Disclaimer

De websites van de stichting AVES (verder de Stichting) worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op de websites is met name bedoeld om belangstellenden in het algemeen en ouders/verzorgers in het bijzonder, algemene informatie over de school te verstrekken. De informatie die op de site te vinden is wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

De stichting kan niet garant staan voor de juistheid van de informatie op het moment van raadplegen, of dat de informatie in het juiste kader gebruikt wordt. Hoewel de informatie terdege nagekeken wordt, zijn de auteur en de school niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor gelijk welke schade of derving door het gebruik van de website.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. De links worden regelmatig op hun geldigheid en actualiteit gecontroleerd. Dergelijke informatie is door de stichting, niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De stichting wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Eigendomsrechten
De auteur van deze website en de stichting streven er steeds naar auteursrechten en bronvermeldingen op een correcte manier na te leven. Mochten bepaalde auteurs en/of verenigingen menen dat dit niet het geval is, dan kunnen ze dit melden. De situatie wordt dan onmiddellijk rechtgezet. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de stichting of daaraan gelieerde, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Privacy
Ouders die bezwaar maken tegen publicatie op de homepage van voor hen relevante informatie, kunnen deze bezwaren kenbaar maken bij de directie van de school waar hun kinderen ingeschreven staan. De directie kan opdracht geven deze publicatie te verwijderen. Dit geldt in het bijzonder voor foto's.