Algemeen

Identiteit op stichtingsniveau
Aves heeft op diverse manieren en niveaus met identiteit te maken. Zij is ontstaan uit het samengaan van de Stichting Christophorus en de Stichting voor Openbaar Basisonderwijs Noordoostpolder; besturen met een eigen identiteit en werkend vanuit een eigen zingeving. Aves bestuurt zowel katholieke, openbare, oecumenische als samenwerkingsscholen. In de praktijk van alledag blijkt dat er heel veel overeenkomsten zijn voor wat betreft waarden die worden nagestreefd. Het verschil zit vooral in de bronnen van waaruit zingeving aan het eigen handelen wordt gegeven. Daarbij geldt dat de joods-christelijke traditie, het humanisme en de rechten van het kind voor alle scholen belangrijke bronnen vormen.
In samenspraak met de directies van alle scholen die door Aves worden bestuurd is vastgesteld dat de identiteit van Aves als geheel zich kenmerkt door waarden als verscheidenheid, sprankelend zijn, verbondenheid, (talent)ontwikkeling en evenwichtigheid. Waarden waarmee de essentie van datgene wat de stichting nastreeft wordt benadrukt en die richtinggevend zijn voor het handelen. Daarnaast vormen deze waarden een kader voor de identiteit en het handelen op schoolniveau. Hierbij merken wij uitdrukkelijk op dat kaders zijn bedoeld als richtlijn voor kwaliteit en zeker niet als begrenzing.

Identiteit op schoolniveau
De afzonderlijke scholen vormen elk een gemeenschap met een eigen, nadere invulling van die waarden, aangevuld met waarden die door henzelf belangrijk worden gevonden. De identiteit van de scholen komt voort uit enerzijds de historie en traditie waarin het gedachtegoed zich heeft ontwikkeld en anderzijds uit de actuele tijdgeest. De kleuring en beleving van die eigenheid hangt nauw samen met de mensen die er werken, de ouders en leerlingen die zich aan de school verbonden hebben en met de omgeving waarvan de school deel uit maakt. Met elkaar bepalen zij wat belangrijk is. Daarbij gaat het om de waarden en normen die het gedrag binnen de school richting geven, maar ook om de ‘eigen’ taal en de symbolen, gebruiken en vieringen vanuit de tradities waarin scholen staan. De mensen die actief bij de school betrokken zijn geven hiermee uiting aan hun verbondenheid. De wijze waarop de scholen invulling geven aan hun identiteit, binnen de kaders van de stichting, zal per school verschillen.

Identiteit op kindniveau
Scholen zijn plaatsen waar kinderen met zingeving oefenen. Zij leren er waar te nemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.
Het onderwijs is dienstbaar aan de samenleving. Het bereidt kinderen voor op een actieve rol in die samenleving waar zij als zelfstandige, verantwoordelijke en betrokken burgers aan deelnemen. De wijze waarop dit gebeurt hangt nauw samen met de eigenheid van de scholen. Onze scholen werken op gerichte wijze aan de ontwikkeling / versterking van hun identiteit. Hierbij geven zij, in samenspraak met de direct betrokkenen in de school, invulling aan de uitgangspunten en waarden die voor hun school van toepassing zijn. De identiteit wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk en daarmee ook echt zichtbaar gemaakt.

Identiteitsontwikkeling als continu proces
Identiteit is voortdurend in beweging en vraagt regelmatig om herbevestiging. Vaak gaat het om kleine veranderingen, maar soms ook om een wezenlijke herbezinning. Herbezinning ontstaat veelal in de ontmoeting met de Ander en de ander. Als Aves vinden wij het belangrijk dat de volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij een dergelijk veranderingsproces:

• de verandering is niet in strijd met het algemene identiteitskader en de statutaire bepalingen over de identiteit van de stichting
• het doel van de verandering is voor alle betrokkenen duidelijk
• er is breed draagvlak voor de verandering


Doorwerking naar schooldocumenten
Een beschrijving van de identiteit en de wijze waarop deze in de praktijk wordt vormgegeven wordt door elke school opgenomen in het schoolplan en vindt zijn doorwerking in de schoolgids.

Afsluitend
Deze tekst is bedoeld om aan te geven dat Aves belang hecht aan haar identiteit en de identiteit van haar scholen; daar zorgvuldig mee om wil gaan en mogelijkheden biedt tot ondersteuning en groeien in identiteit.
Daarom zijn de volgende omschrijvingen van de identiteiten gemaakt; bedoeld als richtinggevende teksten voor de scholen en medewerkers van Aves en als informatiebron voor andere lezers