Notulen jaarvergadering GMR

Jaarvergadering GMR : 26 oktober 2015

Opening:

Afien Wijnands, voorzitter van de GMR, heet alle aanwezigen welkom.

Hierna neemt ze het programma van de avond door. Na de voorstelronde en de rondvraag, zullen er twee presentaties komen. Henriëtte Wentink (O.B.S. de Regenboog, Ens) zal een presentatie geven over het innovatiebudget van Aves en Ronald Heupink zal een presentatie geven over het ICT-beleidsplan. Na de pauze zullen er ronde-tafel-gesprekken plaatsvinden over verschillende onderwerpen.

Na een voorstelrondje van de huidige GMR-leden, worden de nieuwe GMR-leden welkom geheten. Dit zijn Sandra Zuidema (ouder RK) en Assie Aukes (leerkracht RK). Zij nemen de plaats in van Sigrid Bosman (ouder RK) en Marion Merks (leerkracht RK) die beide aftredend waren na een jarenlange inzet. Sigrid en Marion: bedankt!

Rondvraag:

De Wissel: De afvaardiging van de Wissel vraagt zich een aantal dingen af over de nieuwe CAO. Hoe zit het met thuiswerken, mag dat wel of niet? De MR van de Wissel zou graag met de GMR willen praten over de nieuwe CAO. Wat zijn de bevoegdheden van de GMR t.o.v. de nieuwe CAO? Wat moet thuis, wat moet per se op school?

Advies van de GMR t.o.v. bovenstaande punten: Praat eerst als (P)MR met jullie directeur, het heet een overlegmodel, maak daar gebruik van.

 

Overlegmodel versus het Basismodel: Was hier een keuze in voor de MR-en? De bond zegt dat de keuze lag bij de MR en niet alleen bij de GMR. Was het nu alleen een GMR-keuze? Klopt dit dan wel, was dit de juiste gang van zaken? Bevoegdheden weghalen bij GMR? Is hier alsnog een keuze in?

Advies van de GMR t.o.v. bovenstaande punten: Ons advies: In februari/maart is een evaluatiemoment over de CAO. Wij ontvangen graag alle vragen, zodat wij deze mee kunnen nemen.

*Verder kwam nog ter sprake vanuit leerkrachten: Vreemd/niet wenselijk dat individuele scholen geen enkele inspraak hebben in de aanname van personeel. Dit is nu allemaal centraal geregeld. Bij omliggende stichtingen is het heel gebruikelijk dat je als nieuwe leerkracht een sollicitatiegesprek hebt met de betreffende directeur en bijv. MR geleding.

Vragen over het Jaarverslag: 

 • Vakantierooster: in het nieuws praten ze over een nieuw voorstel om vakanties met PO en VO gelijk te trekken. Er is nog niet bekend hoe dit binnen Aves vorm gaat krijgen. Dit is een punt die terug gaat komen op de agenda van de GMR. Het wordt mogelijk wel anders dan nu.

Presentatie innovatiebudget Aves:

O.B.S. De Regenboog in Ens is dit jaar één van de scholen die het innovatiebudget van Aves heeft gekregen. Directeur Henriëtte Wentink vertelt wat zij gedaan heeft om dit budget te krijgen en wat ze hiermee doen.

Presentatie ICT - beleidsplan:

 • Om de 4 jaar updaten is volgens Ronald Heupink en Henriette Wentink te lang, is 2 jaar voor deze tijd geen betere optie?
 • Digitale identiteit – discussie/onderzoek? (kinderen allemaal Aves mailadres – nee, wat wel….???)

Ronde-tafel-gesprek:

Moet de GMR aanschuiven bij de MR

Punten die naar voren kwamen:

Groepje 1:

 • De mening is positief
 • GMR was vroeger veel democratischer. Er zaten veel meer ouders en personeelsleden in. (25 à 30 mensen) De lijntjes waren veel korter. Veel intensiever, er kwamen meer geluiden vanuit het veld.
 • Steeds meer vragen vanuit het veld naar de GMR toe, de MR-en weten de GMR steeds makkelijker te vinden, positief.
 • Minder input vanuit het veld wel vanuit CvB.
 • Een bezoek is zeer welkom.
 • Een ouder geeft aan dat de notulen soms erg summier zijn, moeilijk uit wijs worden. Eerder hadden zij een eigen GMR lid en die kon vaak veel toelichten.
 • Het GMR bezoek moet wel een doel hebben.

Groepje2:

 • Geen behoefte in eerste instantie, de GMR is goed bereikbaar.
 • Dat de mogelijkheid er is, is wel fijn! Als je als school echt tegen een punt aanloopt is het fijn als iemand van de GMR langs wil komen. Bij een concrete vraag.
 • Het is ook handig bij grote vraagstukken.
 • Het is ook handig voor MR-en zonder GMR-lid, meer binding. Handig voor rechten en plichten vanuit MR-en.
 • Op uitnodiging langskomen, op aanvraag.

Groepje 3:

 • Een GMR lid kan langskomen op aanvraag.
 • Als het nut heeft voor de MR.
 • Het is heel fijn als er een GMR-lid in je eigen MR zit. Je weet net iets meer ins en outs.
 • Voorkennis.
 • Met bepaalde onderwerpen is het heel handig.
 • Je kunt nu mailen maar persoonlijk kan soms ook erg fijn zijn.

Groepje 4:

 • Het is heel goed, feeling houden met de achterban! GMR-lid zit niet automatisch in de MR.
 • Bij elkaar zitten voor het zitten niet, het moet echt meerwaarde hebben! Het kan heel goed zijn.
 • Het scheelt als je MR-lid ook in de GMR zit.
 • Het is vooral van belang bij grote punten, korte lijnen.

Ronde-tafel-gesprek:

Leerling enquête

Punten die naar voren kwamen:

 • Leerlingen positief over meester en juffen (bijvoorbeeld altijd tijd etc.)
 • School: 3 speerpunten benoemd die ze gingen oppakken
 • Instructie tijd te lang
 • Vragen “Taal” lastig, is voor sommige leerlingen te moeilijk
 • Signaal uit leerling-enquête meenemen
 • Alles goed – juf is tof
 • Onderbouw toetsen?
 • “talige”bedoeling – begrijpend lezen
 • Goed, wij (school) gaan zo door
 • Sociaal wenselijke antwoorden

 

Ronde-tafel-gesprek:

Aves vliegt vooruit (ICT)

Punten die naar voren kwamen:

 • Alle nieuwe methodes moeten digitale component hebben (= standaard)
 • De reken methode "Alles telt" heeft goede filmpjes
 • Leerkrachten hebben meer scholing nodig op ICT gebied
 • Digitale component --> eruit pakken wat je nodig hebt als leerkracht
 • ICT beleid moet aansluiten op de visie van Aves (school)
 • Meer digitaal heeft wel als consequentie minder tijd om andere zaken te ontwikkelen.

Ronde-tafel-gesprek:

CAO

Er kwamen zeer wisselende reacties, zowel positief als negatief.

Punten die naar voren kwamen:

Positieve punten:

 • Nu een beter inzicht in de uren die gemaakt moeten worden.
 • Niet meer werken in het weekend.
 • Duidelijke afspraken wie wat doet.
 • De uren beter verdeeld over de week.

Negatieve punten:

 • De uitwerking is heel verschillend binnen de verschillende scholen.
 • Thuiswerken mag niet, terwijl hier soms betere mogelijkheden zijn (qua ruimte, ICT).
 • Waarom moeten de dagen in de meivakantie vaststaan? Kunnen we deze ook zelf inplannen?