NIEUWS

Nieuws

Installatie werkgroepen bestuurlijke samenwerking SCPO en Aves

Installatie werkgroepen
Op 16 januari 2013 organiseerde de stuurgroep Bestuurlijke samenwerking Aves - SCPO een gezamenlijke bijeenkomst als startmoment voor vier werkgroepen die op deze avond werden geïnstalleerd.

Het is de taak van de stuurgroep om de (on-)mogelijkheden en de gevolgen van een verdergaande bestuurlijke samenwerking tussen Aves en SCPO te inventariseren en nader te onderzoeken.
Daarom wordt een verkenning uitgevoerd naar de verschillen en knelpunten, belemmeringen en oplossingen (evt. overgangsregeling) op de terreinen bestuurlijke vormgeving en organisatie, onderwijs  en identiteit,  personele zaken en rechtspositie, financiën en huisvesting.

Hiervoor zijn die avond vier werkgroepen ingericht en geïnstalleerd, die rapporteren aan de stuurgroep.
Het doel van de verkenning is dat beide besturen op grond van de uitkomsten van het onderzoek tot een goed onderbouwd en weloverwogen Samenwerkingsdocument kunnen komen met betrekking tot een bestuurlijke samenwerking, uiterlijk per 1 januari 2015.

Er zijn vier werkgroepen:    :
1. Werkgroep Bestuurlijke vormgeving en organisatie
2. Werkgroep Onderwijs en Identiteit
3. Werkgroep Personele zaken en rechtspositie
4. Werkgroep Financiën en huisvesting.

In de eerste werkgroep zitten beide voorzitters van de Colleges van Bestuur en medewerkers van beide bestuurskantoren. In de andere werkgroepen zitten van beide organisaties directeuren / bestuurders / adviseurs. De leden van de werkgroepen kunnen zich, ter advisering, laten bijstaan door een specialist vanuit de eigen organisatie.
Bij de vergaderingen van de werkgroepen is van beide organisaties een GMR-lid als toehoorder betrokken, teneinde het draagvlak in alle geledingen van beide organisaties te creëren.

Het advies van de werkgroepen aan de stuurgroep moet vóór 1 juni a.s. in het bezit van de stuurgroep zijn. De stuurgroep vergadert 12 juni a.s. over het advies van de werkgroepen. Op 11 september a.s. wordt het eindrapport gepresenteerd en worden de werkgroepen ontbonden.

Het streven is om in 2013 te komen tot een duidelijk onderzoeksrapport om een keuze te kunnen maken voor wel of geen verdergaande bestuurlijke samenwerking.
Wanneer uit het onderzoeksrapport blijkt dat verdergaande bestuurlijke samenwerking haalbaar en wenselijk is, en wanneer dat door beide besturen is vastgesteld, wordt het onderzoeksrapport aan de afzonderlijke GMR-en en Raden van Toezicht voorgelegd.

 

lees hier het meerwaardedocument


 


Terug naar het nieuwsoverzicht