Identiteitscommissies

Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Tamar Kopmels

Hoe kun je kinderen in deze tijd zó begeleiden dat ze uitgroeien tot mooie mensen? Mensen die weten wat ze beweegt in hun eigen leven, en wat ze belangrijk vinden om voor te leven? En die ook nog eens snappen en respecteren dat andere mensen daar ook zo hun eigen ideeën over hebben? Die vraag houdt mij al zo’n achttien jaar beroepsmatig bezig.
Aves heeft mij gevraagd de komende jaren handen en voeten te geven aan identiteitsontwikkeling en levensbeschouwelijk onderwijs op de scholen van Aves. Daarmee zal ik de basis die Herman Snelder hiervoor heeft gelegd binnen de stichting, concretiseren. Ik ben voor Aves op de openbare scholen en een deel van de samenwerkingsscholen als identiteitsbegeleider werkzaam. Concreet betekent dit dat ik schoolteams begeleid, dat ik de pilot Leren Leven doorontwikkel en dat ik professionalisering van leerkrachten verzorg. De identiteitscommissie(s) van Aves zijn voor mij een waardevolle klankbordgroep bij mijn werkzaamheden.

Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Gerard de Bruin

Ik ben Gerard de Bruin: Sinds 1979 woon ik in Emmeloord. Daar zijn onze vier kinderen naar de Albert Schweitzerschool gegaan. Al snel ben ik betrokken geraakt bij het bestuur van de RK parochie en daarna van de katholieke basisscholen. Het mede tot stand brengen van de besturenfusie van de katholieke basisscholen in Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove, heb ik als een heel zinvol proces ervaren. Immers, alleen door samenbundeling van krachten is het mogelijk identiteitsgebonden onderwijs in onze omgeving voor de toekomst te behouden. Daar wilde ik, na de totstandkoming van Aves , graag nog een bijdrage aan leveren.


Als lid van de Raad van Toezicht behartig ik met name de aspecten van de katholieke identiteit in het onderwijs. In de wetenschap dat het daadwerkelijk vormgeven van dat identiteitsgebonden onderwijs in de klas plaats moet vinden en het dus vooral draait om de man (maar meestal vrouw) die dat tot stand moet brengen.

Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Monique van Polen-de Ringh

Ik ben Monique van Polen-de Ringh en woon samen met mijn man in Marknesse. Daar werk ik ook. Ik ben groepsleerkracht sinds 1998 en de meeste jaren daarvan in de bovenbouw. Ik ben daarnaast jarenlang intern begeleider geweest en neem waar voor de directeur als deze niet aanwezig is.
Het is me veel waard met kinderen te mogen spreken over geloven. Vanuit mijn katholieke opvoeding en overtuiging. Waar verwonder jij je over? Waaraan hecht jij waarde en vanuit welke oorsprong? Hoe werkt het als je een andere overtuiging hebt? Welke tradities zijn er; hier en wereldwijd? Sta open voor gedachten, overtuigingen en gebruiken van anderen.
Ik vind het mooi om breed te kunnen kijken, vol respect naar ieders overtuiging, vol nieuwsgierigheid. In deze werkgroep mag ik meedenken de identiteit van alle scholen te waarborgen en samen wellicht naar een hoger plan te brengen.

Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Trees Menu

Mijn naam is Trees Menu en heb zitting in de identiteitscommissie  van Aves namens het katholiek onderwijs bij de katholieke/ oecumenische- en samenwerkingsscholen. Als jeugdverpleegkundige ben ik werkzaam bij GGD Flevoland . In die hoedanigheid ben ik al jaren bekend met alle scholen in de Noordoostpolder. Ik vind het zinvol om mee te mogen denken in het proces en uitvoering van de katholieke identiteit binnen het onderwijs daar waar scholen samen gaan. Het recht doen aan  ieder zijn identiteit en waarbij  respect voor de ander voorop staat.

Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Cees Tolsma

Mijn naam is Cees Tolsma. Vanaf 1969 woon ik met mijn gezin in Emmeloord. In de periode dat onze 3 kinderen op de basisschool zaten heb ik bestuurlijk werk verricht in oudercommissie, ouderraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarnaast heb ik de nodige ervaringen opgedaan in ondernemers- en brancheorganisaties en het bedrijfsleven. Vanuit mijn openbare achtergrond ben ik gekozen in de Raad van Toezicht van Aves en vervolgens is mij gevraagd zitting te nemen in de identiteitscommissie. In deze commissie wil Ik graag een steentje bijdragen om samenwerking tussen de verschillende identiteiten te bevorderen en succesvol te laten verlopen.

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Richard Meinders

Ik ben Richard Meinders. Ik ben geboren en getogen in de Noordoostpolder. In het verre verleden heb ik zelf op de Roderik van Voorstschool gezeten en mijn kinderen hebben met veel plezier hun basisschooltijd doorgebracht op de Zevensprong. In deze tijd was ik ook voorzitter van de GMR van het Openbaar basisonderwijs NOP en de eerste jaren van de GMR van AVES. In deze periode is voor mij het belang van de identiteit van de individuele scholen gaan spelen. Scholen met een christelijke achtergrond is het geloof de basis van de identiteit, maar waar staat de openbare school voor? Gevoelsmatig zijn er nadrukkelijke verschillen, maar waarin uit zich dat nu precies?
Ik ben dan ook trots op dat AVES het fundament van de openbare identiteit heeft vormgegeven en dat ik hier vanuit de identiteitscommissie verder aan kan bijdragen. Voor mij staat de openbare identiteit voor inclusief onderwijs. Er is ruimte voor iedereen, ongeacht geloof of culturele achtergrond.
Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Jenneke Zelhorst

Mijn naam is Jenneke Jordens-Zelhorst en samen met mijn man en kinderen woon ik in Vollenhove.
Sinds 2002 ben ik als groepsleerkracht werkzaam in de Polder. In de 15 jaar die ik hier nu werk heb ik al veel veranderingen meegemaakt. Het samengaan van de twee besturen, maar ook de samenvoeging van De Ringloop, waar ik destijds werkte en De Titus Brandsma. Een proces waarbij het vooral ging om identiteit. Hoe kun je beide identiteiten waarborgen en niemand te kort doen? Ik vind het fijn om hierover in de werkgroep ook mee te mogen denken vanuit de openbare identiteit.