12-12-2011

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

12 december 2011

 

20.00 - ± 22.00 uur

 

Annemieke van der Niet

 

Ardie van Keulen

Aanwezig: mw. Van der Niet, mw. Feikens, mw. Merks, dhr. Meijer, mw. Roowaan, mw. Bosman, dhr. Breukel, dhr. Timmermans en mw. Van Keulen.

Afwezig m.k.: mw. Haverkamp en mw. Molog

Notulen

1.      Opening

De voorzitter, mw. Van der Niet, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Zij merkt op dat mw. Molog en mw. Haverkamp zich hebben afgemeld voor deze vergadering,

2.       Overleg GMR en RvT

 Voorafgaand aan deze vergadering heeft een overleg plaatsgevonden met de Raad van Toezicht.

3a.   Vaststelling agenda overleg GMR en CvB

Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

3b.   Verslag overleg GMR en CvB d.d. 14 november 2011

Over het verslag zijn geen vragen en/of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

Mw. van Keulen merkt op dat de aanwezigen/afwezigen in het sjabloon missen. Zij zal deze toevoegen.

 

De Identiteitsteksten zijn besproken in de vergadering van 14 november. De opmerkingen die de GMR had zijn aan dhr. Snelder doorgegeven. De GMR geeft een positief advies m.b.t. de identiteitsteksten.

4.    Mededelingen

Het CvB hoopt dat de GMR elk jaar een prijs voor het jaarverslag mag winnen. Het CvB feliciteert de leden van de GMR.

5.    Bespreekpunt  GMR en CvB: Bestuursbegroting

Dhr. Timmermans geeft aan dat in de begroting een aantal zaken doorwerken:  het teruglopend leerlingaantal van De Wissel. Eén extra groep op de St. Martinus, een ruime formatie in Nagele e.d.. Ook de zaken die in gang gezet zijn vanuit het bestuursplan werken nu door, met name de investeringen t.a.v. QLICT, digitale borden, Parnassys, invoering LB functies e.d.. Dhr. Timmermans stelt dat 2012 begonnen wordt met een negatieve begroting. Hij merkt op dat 2012 een pittig jaar zal worden. Het CvB heeft al diverse zaken in gang gezet, om alles in goede banen te leiden.

Pagina  5: Marieke ten Hove (achternaam toevoegen)

Pagina 9: 7e zin: staat een keer te veel  is. Opmerking over collegaschool. Tekst “in de huidige t/m bovenbouwleerlingen” komt niet overeen met het staatje boven aan de pagina.

Pagina 21: het staatje aanvullen met cijfers van de Brede School.

Pagina 22: Er wordt gevraagd naar de afschrijvingen. De GMR wil graag weten welke afschrijvingen dit zijn. Tevens graag 2011 opnemen. Dhr. Timmermans zal hier naar kijken en komt in de januarivergadering hierop terug.

De Begroting 2012 zal in de januarivergadering opnieuw aan de orde komen.

6.     Bespreekpunt  GMR en dhr. Timmermans: Reiskostenregeling

De PGMR stemmen in met de reiskostenregeling.

7.     Rondvraag

Dhr. Breukel deelt namens Aves kerstpakketten uit aan de ouders van de GMR.

8.     Sluiting

De voorzitter dankt het CvB voor hun inbreng en sluit de vergadering GMR en CvB.

 

 

Emmeloord,  december 2011