29-10-2013

Meer

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

29-10-2013

 

20.00 uur - ± 22.00 uur

 

Afien Wijnands

 

Ardie van Keulen

Aanwezig:  mw. Roowaan,  mw. Boes,  mw. Bosman, dhr. Meijer, dhr. Breukel, dhr. Timmermans en mw. Van Keulen.
Afwezig m.k.:  mw. Wijnands en mw. Merks.

Notulen

00. Opening

De voorzitter, mw. Bosman,  opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd? Er worden geen punten  aan de agenda toegevoegd.

10. Verslag overleg GMR en CvB d.d.  25-09-2013

Over het verslag zijn geen vragen.  Het verslag wordt vastgesteld. Het  verslag zal per mail worden verzonden aan de MR’en en geplaatst op de website van Aves.  

De actie-/aandachtspuntenlijst en de besluitenlijst worden doorgenomen.

10a. Mededelingen

Mail ontvangen van de katholieke kandidaat waarin zij aangeeft per 01-01-2014 deel  te willen nemen aan de GMR. De GMR stemt hiermee in en mw. Van Keulen zal contact opnemen met haar.

Mw. Bosman zal contact opnemen met de openbare kandidaat.

11. Beleidsstuk gesprekkencyclus

Dhr. Timmermans merkt op dat er een inhaalslag wordt gemaakt met betrekking tot een aantal beleidsstukken. Ze worden nu allemaal opgemaakt in de Aves lay-out.

Het CvB heeft deze notitie ook besproken met de directeuren.

Op blz. 10 en 11 staat er ingeval. Dit moet zijn in geval.

Dhr. Timmermans merkt op dat er om de 3 jaar een beoordeling plaatsvindt, maar er vindt niet om de 3 jaar een assessment plaats. Starters krijgen altijd wel een assessment.

De leden van de GMR vragen wie de invallerspool bewaakt.

De (P)GMR leden geven hun instemming aan het beleidsstuk gesprekkencyclus.

12. Beleidsstuk inwerken medewerkers

De leden van de GMR geven aan dat er 3 beschrijvingen missen, nl. van administratief- en secretarieel medewerker, stafmedewerker financiën en adviseur identiteit en onderwijs.

Onder aan blz. 3 en bovenaan blz. 4 staat dat voor het inwerktraject de periode van minimaal een half jaar wordt aangehouden. De leden van de GMR vragen zich af of het nodig is om de tijd te benoemen. Besloten wordt om de tijd eruit te halen. Dhr. Timmermans past de teksten aan en koppelt dit terug naar de P van de GMR (via de mail).

De P(GMR) stemmen in met het beleidsstuk inwerken medewerker.

13. Beleidsstuk regeling exitgesprek

Dit beleidsstuk is vastgesteld op 28-01-2013 en is nu uitgereikt in de Aves huisstijl.

14. Rondvraag

Mw. Bosman merkt op dat zij tijdens het overleg tussen de GMR en de RvT graag van te voren huishoudelijke punten afspreekt. Is het formeel/informeel? Is het een 1-zijdig of een 2-zijdag gesprek. Besloten wordt dat de voorzitter van de GMR contact opneemt met de voorzitter van de RvT.

 

De vraag van de MR van De Horizon over TSO. De GMR geeft aan dat deze discussie 2 jaar geleden ook al gevoerd is. De GMR  doet de suggestie aan het CvB om de afspraken hieromtrent op papier te zetten, zodat de afspraken voor iedereen duidelijk zijn. De subsidie voor de scholing van de begeleiders vanuit het Rijk en VOO is nu gestopt. Alle kosten van het overblijven moeten betaald worden door ouders (met uitzondering van verwarming, licht, de directie e.d.).

13. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

 

Na de vergadering brainstormen de leden van de GMR en het CvB over het Bestuursplan 2014-2018 en het onderzoeksrapport.

Meer

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

29-10-2013