Begrippenlijst

Begrippenlijst

ABB Administratie, Beheer en Bestuur
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ADV ArbeidsDuurVerkorting.
AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.
APS Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
ARBO ARBeidsOmstandigheden
AWB Algemene Wet Bestuursrecht
AZC AsielZoekersCentrum.
BAO of BO Basisonderwijs
BAPO Bevordering Arbeidsparticipatie ouderen Primair Onderwijs
BG Bevoegd Gezag
BGZ BedrijfsGezondheidsZorg
BHV BedrijfsHulpVerlener
BMO Bestuurs- en Management Ondersteuning
BOA Begeleider Op Afstand
BSO BuitenSchoolse Opvang
CAO-PO Collectieve ArbeidsOvereenkomst Primair Onderwijs
CFI Centrale Financiën Instellingen
CITO Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CV Curriculum Vitae
CvI Commissie voor de Indicatiestelling
CvO Commissie van Onderzoek
DGO Decentraal Georganiseerd Overleg.
ELLO Effectief Leren Lezen Ondersteuningsprogramma
FA Financiële Administratie
FPU Flexibele PensioenUitkering.
FOA Functie OngeschiktheidsAdvies
FRE Formatie RekenEenheden.
FTE Full Time Equivalent
GMR Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
GOA Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden beleid.
GVO Godsdienstig VormingsOnderwijs
HVO Humanistisch VormingsOnderwijs
IB Intern Begeleider
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IPB Intergraal Personeels Beleid
IST Integraal Standaard Toezicht
IVBO Individueel Voorbereidend BeroepsOnderwijs
JRK Jonge Risico Kinderen
LEA Lokaal Educatieve Agenda
LCG Landelijke Commissie Geschillen
LGF LeerlingGebonden Financiering
LIO Leraren In Opleiding
LWOO LeerWeg Ondersteunend Onderwijs
MDO Multi Disciplinair Overleg
MI Materiële Instandhouding
MR MedezeggenschapsRaad
NT 2 Nederlands als tweede Taal
ObaO Openbaar BasisOnderwijs.
OBS Openbare BasisSchool
OC OpvangCentrum
OC&W Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
ODS Openbare DaltonSchool
OJS Openbare JenaplanSchool
OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg
OOP OnderwijsOndersteunend Personeel
OP Onderwijzend Personeel
PABO Pedagogische Academie BasisOnderwijs
PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg.
Pf ParticipatieFonds
P&O Personeel en Organisatie
PO Primair Onderwijs (basisonderwijs)
POP Persoonlijk OntwikkelingsPlan
PRO PRaktijkOnderwijs
PSA Personeels- en SalarisAdministratie
PZ PersoneelsZaken
RDDF Risico Dragend Deel van de Formatie
REA Reïntegratie Arbeidsgehandicapten
REC Regionaal ExpertiseCentrum
RI&E Risico-Inventarisatie en Evaluatie
RPBO Rechtspositie Personeel BasisOnderwijs
RST Regulier SchoolToezicht
RVC Regionale VerwijzingsCommissie
SBO Speciale school voor BasisOnderwijs
SMT Sociaal Medisch Team
SO Speciaal Onderwijs
SWS SamenWerkingsSchool
SWV SamenWerkingsVerband (WSNS)
SVO Speciaal Voortgezet Onderwijs
UWV Uitvoering WerknemersVerzekeringen
Vf VervangingsFonds
VKM Vereniging tegen KinderMishandeling
VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
VO Voortgezet Onderwijs
VOO Vereniging voor Openbaar Onderwijs
VOS/ABB Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
WAO Wet op de ArbeidsOngeschiktheid
WEC Wet op de ExpertiseCentra
WMK Werken Met Kwaliteit (-skaarten)
WMS Wet Medezeggenschap Scholen
WPO Wet op het Primair Onderwijs
WPO Werkplek in Opleiding
WSNS Weer Samen Naar School.
Wtf WerkTijdFactor
WvP Wet verbetering Poortwachter
ZAT Zorg AdviesTeams