22-04-2014

Soort vergadering

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

22-04-2014

 

19.30 uur

 

Sigrid Bosman

 

Ardie van Keulen

Aanwezig:  mw. Roowaan, mw. Merks, mw. Rozendal,  mw. Bosman, dhr. Meijer, dhr. Breukel, dhr. Timmermans en mw. Van Keulen.
Afwezig m.k.: mw. Wijnands en mw. Boes.

Notulen

1. Vaststelling agenda

Mw. Bosman opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn afmeldingen binnengekomen van mw. Wijnands  en mw. Boes.

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd? Dit is niet het geval.

2. Verslag overleg GMR en CvB d.d. 26-03-2014
Blz. 1: de suggestie wordt gedaan om de hand-outs toe te voegen bij het verslag. Mw. Van Keulen  zal dit met mw. Oosterhuis overleggen.

Blz. 2: is het expertisecentrum alleen voor de Avesscholen of voor groter gebied? Dit is een subsidie van de gemeente voor de scholen in de NOP. Urk valt hier buiten. De stichtingen (Aves en SCPO) zijn zich aan het beraden indien de subsidie van de gemeente wegvalt.  Dhr. Breukel verwacht dat Aves en /SCPO doorgaan met het expertisecentrum.

Blz. 3: Identiteit: het CvB geeft aan dat volgende week een projectgroep gaat starten om dit uit te werken.  Het CvB denkt te kunnen beginnen met dit project in augustus 2015.

Het CvB had de intentie om het Bestuursplan uit te delen op de Avesdag. Er is echter besloten dit niet te doen, het gaat allemaal te snel, het wordt onzorgvuldig. Het CvB neemt hier rustig de tijd voor.

Actie- en besluitenlijst:
Actiepunt 1: komt aan de orde bij agendapunt 10. Kan verwijderd worden.
Actiepunt 2: kan verwijderd worden. Staat vanavond op de agenda.

 

 

 

 

 

3. Mededelingen
1. Potentials

Dhr. Breukel geeft aan dat het CvB 21 potentials uitgezocht heeft. Met deze personen heeft het CvB gesprekken gevoerd. Het CvB wil een deelcursus op locatie gaan geven, zodat deze potentials  voldoende startpunten behalen om in het 2e jaar van de schoolleiderscursus te kunnen starten. Hier zijn 4 à 5 personen voor uitgenodigd.  

Op 21 mei is er een bijeenkomst georganiseerd om zaken toe te lichten. Aves vindt het belangrijk dat mensen snuffelen aan management. Opgemerkt wordt dat een potential ook directeur kan  worden als de schoolleiderstraining nog niet is afgerond.  

2. Het CvB wil graag weten hoe de 3 leerkrachten de Avesdag d.d. 16 april hebben ervaren?  

De ochtend ging over hoogbegaafdheid. 's Middags kwam professionaliteit van de leerkracht,  houding en attitude aan de orde. De leerkrachten geven positieve reacties.

3. Koning Willem Alexander brengt een bezoek aan de scholen in Ens.

4. Beleidskeuze samenwerking Aves-SCPO
Dit stuk is besproken in de RvT vergadering van 9 april. Het stuk staat nu op de agenda van de GMR om informatie te geven over het voorgenomen besluit van het CvB. Zijn er nog vragen?

Pag. 4: er staat dat er talloze gesprekken gevoerd zijn. Wat wordt hiermee bedoeld? Het CvB bedoelt dat zij zich breed georiënteerd hebben.

Het CvB heeft geprobeerd een zo helder mogelijk beeld te schetsen. Het CvB merkt op dat mensen trots zijn op de naam Aves en de manier waarop gewerkt wordt. De aandachtspunten, kernwaarden zijn waardevol, het is moeilijk om dit in te leveren.

 

Het CvB gaat nu de formele samenwerking verder uitwerken. In november/december zal deze notitie worden besproken met de RvT en de GMR. De vraag voor vanavond is: kan de GMR zich  vinden in het feit dat het CvB de formele samenwerking  gaat opzetten. De leden van de GMR stemmen hiermee in.

 

Tevens merkt het CvB op dat er een gezamenlijke brief voor ouders is gemaakt om hen in te lichten.

05. Onderzoek inzake effect LB  

Enige tijd geleden heeft het CvB reeds aangegeven dat zij het effect van de invoering van LB binnen Aves wil onderzoeken. Wij hebben de onderzoeksvraag neergelegd bij de opleiding Personeel en Arbeid van diverse HBO-instellingen. Inmiddels hebben wij  Majid Darwish benaderd om dit onderzoek voor ons uit te voeren. Majid is  4e jaars student HBO Personeel en Arbeid aan de NHL in Leeuwarden en woont in Emmeloord.

 

 

De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:

In hoeverre is de LB-functie bij Aves kwaliteitsverhogend voor de leerkrachten en welke (onderwijs)resultaten brengt het met zich mee?

De resultaten van dit onderzoek zullen rond de zomervakantie 2014 bekend zijn. 

De GMR doet de suggestie dat Majid deze vraag afrondt en dat iemand anders het overneemt.

6.  Opleiden in de school

De projectgroep OIDS informeert de GMR over de meest relevante ontwikkelingen binnen het project Opleiden in de School:

1.      Martinusschool verkozen tot Opleidingsschool

Uit de selectie voor de aangemelde opleidingsscholen is de St. Martinusschool door het CvB aangewezen als de nieuw te benoemen Opleidingsschool binnen Aves. De projectgroep heeft Marleen Aalberts uitgenodigd alvast kennis te komen maken met de werkzaamheden van de projectgroep en directeuren in haar vergadering van 14 mei 2014 om 9.00 uur in het bestuurskantoor van Aves. Dan zullen ook de afspraken voor schooljaar 2014-2015 verder doorgesproken worden.

2.      Uitbreiding Opleidingsscholen

Het CvB van Aves wil het gedachtegoed van Opleiden in de school verder verbreiden door per augustus 2015 en per augustus 2016 steeds 2 scholen aan te laten haken bij de huidige groep opleidingsscholen. T.z.t. zal de werving worden opgestart door het CvB.

3.      Terminologie opleidingsscholen

In september 2014 vindt er een grote accreditatie plaats op het onderwerp Opleiden in de School in de KPZ en binnen de opleidingsscholen. Dit betekent dat er op elke Opleidingsschool materialen opgevraagd kunnen worden of dat er mensen benaderd worden om in gesprek te gaan met de accreditatiecommissie. In overleg met de KPZ proberen we dat zo goed mogelijk te stroomlijnen. Het is echter wel belangrijk dat alle stagescholen met dezelfde terminologie werken. Daarom is binnen de stuurgroep vastgesteld dat we vanaf heden met de volgende drie termen voor stagescholen zullen werken in ons werkgebied met de KPZ:

1. academische opleidingsschool, (tevens opleidingsschool, tevens werkplekopleidingsschool)
2. opleidingsschool, (tevens werkplekopleidingsschool)
3. werkplekopleidingsschool (voormalige stageschool)
Het is de bedoeling dat deze termen ook worden gebruikt in de schoolgidsen en schoolplannen van alle Avesscholen als er gesproken wordt over stagescholen.
De projectgroep OIDS van Aves werkt eraan om alle opleidingsscholen een ordner aan te leveren waarin alle relevante documenten in dezelfde volgorde opgeborgen kunnen worden.

4. Training auditoren

In het kader van Opleiden in de School vinden auditorentrainingen plaats in schooljaar 2014-2015.
Het CvB van Aves wil hier graag een verbinding maken met de beleidsuitspraken in het document Kwaliteitszorg Aves, door zoveel mogelijk gebruik te maken van deze opleiding.

In de stuurgroepvergadering OIDS op 3 april op de KPZ is vastgesteld dat de deelnemende schoolbesturen deelnemers kunnen inschrijven voor de audittraining in schooljaar 2014-2015. Er zal in de komende weken nog meer informatie bekend worden over de inhoud en duur van de training. In een voorgesprek is gesproken over 6 dagdelen + het uitvoeren van een audit op een opleidingsschool. Tijdens de opleiding zal er een audit worden gepland op een (academische) opleidingsschool.
Het CvB ziet graag dat directeuren van Aves zo’n audittraining volgen in 2014-2015.

Het CvB zal dit ook bespreken met Herman Snelder in het kader van de scholingsinventarisatie voor 2014-2015. Het CvB maakt zich er sterk voor om deze training ook in 2015-2016 aan te laten bieden zodat er een grotere groep auditoren opgeleid kan worden. In de toekomst zal de audit als kwaliteitszorginstrument dan ook gemakkelijker ingezet worden binnen Aves, of vanuit Aves naar andere besturen.

5.      Incompanytraining mentoren 2014-2015

In 2014-2015 zijn er voor twee groepen mentoren trainingen aangevraagd in het Aveskantoor. We hebben aan de KPZ gevraagd of we op die manier de mentoren binnen onze scholen snel weer “bij kunnen laten spijkeren” op de laatste inzichten van het mentorschap. 

7.  Vacature Coördinator Werkplekleren

Zoals in de vorige vergadering is aangekondigd is de sollicitatieprocedure voor de vacature Coördinator Werkplekleren opgestart.

Op 8 april zijn er gesprekken gevoerd met kandidaten op basis van de selectie van brieven.

Op 15 april zijn er gesprekken gevoerd met kandidaten door een afvaardiging van het managementteam van de KPZ.

Dhr. Timmermans vertelt dat er vandaag een besluit is genomen. Vandaag is degene die de baan krijgt gebeld en de anderen zijn afgebeld. Het CvB stelt voor dat degene dit eerst even op school kan vertellen en daarna wordt de naam bekend gemaakt. Deze persoon blijft in dienst van Aves en wordt gedetacheerd naar de KPZ.

8. Projecten KPZ en penvoerderschap subsidie Regio aan Zet

Het CvB van Aves maakt deel uit van verschillende overleggen binnen de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). Vanuit deze samenwerkingsverbanden worden subsidies aangevraagd. Die subsidies worden o.a. aangewend voor inzet van personeel binnen Aves. Een voorbeeld hiervan is het project Opleiden in de School.

 

Subsidie Regio aan Zet

Het ministerie heeft subsidies beschikbaar gesteld die verband houden met het begeleiden van startende leerkrachten, het inrichten van mobiliteitscentra en voor scholing, gericht op directeuren en de kennisbasis om op die manier zoveel mogelijk leraren aan het werk te houden. Voor deze subsidie heeft Aves zich beschikbaar gesteld als penvoerder. De eventuele toekenning zal in de week van 14 april plaatsvinden, waarna de schoolbesturen in overleg met de KPZ de uitwerking verder ter hand zullen nemen. Het voordeel van deze subsidie voor Aves is dat Aves voor reeds bestaand beleid in de komende twee schooljaren facilitering kan declareren onder deze subsidie. Dat geldt o.a. voor:

                    2 dagen per week projectleiding op het project Regio aan Zet

                    2 dagen per week begeleiding startende leraren

                    2 dagen per week coördinatie van het inrichten van een Aves-academie

                    Facilitering voor vrij roostering van directeurenopleidingen (die in het afgelopen jaar is

                    weggevallen)

9. Wisselen van bank

In de RvT-vergadering van 9 april jl. heeft het CvB het volgende voorgelegd aan de Raad van Toezicht over de wisseling van bank voor een van de drie spaarbankrekeningen (risicospreiding). De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de voorgenomen wisseling en zij onderschrijft deze verandering. Het CvB informeert de GMR ook over de voorgenomen wisseling van bank. Het CvB informeert de GMR dat zij een omzetting zal bewerkstelligen van het spaartegoed bij de ING naar de ABN-AMRO. 

10.  Vacatures GMR                                    

Er is één openbare leerkracht die zich formeel heeft aangemeld. Deze is daarmee per acclamatie gekozen.

Er hebben zich 2 ouders aangemeld om zitting te nemen in de GMR. Het gaat om sollicitaties binnen de oudergeleding van de Openbare identiteit. De MR’en hebben stemrecht en kunnen hun voorkeur tot uiterlijk 18 juni 2014 doorgeven. Zij zullen de profielschetsen ontvangen. Mw. Bosman en mw. Roowaan zullen de gesprekken voeren. We zullen hier in de volgende vergadering op terugkomen.

11. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

12. Sluiting                                     

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.