Raad van Toezicht

De minister, de inspectie, ouders, partners, maar ook de verschillende partijen binnen de onderwijsinstelling – leraren, schoolleiding, toezichthouders – verwachten steeds meer van het bestuur. Decentralisatie maakt het noodzakelijk dat een schoolorganisatie een besturingsmodel hanteert.
Aves wil stimuleren dat de organisatie een gezamenlijk beeld ontwikkelt van wat goed schoolbestuur inhoudt en hoe daar concrete invulling aan kan worden gegeven. Ook wil Aves uitdragen dat de organisatie professioneel bestuur belangrijk vindt. Daarom heeft Aves de code Goed Bestuur vastgesteld, die door bestuurders zelf, verenigd in de PO-raad, is gemaakt en door hen zal worden nageleefd. Daarbij is er een goede scheiding tussen toezicht en uitvoering.
 

Het College van Bestuur legt verantwoording op hoofdlijnen af aan de Raad van Toezicht. Het is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt, met name op het functioneren van het College van Bestuur.

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Raad van Toezicht -

Mevrouw Willy Feikens  


(voorzitter)

Aves stichting voor primair onderwijs - Raad van Toezicht -

De heer Jaap Jongejan

(vice voorzitter)

Aves stichting voor primair onderwijs - Raad van Toezicht -

Mevrouw Dieke Talsma


Aves stichting voor primair onderwijs - Raad van Toezicht -

Mevrouw Esther Blankvoort