Actueel

Actueel april 2017

Dinsdag 7 maart is de GMR bij elkaar gekomen om kritisch te kijken naar het huidige doel van de GMR. Het doel zoals verwoord op de website is opgesteld in de aanloop van de fusie van Christophorus en het openbaar onderwijs  door de toenmalige  GMR-leden. We hebben in deze vergadering constructief besproken waar wij, als huidige GMR, voor staan en voor willen gaan. Uiteindelijk hebben we besloten om het doel aan te passen. De vernieuwde visie en missie is onder het kopje doel te vinden. Op deze wijze verwachten wij op een effectieve en positieve wijze de belangen van alle geledingen te behartigen.

Actueel september 2015

Het schooljaar is weer begonnen en de GMR maakt zich weer op voor de eerste vergadering. Tijdens de GMR vergaderingen wordt gesproken over beleidsstukken die de scholen van Stichting AVES aangaan. Vorig schooljaar hebben wij regelmatig vragen gekregen vanuit MR-en van de verschillende scholen. Hier zijn wij als GMR blij mee, hierdoor weten wij wat er op de scholen speelt. De vragen nemen wij mee in de vergaderingen. Helaas kunnen wij geen antwoord of oplossingen geven op alle vragen, soms zijn de vragen school specifiek. Op dit moment zijn we nog niet volledig, we zijn nog op zoek naar een katholieke/oecumenische ouder en leerkracht die onze GMR weer voltallig maken. Er kan tot 2 oktober worden gereageerd. Voor meer informatie gmr@aves.nl Op 26 oktober a.s. is onze jaarvergadering. Tijdens deze avond, zal naast het presenteren van het jaarverslag ook ICT centraal staan. U ontvangt binnenkort de uitnodiging en agenda van deze avond.

Actueel januari 2014

Het nieuwe kalenderjaar is alweer even begonnen. En als nieuwe voorzitter heb ik mijn draai inmiddels gevonden. Het afgelopen najaar hebben we binnen de GMR veel gesproken over een eventuele samenwerking met SCPO. We zijn blij dat we van bijna alle MR-en een reactie hebben ontvangen n.a.v. het onderzoeksrapport. De opkomst tijdens de jaarvergadering liet merken dat de MR-en betrokken zijn. In november en december 2013 hebben 2 x met de Raad van Toezicht vergaderd. De 1e vergadering stond in het teken van de Onderzoeksrapportage en tijdens de 2e vergadering hebben we over algemene zaken gesproken. Met ingang van januari mogen wij Ans Rozendal begroeten als nieuw GMR lid. Zij neemt zitting namens de openbare ouders. Ans, we hopen dat je een fijne tijd hebt binnen de GMR. Op dit moment zijn we nog met spoed op zoek naar een ouder die plaats wil nemen binnen de GMR namens de katholieke/oecumenische ouders. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 zoeken we 2 nieuwe leden, een ouder en een leerkracht van de openbare identiteit.

Actueel mei 2013

De meivakantie zit erop.
Wat gaat het jaar snel en wat komen er diverse onderwerpen aan bod.
Het afgelopen jaar komen er niet veel nieuwe beleidsstukken bij. Aves heeft het beleid de afgelopen  drie jaar goed geregeld. Dat betekent dat de GMR vooral beleid binnen krijgt dat elk jaar opnieuw aan de orde komt, zoals de begroting, meerjarenzorgplan, bestuursplan enz. Deze blijven wij kritisch bekijken, zodat we de organisatie mee blijven aansturen op een gezonde organisatie.
Natuurlijk zijn we daarnaast heel druk bezig met het onderzoek naar bestuurlijke samenwerking tussen Aves en SCPO. Dit vergt veel tijd van de GMR leden. Het blijkt een interessant onderzoek waarbij veel aan de orde komt op allerlei terreinen. Ook zijn we bezig met onze ronde langs de MR'en die zich aangemeld hebben voor een bezoekje van een van de GMR leden. Dit levert interessante gesprekken op waar wij veel aan hebben. Veel van de opgedane informatie nemen wij weer mee in onze sturing aan het geheel binnen de organisatie. Graag blijven we jullie input ontvangen. Dit is voor ons heel zinvol als vertegenwoordiging van alle MR'en binnen de stichting.

Actueel februari 2013

 

Het is januari 2013.

 

We hebben net de eerste vergadering achter ons liggen van het nieuwe jaar. In december 2012 hebben we een samenkomst gehad met de Raad van Toezicht. Dit doen we ieder jaar. Dat is iedere keer een goede, en ik durf wel te zeggen, iedere keer een betere ontmoeting. Fijn om samen ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en elkaar te helpen situaties vanuit een ander perspectief te bekijken. Zo kunnen we scherp blijven in de taak die we uitvoeren. Aan het eind van dit jaar zullen we elkaar weer spreken in het stichtingskantoor. Inmiddels is er ook een informatiebrief de deur uitgegaan vanuit de stichtingen Aves en SCPO, die meer informatie geeft over het onderzoeken van mogelijke samenwerking in de toekomst. Ook wij als GMR hebben een brief klaar liggen die binnenkort naar alle MR'en verstuurd wordt. In deze brief geven wij jullie meer informatie over ons aandeel in het geheel van dit intensieve project. In de laatste vergadering hebben we ook de bestuursbegroting 2013-2016 bekeken. Deze zag er goed uit. Goede uitkomsten waar hard aan is gewerkt door de hele stichting. Ook is in deze begroting een nieuw onderdeel opgenomen; de risicoparagraaf.  Deze paragraaf schat de risico’s in die op korte termijn van invloed zijn op de begroting. Het betreft tijdelijke budgetten, risicovolle inkomsten en het aangaan van overeenkomsten die niet op korte termijn kunnen worden beëindigd. De bestuursbegroting is een mooi inzichtelijke document. Graag wil ik erop wijzen dat voor meer informatie alle goedgekeurde beleidsstukken terug te vinden zijn op de site van Aves.

 

Actueel december 2012

De actualiteiten van de afgelopen tijd.
De GMR heeft verschillende beleidsstukken doorgenomen de afgelopen vergaderingen.
Bestuursrapportage januari-juli 2012; een document dat laat zien hoe de stand van zaken op dit moment is binnen de stichting Aves. Alle punten op het gebied van onderwijs, bestuur, financiële, personele en materiële zaken komen aan bod en worden gemarkeerd met een kleur. Groen wanneer het afgerond is, rood wanneer het nog aan de orde komt. Vrijwel alles ligt goed op schema.
Managementrapportage april- juni 2012; Een blik in de financiën van de scholen van de stichting Aves. Alle kosten opgenomen in een begroting op gebied van personeel, onderwijs, huisvesting, organisatie enz. Dit overzicht betreft een tijdsbestek van april tot juli 2012. Dit zag er goed uit.
Hoogbegaafdheid; Een notitie opgesteld door een projectgroep bestaande uit o.a. directeuren, leerkrachten en ib'ers. Over dit stuk ontstond een uitvoerig gesprek tussen de GMR-leden. Voortvloeiende hieruit hebben twee leden enkele opmerkingen naar deze groep toegezonden, zodat zij zich weer hierover kunnen buigen.
Ziekteverzuim; Hierover wordt verder nagedacht. Zowel CvB, als de raad van toezicht en de GMR zijn het er overeens dat het percentage ziekteverzuim lager mag. Het CvB wil zich hier verder in verdiepen en dan vooral nadenken over preventieve zorg in verband met ziekte.

In de afgelopen periode hebben we ons ook bezig gehouden met de jaarvergadering.
We waren blij met de opkomst na een herinnering aan de uitnodiging voor deze avond. Leo Breukel van het CvB van Aves was aanwezig als gastspreker. Hij vertelde meer over recente ontwikkelingen binnen Aves. Na afloop kregen we positieve reacties op de aanwezigheid van Leo Breukel op deze avond. Dat was goed om te horen. Ook hebben we alle MR'en ons jaarlijks jaarverslag toegezonden waarin we verslag doen van alle doorgenomen beleidsstukken en andere zaken die aan de orde zijn geweest in het schooljaar 2011/2012.
Voor volgend jaar willen we vroeger beginnen met de aankondiging van de jaarvergadering, en zullen we het jaarverslag eerder versturen. Dit omdat wij als GMR graag willen dat alle MR'en aanwezig kunnen zijn op deze jaarlijkse vergadering. We hebben het als zeer positief ervaren dat ook deze afgelopen jaarvergadering (ook kritische) vragen gesteld werden. Dit houdt ons als algehele organisatie binnen het onderwijs van Aves scherp.
Rest mij verder ieder een fijne kerst alvast toe te wensen, een gezellig oudjaar en tot in het nieuwe jaar.

Actueel juni 2012

De laatste vergadering van de GMR hebben we het jaarbericht van Aves bekeken. Dit mooie jaarbericht hebben alle ouders inmiddels via hun school gekregen. Verder hebben we het uitgebreide bestuursjaarverslag en de jaarrekening van 2011 doorgenomen. Een compleet en duidelijk verslag over de organisatie, personeel, onderwijs, identiteit, materiële zaken, huisvesting en financiën van het vorige jaar.

Ook kregen we 3 onderzoeksrapporten te zien. Deze zijn gemaakt door studenten van Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De eerste was een onderzoek naar de naamsbekendheid van Aves. Stichting Aves bestaat nu ruim 2 jaar. De studenten deden onderzoek naar de naamsbekendheid onder de leerkrachten. Een grote meerderheid was bekend met de naam, betekenis van de naam en de kernwaarden achter de naam Aves. Onder het tabblad organisatie op deze site is achtergrondinformatie te vinden over Aves.

Het tweede rapport ging over de naamsbekendheid van Aves onder de ouders van de leerlingen. Ook hierbij was duidelijk te zien dat de 2 jaar promotie-campagne haar vruchten heeft afgeworpen. Het laatste onderzoeksrapport ging in op het gebruik van social media. Aves wilde graag weten op welke manier social media ingezet zou kunnen worden als communicatiemiddel. De stichting wil vanaf 2014 zeker bezig met social media binnen de scholen en bekijkt komende tijd hoe zij dit kunnen inzetten.
De laatste GMR-vergadering van dit schooljaar zit erop. Wij wensen iedereen een fijne vakantie waarin de batterij weer opgeladen kan worden voor een fris, nieuw schooljaar.

Actueel mei 2012

De meivakantie zit erop. En we hebben allereerst een heugelijke mededeling. Onze GMR is weer op volle kracht, want Afien Wijnands (katholieke geleding en leerkracht heeft zich aangemeld bij de GMR, om deel te nemen aan onze bijeenkomsten. Wij vinden het fijn dat we weer voltallig zijn. Echter voor het nieuwe schooljaar zoeken we nog een leerkracht van openbare geleding. Annigje van Molog stopt met haar werkzaamheden binnen de GMR en we zoeken een opvolger. Binnenkort schrijven we een verkiezing uit voor deze plek.

Deze komende week (16 mei) hebben we een ingelaste vergadering, want de vergadering van 21 mei vervalt. Op deze datum hebben we als GMR namelijk een cursus. Deze cursus hadden we tegoed van het NKO, vanwege het “beste jaarverslag”. We hebben uit vele keuzes een module gekozen, die  gaat over Passend Onderwijs. Een actueel onderwerp, die momenteel veel vraagtekens oplevert. Er zal veel veranderen binnen de beleidskwesties en organisatie van het Passend Onderwijs. Als GMR van Aves willen we proberen om toch zo dicht mogelijk bij de overleggen en keuzes die gemaakt zullen worden aanwezig te zijn. We hopen dat de cursus een mooie voorbereiding is.

Intussen staan ook alle tot nu toe langsgekomen beleidsstukken binnen de GMR, op de site van Aves. Dit betekend dat iedereen die meer wil weten over goedgekeurde beleidszaken op de site meer kan vinden over specifieke stukken. We zijn blij dat dit onderdeel nu ook up to date is.

Ondertussen blijven wij kritisch meelezen en meedenken over alle beleidsstukken die bij ons binnen komen.

Actueel februari 2012

In het nieuwe jaar hebben we als GMR alweer 2 vergaderingen achter de rug. We hebben gekeken naar de huidige en prognosecijfers van de leerlingaantallen van de scholen binnen Aves. Daarnaast hebben we inzicht gekregen in de begroting van de scholen. Er zijn vooral veel investeringen gepland op gebied van ICT, technisch onderhoud en vervanging methodes. We bespraken de notitie inzake Vervangingspool. De GMR heeft aangegeven dat de kwaliteit van de pooler bewaakt moet worden. We stelden het vakantierooster vast voor het aankomende schooljaar.

Verder keken we naar het Meerjarenzorgplan en kregen informatie over leegstand, inzet LB-functies en bestuursjaarplan. We spraken over de klachtenregeling die we voor de hele stichting gelijk willen trekken en het financiële handboek met de afspraken hebben we doorgenomen.

Door middel van een brief aan de MR-leden hebben we informatie gegeven over de communicatie tussen de MR’en en de GMR. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u die altijd aan ons stellen via gmr@aves.nl.

Actueel december 2011

Het is hoog nodig de rubriek actueel van nieuwe informatie te voorzien. Wat is het een drukke tijd voor kerst. Als GMR kunnen we voor het nieuwe jaar nog het een en ander melden.

21 november 2011 vond de jaarvergadering plaats in het Voorhuys. Na een herinnering kwamen ongeveer 35 leden van de verschillende MR'en, behorende tot Aves, op deze avond. Daar waren we blij mee, want het is de avond om elkaar te zien, te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen. We hebben ons als GMR opnieuw voorgesteld, omdat er veel wisseling van leden is geweest binnen onze groep. Daarbij hebben wij ook een oproep gedaan voor een lid leerkracht, katholiek of katholiek/oecumenische geleding. Het valt niet mee om hiervoor iemand te vinden, die ons team wil aanvullen. Een leerkracht krijgt een mooie vergoeding in tijd bovenop zijn salaris per maand. Een hele mooi compensatie voor een plek die er toe doet binnen het geheel van de 27 scholen vallend onder Aves. We hopen dat deze plek dus toch snel ingenomen zal worden door een enthousiaste leerkracht. Na het voorstellen van onszelf hebben we het jaarverslag doorgenomen. Een korte doorloop met elkaar van verschillende beleidsstukken die door onze handen zijn gegaan.  Hierna nam Marieke ten Hove het woord over om meer over de begroting te vertellen. Een stuk die bij de MR'en jaarlijks langskomt, maar waarbij velen door de bomen het bos niet meer zien. We wilden in deze korte presentatie meer overzicht en duidelijkheid meegeven. Er kwamen veel vragen. Wij willen als aanvulling op deze presentatie alsnog een kort verslag maken. Deze zal na de kerstvakantie naar alle MR'en verstuurd worden. Als slot was er een hapje en een drankje. Gezellig even ontspannen bij elkaar zitten. Vragen over andere zaken dan de begroting werden er dit jaar niet veel gesteld. We hebben een lijst met vragen en opmerkingen van deze avond genoteerd, die wij als GMR ook nog gaan doornemen. Ook hiervan zal een klein verslag de kant van alle MR'en opkomen.

In december hebben we de laatste vergadering van dit kalenderjaar gehad. Voorafgaand hadden we een ontmoeting met de leden van de Raad van Toezicht. Dit willen we ieder jaar eenmaal doen. We hadden een goed gesprek met elkaar over en weer. We hebben deze vergadering ook de begroting doorgenomen. We hebben onze vragen gesteld en zullen in het nieuwe jaar op de begroting terugkomen. De avond was inmiddels ver gevorderd, waardoor we de rest van de agenda niet meer hebben doorgenomen. Dit gaan we hervatten in het nieuwe jaar.

Bij deze wensen we iedereen namens de GMR een goede start in het nieuwe jaar!

Actueel oktober 2011

Hoogste tijd voor een klein stukje actueel voor de website. De GMR is inmiddels na de zomervakantie tweemaal bij elkaar gekomen. Direct na de zomervakantie waren we ook weer compleet. We hebben twee ouders van openbare geleding bereid gevonden om binnen de GMR actief betrokken te zijn. Dat is heel fijn. De twee nieuwe leden zijn Willy Feikens en Anita Haverkamp. Ook hebben we nu weer iemand die financieel goed op de hoogte is, zodat ook dit aandachtsgebied weer goed vertegenwoordigd is.

 

Dick, die vanaf het begin van Stichting Aves lid van onze GMR was, heeft echter ook afscheid genomen. Hij heeft sinds 1 november een baan als directeur op een school binnen  onze stichting. Zo te zien hebben we ook voor hem binnenkort een vervangende leerkracht van katholiek/oecumenische identiteit. En dan hopen we dat we voorlopig nog een hele tijd het beleid kunnen toetsen binnen Aves met de huidige bezetting binnen de GMR.

Tijdens de eerste vergadering hebben we vooral afspraken gemaakt over de te verdelen aandachtsgebieden, het voorzitterschap en de aankomende jaarvergadering. Bij deze jaarvergadering zijn alle leden van alle MR'en binnen de stichting Aves uitgenodigd. Tijdens deze avond bespreken we kort het jaarverslag over het afgelopen jaar en zal een gastspreker de genodigden meer duidelijkheid verschaffen over het lezen van de jaarlijkse begroting. We hopen dat het een prettige en zinvolle avond zal worden.

In de tweede vergadering van oktober hebben we beleidszaken doorgesproken. Deze zullen in de volgende vergadering afgerond worden.

Actueel juli 2011

Wij hebben de laatste vergadering van het schooljaar erop zitten, maar wij kunnen nog niet met vakantie. Na de zomer willen we graag weer met een voltallige GMR starten dus we trekken er nog even vol aan om goede kandidaten te krijgen. In de Vleugels die begin juli 2011 uitkomt staat een oproep voor kandidaten en in de meeste schoolkrantjes heeft het ook al gestaan. Wij roepen ook MR-en op om mee te zoeken naar geschikte kandidaten.

De laatste vergadering gingen we in met een bomvolle agenda en helaas nog zonder Annigje Molog. Annigje ondervindt nog steeds de naweeën van een aanrijding. Wij hopen dat ze spoedig herstelt.

Na een kort overleg als GMR hebben we een aantal managementinformatiestukken doorgenomen met het CvB (jaarrekening, kwartaalcijfers en doelstellingen) en diverse beleidsstukken (o.a. assessments, stand van zaken functiemix en taakbeleid). De conclusie is dat het CvB goed op weg is met de integratie van het beleid na de fusie, ook met de functiemix ligt Aves goed op schema. Eén van de gesignaleerde aandachtspunten is de kennis ten aanzien van financieel beleid binnen de MR-en en de wijze waarop de schoolbegroting kan worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De GMR wil hier in het najaar 2011 aandacht aan besteden, ondermeer op de jaarvergadering.

Tenslotte heeft de GMR de samenwerking met het CvB in het afgelopen schooljaar geëvalueerd. De conclusie hierin was dat de GMR duidelijk op zoek is geweest naar haar rol, waardoor de samenwerking met het CvB niet altijd even soepel is verlopen. Dit werd van beide zijden zo ervaren. In de loop van dit jaar is dit goed uitgekristalliseerd en is er een prettige (en zoals gewenst: positief kritische) samenwerking ontstaan.  Beide partijen vertrouwen erop dat deze ingeslagen weg kan worden voortgezet. De avond is afgesloten met het afscheid van Richard Meinders, waarbij hij door zowel de GMR-collega's zelf en het CvB hartelijk bedankt is voor de fijne samenwerking. Daarna hebben we dit jaar afgesloten met een gezamenlijk drankje. Martien Rienks kon helaas niet aanwezig zijn, namens de GMR is hem een bos bloemen gezonden.

Actueel juni 2011

Nog vijf weekjes en dan zit het schooljaar er weer op. De GMR heeft nog een vergadering dit schooljaar en dan hebben ook wij even een vakantie-onderbreking. De laatste vergadering zullen we nog een paar beleidsstukken samen bekijken en doorspreken, waarna we dit jaar samen afsluiten. Afgelopen vergadering hebben we een vergadering met een heel andere inhoud gehad. We hebben geen papieren of vergaderstukken tevoorschijn gehaald, maar met elkaar gepraat over visie. Onze visie op de komende tijd. Onderwerpen die aan de orde kunnen gaan komen in de nabije toekomst en hoe we daar in staan. Het is goed om met elkaar over verschillende zaken van gedachten te wisselen. Hierin gaat het er niet om, om al vaststaande standpunten in te nemen, maar om een stukje voorbereidend werk. We hebben met elkaar zinnige onderwerpen besproken in een rustige sfeer.

Ondertussen hopen we ook nog steeds op aanmelding voor nieuwe leden binnen de GMR voor het nieuwe jaar. Hiervoor komt ook nog een oproep in Vleugels (nieuwsbrief Aves). Toch nog een kleine oproep bij deze. Er komen twee plekken vrij voor het nieuwe schooljaar. Voor die twee plekken zoeken we ouders van de openbare geleding. Voor meer vragen kunt u altijd terecht bij ons via de gmr mailadres: gmr@aves.nl. Graag geven we u dan meer informatie over de te vervullen plekken binnen de GMR.

Actueel mei 2011

Nu de Functiemix akkoord is hebben we weer de ruimte om naar andere beleidsmatige zaken te kijken. In de afgelopen vergadering hebben we met het College van Bestuur (CvB) de Managementrapportage besproken. In deze rapportage staan de doelen van het CvB vermeld en de status hiervan. Een nuttig document om op hoofdlijnen te beoordelen hoe de stichting Aves er voor staat. Verder hebben we met het CvB naar het programma voor Identiteit gekeken en het voorstel voor Leerkringen. Leerkringen is een nieuw initiatief dat is bedoelt om te komen tot kennisontwikkeling en –overdracht binnen de stichting. Ook hebben we met het CvB gekeken naar de wijze waarop de gelden van de stichting worden beheerd. De wijze zoals dat nu zal worden ingevuld biedt – volgens de GMR - voldoende zekerheid en levert een iets hoger rendement op dan spaarrekeningen of deposito’s. Tenslotte hebben we over het Meerjaren Zorgplan en de IB-taken gesproken. Het Meerjaren Zorgplan is een degelijk plan waarin, binnen de zorgregio waarin stichting Aves opereert voldoende ruimte is voor het individuele kind. Wel maakt de GMR zich zorgen over de financierbaarheid van de zorg, maar dan met name door het onzekere overheidsbeleid op dit vlak en overheerst het gevoel dat kinderen tegenwoordig snel een “labeltje” opgeplakt krijgen.  Dit wordt mede veroorzaakt doordat ouders graag willen weten waarom hun kind niet presteert zoals andere kinderen. In het document IB-taken is vastgelegd welke werkzaamheden er op IB-gebied in de school moeten worden uitgevoerd, daarnaast is er tijdsbesteding aan gekoppeld afhankelijk van de omvang van de school. Ook dit biedt weer meer houvast voor een zorgvuldige zorgbegeleiding van onze kinderen.

De volgende vergadering – op 23 mei – heeft de GMR slechts één agendapunt, namelijk het ontwikkelen van visie op het onderwijs. Het is de ambitie van de GMR om vanuit deze visie te kijken naar de ingekomen beleidsstukken en ook het CvB actief te adviseren over het beleid.

Actueel april 2011

In de GMR vergadering van maart 2011 hebben we de functiemix goedgekeurd. Met alle informatie en de reacties uit de MR-en kwamen wij tot de conclusie dat er een evenwichtig beleidsdocument ligt voor de functiemix. Er zijn natuurlijk wel een aantal aandachtspunten ten aanzien van de functiemix, maar dat wordt vooral een zaak van goed monitoren op schoolniveau. Het spreekt voor zich dat wij als GMR het proces van invoering en uitvoering van de functiemix aandachtig blijven volgen.

 

Als GMR zijn we de afgelopen periode diverse keren aangehaakt bij projectgroepen. Voor ons als GMR is het van belang – om een zorgvuldige afweging te kunnen maken – dat wij goed op de hoogte zijn van de achtergrond van bepaalde beleidsstukken. Waar wij tegenaan liepen was onze rol bij deze projectgroepvergaderingen. Als GMR zijn wij verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de ouders en het personeel van de stichting Aves. Door deel te nemen aan projectgroepvergaderingen zou de indruk kunnen ontstaan dat de GMR heeft bijgedragen bij het tot stand komen van het beleid, hetgeen een objectieve beoordeling in de weg zou kunnen staan. Wij hebben vastgesteld dat wij een actieve GMR willen zijn die graag weloverwogen beslissingen neemt. Het bijwonen van een projectgroepvergadering kan hiertoe bijdragen. Wel is het van belang dat we vooraf kenbaar maken wat onze rol bij dergelijke vergaderingen is en dat wij als GMR altijd een zelfstandige afweging maken.

 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van een GMR lid. Martien Rienks heeft om persoonlijke redenen zijn deelname aan de GMR beëindigd. Martien was reeds lid van de GMR van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Noordoostpolder en lid van de voorbereidende GMR.  We vonden het fijn dat Martien kennis had op velerlei gebied en zeker ook zijn aandachtsvelden goed beheerste.

Omdat de zittingstermijn van Richard Meinders komende zomer verloopt, lijkt het ons zinvol om reeds nu een tweetal vacatures voor de GMR open te stellen. Wij zijn op zoek naar een tweetal ouders met de openbare identiteit die de GMR willen versterken. Voor het evenwicht in de GMR zou het prettig zijn als er één ouder is van een kleinere school en één ouder van een grotere school. Daarnaast zou het prettig zijn als één van deze ouders kennis heeft van financiële aangelegenheden. Voor meer informatie of aanmeldingen mailt u naar gmr@aves.nl.

Actueel maart 2011

Wij zijn volop aan de slag gegaan met het “dossier” functiemix. Door meer carrièrekansen in het onderwijs te bieden tracht de overheid het werken in het basisonderwijs aantrekkelijker te maken. Om dit te realiseren zijn extra functieschalen ingevoerd voor het basisonderwijs. Als GMR ondersteunen wij dergelijke initiatieven natuurlijk van harte. Goed gemotiveerd personeel is één van de basisvoorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs. Wat hierbij natuurlijk wel van belang is, is dat de criteria – b.v. de gelden om voor een dergelijke functie in aanmerking te komen – goed zijn vastgelegd en ook de procedure hiernaartoe voor alle betrokkenen helder is. Om goed geïnformeerd te worden over de functiemix hebben een aantal leden van de GMR een paar projectgroepvergaderingen bijgewoond, hebben wij informatie opgevraagd bij andere stichtingen en hebben we gesproken met zogenaamde “ambassadeurs” van het Ministerie van Onderwijs. Tenslotte hebben wij nog een achterban raadpleging opgezet door middel van expliciete vragen aan de personeelsgeleding van de MR-en.

 

De invoering van de functiemix heeft ook nogal wat raakvlakken met andere beleidsmatige zaken, zoals mobiliteitsbeleid en het taakbeleid op de school. Deze zaken hebben vanzelfsprekend ook onze aandacht en wij zullen de aandachtspunten hieromtrent nog bij de MR-en onder de aandacht brengen.