29-10-2012

Meer

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

29-10-2012

 

20.00 - ± 22.00 uur

 

Annemieke van der Niet

 

Ardie van Keulen

Aanwezig: mw. Van der Niet, mw. Feikens,  mw. Merks, mw. Roowaan,  mw. Haverkamp,  
mw. Bosman,  mw. Wijnands, mw. Van Keulen, dhr. Meijer, dhr. Timmermans en dhr. Breukel

Notulen

Opening

De voorzitter, mw. Van der Niet, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Vaststelling agenda overleg GMR en CvB

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd?

Dit is niet het geval.

Verslag overleg GMR en CvB d.d. 17 september 2012

Agendapunt 5: vrijwilliger moet zijn vrijwillig.

 

De werkgroepen die per 1 januari 2013 gestart zullen worden om de bestuurlijke samenwerking SCPO en Aves te onderzoeken, zullen gauw worden geïnstalleerd  en geïnformeerd.

 

De notulen worden vastgesteld.

4.      Mededelingen

Dhr. Breukel vraagt hoe de leden van de GMR de bijeenkomst in de Centrumschool ervaren hebben. De GMR geeft aan dat zij het een plezierige en duidelijke avond vonden. Dhr. Breukel merkt op dat één van de directeuren aangaf dat de samenwerking met SCPO een rijdende trein is, waar je niet mee kunt stoppen. Hij stelt dat dit niet het geval is. Wel geeft dhr. Breukel aan dat indien de intentieverklaring getekend is,  je je niet zomaar kunt terugtrekken, je probeert dan het einddoel te halen. Het CvB heeft deze avond ook met de directeuren besproken. De intentieverklaring komt aan de orde bij agendapunt 10. Dan gaan we ook inhoudelijk op de verklaring in.

Het doel van de werkgroepen is het inventariseren van knel- en aandachtspunten.

Dhr. Breukel geeft aan dat hij geen onoverkoombare zaken voorziet.

Met betrekking tot mobiliteit wordt gesteld dat een leerkracht (die al in dienst is) zich uitspreekt of hij voor het openbaar, katholiek of christelijk onderwijs wil werken. Als je dit hebt aangegeven verlies je niet het recht op een uitkering.

De dag erna hebben de Raden van Toezicht van Aves en SCPO met elkaar kennisgemaakt en met elkaar gesproken.

 

Wat betreft de samenwerking met SKN wordt gesteld dat er gezocht wordt naar een projectleider. Hiervoor neemt SKN het initiatief. Er wordt gekeken naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen SKN en Aves. De voorzitter van het CvB van SCPO is hiervan op de hoogte.

5.      Bespreekpunt GMR en CvB: Bestuursrapportage januari – juni 2012

Blz. 3: Tussenresultaten: de norm die het CvB heeft gesteld is behoorlijk hoog. Via Parnassys kan het CvB op de hoogte blijven van de resultaten van de scholen. Op stichtingsniveau wordt op rekenen hoog gescoord. Opvallend is dat begrijpend lezen tot groep 5 goed gaat, na groep 5 gaat het mis. Alle Cito gegevens zijn overgezet naar Parnassys.  De directeuren hebben deze gegevens van elkaar voor de eerste keer gezien op de studiedag van 18 oktober.

 

Blz. 3: Scholing: waarom is de scholing gesteld op 60% en geen 100%. Dhr. Breukel  geeft aan dat er 1 jaar scholing is en het jaar daarop volgt borging.

 

Blz. 3: Verwijzing VO: Mw. Merks informeert naar de verdeling over het VMBO. Wat is het percentage leerlingen dat naar basis, kader, beroeps e.d. gaat. Dit is niet uitgesplitst.

 

Blz. 4: Ziekteverzuim: het ziekteverzuim is erg hoog. Dhr. Timmermans merkt op dat het vandaag 4,7% was.

 

Blz. 4: LB leerkrachten: er wordt geïnformeerd hoeveel leerkrachten een LB functie hebben.

Dhr. Timmermans geeft aan dat er 47 leerkrachten een LB functie hebben.

 

Ouderenquête: het CvB is bezig om deze enquête te hangen aan een scan van ’t Onderwijsbureau Meppel. Dhr. Breukel merkt op dat de enquête dit schooljaar of volgend schooljaar zal worden afgenomen. Het CvB heeft het plan om ook een enquête onder de leerlingen te houden.

 

Hoogbegaafdheid: Mw. Feikens informeert of er nog meer plusklassen worden gestart. Het CvB is dit niet van plan. Zij is van mening dat je niet te veel moet etiketteren. Het CvB is van mening dat de scholen dit zelf moeten kunnen opvangen. Het past in het reguliere onderwijs.

 

De financiële rapportage wordt doorgenomen.  

6.      Bespreekpunt  GMR en CvB: Hoogbegaafdheid

Opgemerkt wordt door GMR leden die leerkrachten zijn dat er beter gecommuniceerd moet worden tussen de leerkracht van de Plusgroep 6-7 en de leerkracht van de basisschool.

Aangegeven wordt dat leerlingen van de Plusklas 6-7 niet automatisch geplaatst worden in de Plusklas 8 op het ZC.

 

De GMR heeft een aantal opmerkingen over deze notitie. Besloten wordt dat een ieder zijn of haar opmerkingen aan dhr. Breukel zal doormailen. Dhr. Breukel zal proberen deze vragen te beantwoorden of zal hiernaar informeren. Indien het relevant is komt deze notitie volgende keer opnieuw aan de orde.

7.      Bespreekpunt  GMR en het CvB: Leerlingtelling per 01-10-2012

Aves heeft hoger gescoord  dan verwacht. De prognose was dat we 52 leerlingen terug zouden lopen, maar de 1 oktober 2012 telling geeft aan 14 leerlingen in de plus. Dit komt doordat er veel leerlingen op het AZC De Wissel binnenkwamen en dat de St. Martinus 40 leerlingen meer heeft. De rest van de scholen volgt de prognose zoals verwacht.

8.      Bespreekpunt  GMR en het CvB: Stand Algemene reserve + schoolcommissiekapitaal

De GMR leden hebben de bijlage niet ontvangen. Besloten wordt dit punt tijdens de volgende vergadering opnieuw te agenderen.

9.      Bespreekpunt GMR en het CvB: Identiteitsdiploma’s

Dit stuk is aan de orde geweest bij de gezamenlijke identiteitscommissies. Dit stuk is aangepast en daarom komt het weer aan de orde in de GMR vergadering. Over dit stuk heeft de GMR geen vragen.

10.   Bespreekpunt GMR en het CvB: Intentieverklaring

Bij het 4e aandachtsstreepje, in de laatste zin zit een dubbeling.

De scholen in Kampen en Vollenhove vallen niet onder het samenwerkingsverband. De GMR vraagt zich af of dit ook vermeld moet worden?

Onder alsmede overwegende het woord kiezen veranderen in keuze mogelijkheid.

Bij de GMR is een brief binnengekomen over deelname identiteitscommissie namens de GMR. Mw. Laan heeft dit op zich genomen. De GMR stemt in met verlenging.

Dhr. Meijer merkt op dat hij bij de bestuurlijke samenwerking een openbare vertegenwoordiging mist. Hij heeft hierover geen goed gevoel. Dhr. Breukel merkt op dat het proces wordt begeleid door 2 procesbegeleiders. Dit is eigenlijk al veel. De voorkeur van het CvB was 1 persoon.

Dhr. Breukel stelt voor dat op cruciale momenten het openbaar onderwijs vertegenwoordigd moet worden.

Mw. Bosman stelt een goede communicatie voor. Het grotere belang moet naar buiten worden gedragen.  

11.   Rondvraag

Mw. Merks informeert naar de afstemming PO-VO. De aanbevelingen van de werkgroep Taal zijn niet bekend op de werkvloer. Dhr. Breukel merkt op dat er in het PO-VO overleg zaken uitgezocht worden. Er worden afspraken gemaakt en dit zal ook gecontroleerd moeten worden.

 

Mw. Bosman informeert of er reacties zijn binnengekomen op de rectificatie brief naar ouders toe. Het CvB geeft aan geen reacties te hebben ontvangen.

 

Dhr. Timmermans meldt zich af voor de jaarvergadering van de GMR d.d.19-11-2012. Dhr. Breukel is wel aanwezig op de jaarvergadering. Dhr. Breukel heeft geen direct contact meer met de MR’en. Hij is van mening dat de jaarvergadering hiervoor een uitgelezen kans is.

 

Tijdens de GMR vergadering van 26-11-2012 zijn mw. Merks en dhr. Breukel afwezig in verband met een avond op de Mariaschool.  

17-12-2012 is er een overleg met de RvT. De vergadering begint dan om 19.30 uur. Om 20.30 uur  start de reguliere GMR vergadering.

12.   Sluiting

De voorzitter dankt het CvB voor hun inbreng en sluit de vergadering GMR en CvB.

 

 

Emmeloord, november  2012