Leerlingzorg

Uitgangspunten van Aves:

-        Onze scholen hebben de zorg en begeleiding van leerlingen structureel georganiseerd.

-        Onze scholen beschikken over een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van leerlingen. Alle scholen volgen de vorderingen van leerlingen systematisch door het gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem en methode-afhankelijke toetsen.

-        Er zijn duidelijke procedures voor in-, door- en uitstroom.

-        Onze scholen hebben procedures om zorgleerlingen voortijdig op te sporen.

-        Onze scholen analyseren de hulpvragen van leerlingen.

-        Onze scholen bepalen de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

-        Onze scholen dragen zorg voor extra begeleiding van leerlingen die zorg behoeven.

-        De scholen betrekken ouders bij de zorg en begeleiding van leerlingen

 

Leerlingen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die leerlingen behalen kunnen dan ook heel divers zijn. Wij vinden het belangrijk om op deze verschillen zo goed mogelijk in te spelen. Ons uitgangspunt is dat we de onderwijsbehoeften van een kind in beeld brengen. Onze IB’ers zijn daarin getraind (handelingsgericht werken). Daar waar nodig wordt extra hulp/instructie geboden en/of wordt de leerstof aangepast. Ook kan externe hulp worden aangevraagd voor consultatie en/of onderzoek en, indien wij een leerling niet de zorg kunnen geven die hij/zij nodig heeft, wordt samen met de ouders gezocht naar een oplossing buiten onze school. Dat kan zijn:

-        naar een andere school

-   naar het SBO (speciale school voor basisonderwijs)(De Klimboom in Emmeloord of De Trimaran in Kampen)

-        naar het SO (speciaal onderwijs)

Tevens kennen we het z.g. rugzakje. Dat zijn middelen en ondersteuning om extra zorg in de school zelf te organiseren.

 

Om die extra zorg en de zorg buiten de school te verkrijgen zijn procedures afgesproken.

Hoe wij onze zorg organiseren en extra zorg regelen staat beschreven in het zorgdocument (schoolniveau) en zorgplan (Samenwerkingsverbandniveau)

De Avesscholen uit Kampen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband WSNS Kampen en omgeving en de andere scholen bij het Samenwerkingsverband Noordoostpolder, Urk en Noordwest Overijssel.

Deze samenwerkingsverbanden zijn nodig om er voor te zorgen dat in een regio voor (bijna) alle kinderen thuisnabij een passende onderwijsplek is. Door samen te werken kunnen we voorzieningen in stand houden en, naar behoefte, inrichten om extra zorg voor kinderen en de scholen mogelijk te maken.

In de zorgplannen 2011-2015 van deze samenwerkingsverbanden staat vermeld hoe dat gebeurt en welke ontwikkelingen zijn gepland.

Landelijke ontwikkelingen i.d. kunnen er toe leiden dat de huidige vorm van de samenwerkings-verbanden verandert en de beschikbare middelen verminderen.

 

Toelating:
Besturen hebben een z.g. zorgplicht. Dat betekent dat zij moeten zorgen dat er voor elk aangemeld kind een passende onderwijsplek wordt gevonden. Zoals eerder gemeld, gaan we, als de school de gevraagde zorg niet kan bieden, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) op zoek naar de juiste plek voor dat kind.

 

Toelaatbaarheid:
In principe zijn alle kinderen toelaatbaar op de scholen van Aves. De openbare scholen zijn algemeen toegankelijk. Bij alle scholen dient men de identiteit van de scholen te onderschrijven en respecteren. Bij de confessionele scholen wordt aan ouders uitgelegd hoe  de levensbeschouwelijke identiteit vorm krijgt in de school.

Er zijn drie zaken die toelaatbaarheid in de weg kunnen staan:

1.      Als de school de benodigde zorg niet kan bieden.

2.      Als de ouders de grondslag van de school niet onderschrijven en respecteren.

3.      Bij wangedrag en hygiënische problemen waarbij de veiligheid van kinderen en leerkrachten in het geding komt en waarbij het functioneren van de school ernstig wordt verstoord.

Voor 1 en 3 zijn duidelijke procedures afgesproken hoe dan te handelen.
Bij 2 verwachten we dat de ouders zelf op zoek gaan naar een voor hun kind wel geschikte school.