Doel

GMR

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het orgaan binnen de stichting Aves waarin ouders en personeelsleden  zijn vertregenwoordigd. De GMR heeft instemmingsrecht op veel beleidsterreinen, wanneer het alle of een meerderheid van de scholen binnen de stichting betreft. De GMR is samengesteld uit zes ouders en zes personeelsleden en kent een evenwichtige verdeling tussen de openbare en katholieke/oecumenische identiteit.

Doel van de GMR van Stichting Aves

Waar staan we als GMR voor en waar gaan we voor …


Visie GMR:
Streven naar goed onderwijs en hierbij het waarborgen van de belangen van kinderen, ouders en personeel van Stichting Aves.


Missie GMR:
De GMR vervult haar missie door:
- Een open communicatie;
- Een proactieve houding door signalerend en adviserend te handelen;
- Effectief gebruik te maken van haar bevoegdheden volgens WMS;
- Een dynamische sparringpartner te zijn.
Door ons handelen hebben we oog voor goed onderwijs, het (financiële) beleid en de medewerkerstevredenheid.
Op deze wijze verwachten wij op een effectieve en positieve wijze de belangen van alle geledingen te behartigen.