Onderwijskundig/didactiek

Boeken

Schrijver Titel uitgeleend tot:
Wagenhofer, Erwin (film op DVD) Alphabet  Theo Oosterveld (5-10-2016)

Beschrijving: Beschrijving: Indrukwekkende onderwijsfilm die vele malen is bekroond. Volkskrant: “Spannend vertrekpunt voor lange discussies achteraf”. De Telegraaf: “Alphabet geeft stof tot nadenken”. Aanrader 1: Deze film zelf bekijken. Aanrader 2: Deze film met je team te gaan zien. Opmerking Herman Snelder: Je kijk op onderwijs zal veranderen!


Gunster, Berthold en Prinsen, Herberd Ja-maar ik ben wel leraar  

Beschrijving: Van een ja-maar naar een ja-en cultuur m.b.v. achtergrondinfo, voorbeelden, verhalen en quotes. Op een leuke (je blijft erin bladeren) manier word je meegenomen in een manier van denken. De quotes en de slimme oplossingen voor problemen zijn direct toepasbaar!


Sylvia Drent en Eleonoor van Gerven Passend onderwijs voor begaafde leerlingen  

Beschrijving: Theorie, beschrijving van middelen voor screening en ondersteuning, interventies en gevolgen van (hoog)begaafdheid worden beschreven. Onmisbaar voor coördinatoren HB van de Aves-scholen. Daarom is dit boek verstrekt bij de cursus Coördinator HB.

PO-Raad Op opbrengsten gericht  

Beschrijving: Een PO boekje met resultaten van subsidietrajecten PO-Raad 2008-2012. Vanuit verschillende organisaties en actoren kun je lezen wat wel of niet werkt. Mooi om te gebruiken bij een schoolverbeterplan of voor verbeterplannen op vakgebieden.

Dick Wijte De mensenschool; De toekomst is aan de jeugd X

Beschrijving: Dick Wijte pleit voor onderwijs met levenskunst; niet voor onderwijs dat mensen traint zodat ze bruikbaar zijn. In dit boekje komen beschouwingen voor die betrekking hebben op samenleving, school en overheid. Dick Wijte was voorzitter van de VKO (Vereniging Katholiek Onderwijs).

Stichting Gilles de la Tourette Een kind met het syndroom van Gilles de la Tourette op school X

Beschrijving: Een klein boekje met informatie voor leerkrachten over Gilles de la Tourette; zowel over de uitingen, wat de onderwijsbehoeften zijn en hoe je de eigenwaarde van een kind bevordert.


Pauw, Ietje De kunst van het navelstaren X

Beschrijving: De studie van Ietje over “Reflecteren”; een onderwerp dat leerkrachten kan helpen om meer vakbekwaam te worden. Ietje geeft voorbeelden van goed en slecht reflecteren en in het boek vind je naast de benodigde data ook veel verhalen uit de praktijk die zeer herkenbaar zijn. Echt niet een boek om helemaal te lezen maar zeker wel om te genieten en leren van de persoonlijke en praktijkverhalen.


Marzano, Robert J. De REFLECTIEVE Leraar X

Beschrijving: Dit is een gebruiksboek om als leerkracht steeds beter te worden. Je krijgt tips en voorbeelden voor het stellen van persoonlijke doelen, gerichte oefeningen en hoe feedback te verkrijgen en te gebruiken. Het leuke is dat je trapsgewijs kunt werken aan jouw gewenste groei in je vak. Tevens komen veel z.g. “Wat doe ik gewoonlijk om . . .” onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen helpen je na te denken over bepaalde routines en daarmee kun je ook daarin groeien.


Steunpunt onderwijszorg Kijken naar opbrengsten X

Beschrijving: Deze DVD is door Ad Kappen gebruikt in zijn presentatie aan de directeuren. Hiermee begonnen onze trajecten Opbrengstgericht Werken en Kwaliteitszorg. In 25 minuten een goed beeld krijgen kan met deze DVD worden bereikt.


Lilian van der Poel Hoogbegaafdheid in kaart X

Beschrijving: 48 praktische kaarten voor leerkrachten om hoogbegaafd gedrag te observeren, te begrijpen en te beïnvloeden. Aan de orde komen leergedrag, emotioneel gedrag en sociaal gedrag met in ieder gebied meerdere aandachtspunten. Goede ideeën om vastgelopen “genieën” weer aan de gang te krijgen. (Uitgave van “Schoolsupport”)


Kees Vernooij Nog een weg te gaan X

Beschrijving: Dit is de afscheidsrede van Kees Vernooij t.g.v. het eind van zijn dienstverband aan Hogeschool Edith Stein op 12 december 2012. In zijn rede blikt hij terug op de negatieve en positieve zaken die spelen bij het verbeteren van de leesvaardigheid. Het boekje is een uitgave van Expertis.


Graaf, Gert de Gewoon of speciaal X

Beschrijving: Een boek rondom onderwijsintegratie van leerlingen met het downsyndroom. Het is bestemd voor die het onderwijs aan deze kinderen ter harte gaat. Het is niet eenvoudig te lezen.


Hanneke Wentink Leren Lezen en Schrijven is een Kunst X

Beschrijving: De ondertitel is: “voorkomen van laaggeletterdheid bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften”. In dit boekje van Expertis (ook van Kees Vernooij) worden in het kort de zaken die er toe doen bij leren lezen en schrijven bij elkaar gezet. Een leerkracht kan hiermee spiegelen.


PO- raad Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs X

Beschrijving: De PO-raad heeft dit boekje uitgebracht om scholen diverse mogelijkheden van ontwikkelingsperspectieven te laten zien en hoe ermee omgegaan kan worden. Het boek is gelardeerd met praktijkverhalen (casussen) en achterin het boek staan praktijkvoorbeelden.


Mariska Drost en Petra Verra Slimmer Leren met RTTI X

Beschrijving: In dit boek hebben Mariska en Petra 50 tips voor “leren leren” bij elkaar gebracht. Uitgaande van hoe hersenen werken, worden manieren aangereikt om op een slimme manier dingen te leren en te onthouden. Voor leerlingen van een basisschool is het moeilijk maar voor leerkrachten biedt het mogelijkheden om kinderen verder te helpen en ook om zelf profijt van te hebben.


Landsberg Max Jenaplan X

Beschrijving: Ondertitel: “Jenaplanonderwijs op weg naar de 21e eeuw”. Een concept Jenaplanbasisonderwijs dat een kader wil zijn voor schoolontwikkeling, schoolplan en schoolgids. Minutieus uitgewerkte aandachtspunten die uitnodigen om keuze te maken.


Förrer Mariët / Leenders Yvonne Werken met groepsplannen – taal/lezen X

Beschrijving: Vanuit de PO-raad is dit boekje uitgegeven om handelings- en opbrengstgericht een kapstok te bieden voor het effectief en efficiënt omgaan met verschillen tussen leerlingen. Bevat achtergrondinformatie, formulieren en uitgewerkte groepsplannen. Handig en leerzaam !!


JAS Jenaplan routeboek groepszorg X

Beschrijving: Vormgeving van de leerlingzorg (1-zorgroute in 5 stappen) volgens Jenaplanprincipes. Vele begrippen worden uitgelegd, voorbeelden en formulieren zijn beschikbaar en het boekje bevat 10 beschrijvingen van de etiketten die we op onze kinderen plakken (ADHD – PDD-NOS enz.)


Ende, Hugo van den; Pullens, Theo; Berends, René; Beernink, Rudy Taalklasse, taalvaardigheid voor studenten aan de pabo. X

Beschrijving: Oefenboek voor pabostudenten die hun taaltoets moeten halen. Bevat alle onderdelen t.w. spelling, interpunctie, basisgrammatica en formuleren met diverse taaltaken om te oefenen. Het boek is zeker ook handig voor mensen die hun kennis eens willen opfrissen.


Duforce Ouderhulpkaarten Taal en X

Beschrijving: Deze kaarten helpen ouders bij het begeleiden van hun kinderen. Mooi is dat ze tevens een middel zijn om de ouderparticipatie te bevorderen. De map bevat kaarten voor gr. 1-2; gr. 3-4; gr. 5-6 en gr. 7-8. Van elke kaart zijn 5 exemplaren beschikbaar. Scholen die de map leenden, zijn enthousiast !


Clijsen, Arjen e.a. 1-Zorgroute Naar handelingsgericht werken X

Beschrijving: Het boek geeft informatie over een goede afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Alle kinderen hebben recht op passend onderwijs en optimaal ontwikkelen van hun mogelijkheden en talenten. De stappen op groepsniveau, schoolniveau en bovenschoolsniveau worden toegelicht.


WSNS Afstemming begrippen in de leerlingenzorg X

Beschrijving: Een brochure, die een kader biedt om eenduidigheid te krijgen met betrekking tot het gebruik van begrippen in de onderwijsbehoeften.


WSNS HGW en de intern begeleider X

Beschrijving: Deze brochure geeft een handreiking voor handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en handelingsgericht werken (HGW) en hoe hiermee te werken binnen je school.


WSNS Transparant beschikken X

Beschrijving: Brochure over de beschikkingen binnen PCL.


WSNS Keuzewijzer WSNS + projecten Handelingsgericht werken X

Beschrijving: Brochure over Handelingsgericht werken (HGW) met de beschrijving hoe je dit kunt invoeren en aanpakken.


Yarden Doodeng? X

Beschrijving: Verhalen en gedichten voor kinderen waarin de dood een rol speelt


Yarden Mama, Langoor wordt niet wakker X

Beschrijving: Langoor, het konijn van bastiaan , gaat dood. Zijn moeder legt uit dat dieren en mensen dood kunnen gaan. Eenvoudig boekje voor jonge kinderen, om voor te lezen.


Henny Jaarsma Annigje Jannink Rikie Oosthof Nel Korstanje Hoe moet ik nou toch die groep in X

Beschrijving: Het zijn vier boeken en een CD rom. Met dit lespakket kun je de eerste opvang voorbereiden na een overlijden of een crisis. Er staan mogelijkheden om te handelen in, vaardigheden die je hierbij kunnen helpen. De CD rom geeft de uitwerking en verdieping. De boeken zijn gericht op verschillende doelgroepen binnen zorg en onderwijs.


Martha HoffenkampDe Bruykere, Pedro en Hulshof, Casper Jongens zijn slimmer dan meisjes Dr. Schaepmanschool

Beschrijving: Indianenverhalen over onderwijs worden onder de loep genomen; clichés worden doorgeprikt en dat alles op basis van recent neurologisch en onderwijskundig onderzoek. Dat levert o.a. op: het sneuvelen van leerstijlen; baby’s worden niet slimmer van klassieke muziek en jongens zijn niet beter in wiskunde. Een zeer opmerkelijk boek !


Marzano, Robert e.a. De reflectieve leraar X

Beschrijving: Ondertitel: Bouwen aan excellentie. Het geven van onderwijs is een vaardigheid en, net als andere vaardigheden, kun je, door te oefenen, steeds vaardiger worden. Het stellen van persoonlijke doelen, gericht oefenen, feedback regelen d.m.v. observaties en discussies over het lesgeven werken voor de groei van je lesgevend vermogen. Het boek is een stuk gereedschap dat je steeds kunt pakken. Afgeraden wordt om het als een roman te lezen ! Ondertitel: Bouwen aan excellentie.


Klifman, Harm en Fuite, Martine Weten en verbeteren X

Beschrijving: Geschreven voor Van Beekveld en Terpstra. De ondertitel is: Informatie- en interventiecanon opbrengstgericht werken in het basisonderwijs. Het boek is gebaseerd op onderzoek bij 3 besturen en geeft antwoord op de vraag: Hoe gaan we om met informatie in en van de basisschool. Veel aspecten komen aan bod waarbij goed op de rollen van de betrokkenen wordt gelet. Verluchtigd met praktijkverhalen, toezichtkaders en leuke cartoons.


Tîmmermans, Miranda Kwaliteit van de opleidingsschool X

Beschrijving: Een fors boek over “Affordance, Agency en Competentieontwikkeling”. Het is een proefschrift om de graad van doctor te verkrijgen aan de universiteit van Tilburg. Een totaal onleesbaar boek ! Wie durft ?


Agten, Paul van en anderen Intervisie X

Beschrijving: Een praktijkgids voor iedereen die intervisie wil inzetten op een praktische manier met diepgang. Het boek bevat praktische tips, draaiboeken en 19 intervisiemethodieken.


Tijdschriften

Titel   uitgeleend tot:
Naam    

In deze categorie zijn nog geen tijdschriften aanwezig


Materialen

Titel   uitgeleend tot:
Naam    

In deze categorie zijn nog geen materialen aanwezig