MR en GMR

Alle scholen kennen een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. De MR heeft een wettelijke status. Dat wil zeggen dat de raad advies kan uitbrengen aan het bevoegd gezag over aangelegenheden die de school aangaan. Ook heeft de raad in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Leden van deze raad worden voor een periode van drie jaar gekozen door de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten (leerkrachtengeleding) en kunnen vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen. De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in een medezeggenschapsreglement. (lees hier)

Voor schooloverstijgende zaken is er bij Aves een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Alle scholen samen worden door 12 leden (6 ouders en 6 leerkrachten) vertegenwoordigd in de GMR. Ook voor de GMR zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement.