NIEUWS

Nieuws

Aves certificeert verdieping in identiteit

Veertien leerkrachten van Aves, samenwerkingstichting voor primair onderwijs, ontvingen woensdagmiddag uit handen van docent Ton Gelmers, het identiteitsdiploma Openbaar Onderwijs.

 

Een unieke gebeurtenis in onderwijskundig Nederland en na deze uitreiking zullen er nog vele volgen. Aves is actief bezig alle leerkrachten binnen de stichting te scholen op identiteit. Het katholiek en protestants-christelijk onderwijs kent al jaren opleidingen voor identiteitsdiploma’s waardoor leerkrachten mee leren denken en praten over de vormgeving van de identiteit van de school. Voor het openbaar onderwijs is dat sinds kort ook mogelijk en binnen Aves is besloten dit traject, in samenwerking met de Stenden Pabo in Meppel en de Vereniging voor Openbaar Basisonderwijs, aan te bieden aan alle leerkrachten die werken in het openbaar onderwijs.

 

PROFIEL

Openbaar onderwijs wordt vaak verweten dat het geen duidelijk profiel heeft. Zij kan zich niet beroepen op bronnen als de Bijbel, de Koran of Thora. Dat kan ook niet omdat de openbare school algemeen toegankelijk is en dus ook rekening heeft te houden met verschillende opvattingen en levensbeschouwingen. De openbare school dient de achtergrond van alle leerlingen te respecteren.

Die verscheidenheid actief in praktijk brengen betekent kinderen stimuleren met elkaar van gedachten te wisselen, hun mening te geven en vragen te stellen. Kinderen leren van elkaar door actief verkennen van culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. Dit brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen op basis van gelijkwaardigheid in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf  en de medeleerlingen te leren kijken. Als je weet wat anderen beweegt kun je beter samenleven.

 

GEMEENSCHAP

Het is van groot belang dat een leerkracht in staat is van een groep verschillende leerlingen een gemeenschap te maken waarbinnen kinderen respectvol met elkaar samenwerken.

De nascholing wil leerkrachten de gereedschappen hiervoor aanreiken. Daarnaast wil zij het bewustzijn en de overtuiging ten aanzien van de openbare identiteit bij de zittende leerkrachten versterken.

Aves wil daarmee bereiken dat alle schoolteams, katholiek, oecumenisch, openbaar en samenwerkend, binnen de Aves kaders, samen kunnen nadenken over wat voor school men wil zijn, hoe men dat wil vormgeven en waarop dat is gebaseerd. Voor Aves is dat een kwaliteitskenmerk waardoor keuzes voor didactisch en pedagogisch handelen bewust worden gemaakt, methodes gaan passen bij de schoolvisie en alle leerkrachten van de school aan de ouders en de kinderen kunnen vertellen waar de school voor staat.

 

In april 2011 is de pilotgroep met deze opleiding gestart en op 28 maart 2012, na 8 lessen van 3 uur en het uitvoeren van vele opdrachten,  werden de diploma’s uitgereikt.

Aves is het eerste schoolbestuur in Nederland dat in een nascholingstraject de opleiding voor het identiteitsdiploma openbaar onderwijs aanbiedt.

Terug naar het nieuwsoverzicht