Doel

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van Stichting Aves en heeft als officieel adviesorgaan instemmingsrecht op veel beleidsterreinen. De GMR is samengesteld uit zes ouders en zes personeelsleden en kent een evenwichtige verdeling tussen de openbare, de katholiek-oecumenische en de protestants-christelijke identiteit.

Doel van de GMR van Stichting Aves

De GMR streeft naar goed onderwijs en het waarborgen van de belangen van kinderen, ouders en personeel van Stichting Aves.
 
We willen dit bereiken door:
- op een positief kritische manier het stichtingsbeleid te beoordelen;
- waar nodig het College van Bestuur te adviseren inzake het te volgen beleid;
- open communicatie met alle betrokkenen;
- een proactieve houding door signalerend te handelen;
- effectief gebruik te maken van de bevoegdheden volgens de WMS;
- een dynamische sparringpartner te zijn.
 
Door steeds aandacht te hebben voor verbetering van het onderwijs, het (financiële) beleid en de medewerkerstevredenheid verwachten we op een effectieve en positieve manier de belangen van alle geledingen te behartigen.