinea toevoegen: van elkaar.

De notulen worden vastgesteld. Mw. Van Keulen zal de goedgekeurde notulen mailen naar de MR’en en zorgdragen voor plaatsing op de website.

 

4.      Mededelingen

Dhr. Meijer brengt de complimenten namens de MR van de “Roderik van Voorst” over aan dhr. Breukel voor zijn uitleg tijdens de jaarvergadering van de GMR. Opgemerkt wordt dat de uitleg voor ouders goed te begrijpen was.

5.      Ingekomen post: Brief gemeente Noordoostpolder inzake artikel Stentor

Dhr. Timmermans geeft aan dat de wethouder op de hoogte is van de inhoud van de brief.

De conceptbegroting 2013 ligt ter inzage bij de gemeenteraad.

 

6.      Stand Algemene reserve en schoolcommissiekapitaal

Dhr. Timmermans stelt dat de bijlage het verloop van de getallen tussen 2010 en 2011 weergeeft. Op katholieke scholen is een schoolcommissiekapitaal aanwezig. De ratio tussen materiële vaste activa moet nog worden aangegeven. De suggestie wordt gedaan om het aantal leerlingen per school toe te voegen. Opgemerkt wordt dat het overzicht goed inzicht geeft voor de scholen onderling.

7.      Ziekteverzuim 2012

Het ziekteverzuim blijft hoog ondanks de maatregelen en acties die genomen zijn. De gegevens zijn door het CvB besproken met de directeuren. Besloten is om een analyse te maken van de cijfers en een werkgroep te formeren die meer de diepte ingaat. Ook is besloten dat dit onderwerp elke maand geagendeerd wordt in het directieberaad.

Er wordt gesteld dat er gekeken moet worden naar de leeftijdsopbouw. Ook wordt er gevraagd naar het percentage langdurige zieken.

8.      Verandering basisscholen

Dhr. Timmermans geeft aan dat dit stuk gemaakt is door 2 directeuren. Dit stuk geeft handvaten hoe te handelen als er gedurende het schooljaar de keuze wordt gemaakt voor een andere basisschool. Het is goed om dit duidelijk te hebben. De GMR stelt dat deze notitie telt binnen Aves scholen. Zij doen de suggestie om dit af te stemmen met SCPO.

9.      Leerling- en ouderenquêtes

Er worden nieuwe enquêtes ontwikkeld.  Aves wil graag starten met een pilot.

Het doel is dat de enquête geïntegreerd wordt in Tobias. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van enquêtes die door het openbaar basisonderwijs werden gebruikt. Dhr. Timmermans merkt op dat de ouderenquête niet verplicht is. De enquête onder leerkrachten en leerlingen is om de 2 jaar verplicht.

10.   Samenvatting RI&E

De toetsing is op de scholen uitgevoerd. Het rapport dat de GMR heeft ontvangen is een samenvatting. Het rapport is besproken met de directeuren en hier zijn verschillende acties uit voortgekomen.  Als directeur moet je 1x per jaar het Arbo beleid met de MR doornemen. Opgemerkt wordt dat het schoolnoodplan een ont- en inruimingsplan is, en een onderdeel van het schoolveiligheidsplan. Dhr. Timmermans stelt dat Aves Arbo belangrijk vindt. Eén keer per 4 jaar wordt  een RI&E afgenomen. Vanuit de RI&E komt een Plan van Aanpak en de acties daaruit worden in 4 jaar weggezet. Er wordt geïnformeerd wat een welzijnsonderzoek is. Dhr. Timmermans vertelt dat alle leerkrachten de lijst invullen. Het onderzoek gaat de diepte in m.b.t. het team. Op basis van de uitkomst  krijgt de school/het team een verdiepingsonderzoek.   

 

11.   SCPO

·      Intentieverklaring

·      Stappenplan

·      Meerwaarde

·      Werkgroepen

Opgemerkt wordt dat gelet moet worden op de betrokkenheid van de MR’en.

Besloten wordt in de GMR vergadering verder te praten over dit onderwerp.

12.   Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

13.   Sluiting

De voorzitter dankt dhr. Timmermans  voor zijn inbreng en sluit de vergadering GMR en CvB.

 

 

Emmeloord, december  2012