29-10-2014

Soort vergadering

 

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

29-10-2014

 

20.00 uur

 

Sigrid Bosman

 

Ardie van Keulen

Aanwezig:  mw. Bosman, mw. Rozendal, mw. Merks, mw. Heida, dhr. Heeringa, dhr. Breukel, dhr. Timmermans en mw. Van Keulen.

Afwezig m.k.: mw. de Jong, mw. Wijnands 
en dhr. Ouderling

Notulen

0.      Passend onderwijs door Ina Oosterhuis

Een bijzonder woord van welkom voor mw. Ina Oosterhuis. In de vergadering van april heeft mw. Oosterhuis uitleg gegeven over wat er gaat veranderen in het Passend Onderwijs. Mw. Oosterhuis laat deze keer de website van het samenwerkingsverband zien. Een filmpje, zien die op de home page staat, wordt bekeken. Aan de hand van vragen van de leden van de GMR wil mw. Oosterhuis hier dieper op ingaan.

Het advies van mw. Oosterhuis is om de website www.passendonderwijsnu.nl te bekijken. Mochten er nog vragen zijn dan kun je contact met mw. Oosterhuis opnemen.

1.      Vaststelling agenda

Toevoegen aan de agenda als punt 9a de benoeming van mw. Ilse Heida.

2.      Verslag overleg GMR en CvB d.d. 14-09-2014

Zijn er op- of aanmerkingen?

Blz. 2: er wordt geïnformeerd naar de sollicitatieprocedure in Creil. Er is een sollicitatiecommissie gevormd. Deze commissie zal met dhr. Bakker een draagvlakgesprek voeren.

Blz. 2: 20 potentials: Aves wil graag eigen mensen opleiden. Medewerkers een kans geven zich te scholen en te kijken of de directeursbaan bij hen past. Ze hebben geen toezeggingen en moeten bij eventuele vacatures gewoon solliciteren. Er zijn nu 10 medewerkers gestart met de opleiding en in de komende jaren zullen de overige 10 starten.

Blz. 2: zijn de leerling gegevens, die in Parnassys staan, beveiligd? Het CvB geeft aan dat deze gegevens in de Cloud staan. Dhr. Timmermans gaat uitzoeken hoe het precies zit m.b.t. de beveiliging.

Het verslag wordt vastgesteld.

 

Actie- en besluitenlijst: de actielijst wordt doorgenomen.

 

3.      Mededelingen         

1.      Stand van zaken SCPO, SKN en SPN

Het CvB schets hoe het staat met de samenwerking met SCPO, SKN en SPN. Het standpunt van het CvB is kenbaar gemaakt aan de RvT en de leden van de GMR door middel van een rapportage.

  

4.      Leerlingtellig 1 oktober 2014

In totaal heeft Aves 3048 leerlingen. Dit zijn 50 leerlingen meer dan vorig jaar. De prognose was 50 leerlingen minder dan vorig jaar. Dit jaar zien wij dat de scholen in de polder het goed doen. Ook een aantal scholen die naar beneden liepen, blijven nu constant. De kleinste school met 34 leerlingen gaat per 1-8-2015 samen met de Jan Roothaan. Ook de scholen in Tollebeek gaan samen. De scholen van Aves worden in de dorpen wat steviger. Aves heeft in de polder een marktaandeel van 52%.

 

5.      Bestuursrapportage incl. financiële rapportage periode januari – juli 2014

De leden van de RvT en GMR ontvangen 2 x per jaar een grote rapportage.
blz. 3: onderwijs en identiteit: het CvB streeft ernaar dat 70% het DOO diploma zal halen. Het CvB vertelt dat de 8ste
groep gestart is. Standpunt van het CvB is dat je een identiteitsdiploma haalt van de school waar je op staat. Ga je van een openbare naar katholieke school, dan is het de bedoeling dat je alsnog je catechese haalt. De suggestie wordt gedaan om te controleren of alle openbare medewerkers het DOO diploma hebben behaald. Dit punt moet worden opgenomen in de actielijst.
Blz. 3: verwijzing naar VO: in vergelijking met het landelijk gemiddelde kan het CvB hier geen antwoord op geven. Het CvB geeft aan dat het niveau van de leerlingen stijgt, daarom worden de normen nu opgeschroefd.
Mw. Bosman merkt op dat veel kengetallen gehaald worden. Zij vraagt zich af in hoeverre de normen worden aangepast? De normdoelstelling moet reëel zijn.

Over blz. 4 wordt gevraagd waarom er maar 218 medewerkers een POP hebben en niet alle medewerkers. Dhr. Timmermans geeft aan dat dit soms gebeurt door bijvoorbeeld een fusie of bij wisseling van directeuren. Er wordt wel op aangestuurd dat medewerkers een POP maken.

Dhr. Timmermans merkt op dat het ziekteverzuim weer hoger wordt. 

Blz. 5: is het gelukt met de asbestverwijdering? In de zomervakantie 2014 zouden de acties worden uitgevoerd, maar helaas ging de aannemer failliet. Er zijn nieuwe offertes aangevraagd. De planning is nu in de herfstvakantie 2014.

Blz. 7: oudertevredenheidsonderzoek. De ouderenquête van de scholen wordt tenminste eenmaal per vier jaar afgenomen en de scholen scoren een 7 of hoger. In januari 2014 is de ouderenquête afgenomen. De resultaten zijn met de directeuren besproken. De RvT heeft een overzicht ontvangen. Aves scoort op niveau 7,8. Eén school scoort onder de 6. Dhr. Breukel bespreekt het onderzoek met alle teams. Gevraagd wordt of de teamleden op de hoogte zijn van de enquête, de uitslagen, of de uitslag met de MR besproken wordt en wat het team met de resultaten heeft gedaan.  

Het Bestuurpslan 2014-2018 wordt iets globaler. De diverse projecten worden weggezet in een jaarplan. In het jaarplan komen de details meer aan de orde. In de week van 6 november zullen de scholen het Bestuursplan 2014-2018 ontvangen.
Gevraagd wordt of een LB functie HBO+ is. Dhr. Timmermans geeft aan dat dit ook een masteropleiding kan zijn.
 

Financiële rapportage

Op pagina 3 staan de afwijkingen en op pagina 4 is een samenvatting vermeld. De kolom prognose 2014 geeft het totale bedrijfsresultaat weer. De prognose geeft weer wat we op dit moment weten  
Het budget is 223 GLE en er is 226 GLE ingezet. Dhr. Timmermans stelt dat de planning strak gehanteerd wordt. Het percentage afwijking in minimaal.
 

6.      Identiteitscommissie

Bea v.d. Ven heeft aangegeven te willen stoppen met het lidmaatschap van de identiteits-commissie. Zij is door de GMR afgevaardigd om de belangen van het openbaar onderwijs binnen de identiteitscommissie te dienen.

Het CvB vraagt aan de GMR om een vervanger voor te dragen voor Bea van der Ven met ingang van 01-01-2015.

Dit punt zal worden opgenomen in de actielijst. Tevens zal er een oproep via de wekelijkse mail worden gedaan en zal dit aan de orde worden gesteld in het directeurenberaad van 17-11-2014.

7.      Regeling overblijfkrachten per augustus 2014  

Het overblijven is formeel de verantwoordelijkheid van het bestuur cq. de school. In de praktijk zijn er verschillende regelingen. Elke school heeft een eigen historie voor het regelen van overblijven. Soms is het uitbesteed aan een professionele organisatie zoals SKN. Vaak, en vooral op de dorpsscholen, gebeurt het toezicht door vrijwilligers, zoals ouders die bij toerbeurt het opvangen verzorgen. Soms zijn er enkele ouders/vrijwilligers die vaker diensten draaien, ouders aansturen of de opvang verzorgen.

Als dat om veel uren per jaar gaat, ontvangen die vrijwilligers een vrijwilligersbijdrage.

Recentelijk zijn scholen/besturen voor tonnen aangeslagen door de belastingdienst omdat die een “arbeidsrelatie” meende te ontdekken. Dat kan als bijvoorbeeld het uurbedrag te hoog is, of als er sprake is van een hiërarchische relatie.

Om de zelfstandige ouderverenigingen te helpen om binnen de lijntjes van de wetgeving te blijven, heeft Aves een standaarddocument opgesteld. Dit document ontvangt de GMR ter informatie.

 

8.      Jaarvergadering GMR d.d. 26-11-2014

Aan de orde komt:

Voorstelronde, Uitslag verkiezingen, het jaarverslag 2013-2014, Passend Onderwijs door Ina Oosterhuis, Project identiteit openbaar onderwijs door Jos Timmermans, Rondvraag en informeel samenzijn. Er zal een PP gemaakt worden, om het een en ander te verduidelijken.

 

9.      Innovatiebudget

Dit beleidsstuk is bedoeld om innovatieve initiatieven vanuit het werkveld te stimuleren en te ondersteunen. De leden van het CvB leggen het stuk ter instemming voor aan de GMR.

Indien de leden van de GMR zich hier in kunnen vinden, zal het stuk aan de orde worden gesteld bij de directeuren. Het CvB stelt dat dit onderwerp beleidsmatig nieuw is. De leden van de GMR stemmen in.

9a. Benoeming mw. Heida
Mw. van Keulen heeft de MR’en van de openbare- en samenwerkingsscholen een mail gestuurd. Zij heeft geen reacties ontvangen. De GMR is blij dat mw. Heida bereidt is zitting te nemen. Mw. Heida is vanaf nu officieel benoemd.

10.   Rondvraag

Mw. Merks neemt contact op met mw. de Jong over stukje tekst op website.

11. Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling is als volgt:  

Afien Wijnands: Communicatie

Marion Merks: Onderwijs en Identiteit

Sigrid Bosman: Personeel en Materieel

Ans Rozendal: Onderwijs en Communicatie

Marieka de Jong: Onderwijs en Personeel

John Ouderling: Financiën, Identiteit en ICT

René Heeringa: Financiën, Materieel en ICT

Ilse Heida: Identiteit en Personeel

12. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.