29-01-2014

Soort vergadering

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

29-01-2014

 

20.00 uur - ± 22.00 uur

 

Afien Wijnands

 

Ardie van Keulen

Aanwezig:  mw. Wijnands, mw. Roowaan,  mw. Boes, mw. Merks, mw. Rozendal,  mw. Bosman, dhr. Meijer, dhr. Breukel, dhr. Timmermans en mw. Van Keulen.

Notulen

01. Opening

De voorzitter, mw. Wijnands  opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op de eerste vergadering in het nieuwe kalenderjaar. In het bijzonder mw. Rozendal. Er volgt een korte voorstelronde. Mw. Huizing heeft bedankt voor de vacature in verband met privé- omstandigheden. Dit betekent dat er een vacature voor een rooms-katholieke ouder is ontstaan.

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd? Dit is niet het geval.

02. Verslag overleg GMR en CvB d.d. 29-10-2013 (2 x) en 17-12-2013

Over de notulen d.d. 29-10-2013 (2x) zijn geen vragen of opmerkingen.

Blz. 2 van de notulen van 17-12: Punt 3.1.1.2 budget voor personeel en materieel. Dhr. Timmermans geeft aan dat materieel alles is wat niet personeel is. De notulen worden vastgesteld, op de website van Aves geplaatst en doorgemaild aan de MR’en.

 

De actie-/aandachtspuntenlijst wordt doorgenomen. Alle actie-/aandachtspunten kunnen worden verwijderd. De besluitenlijst is nu opgenomen per kalenderjaar.

03. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.  

04. Bibliotheek

In het kader van de bezuinigingen is er geen bibliotheekbus meer in de dorpen. In Marknesse en Creil zijn experimenten opgestart voor alternatieven. De voorkeur van de bibliotheek lijkt uit te gaan naar huisvesting in de scholen. In Marknesse is de bibliotheek gehuisvest in de kerk en in Creil in de Jan Roothaanschool, bij wijze van project. Het project is gestopt, want er is al een conclusie:  het werkt in de school. Het voorstel is om in alle dorpen op een school een bieb te starten.

Principiëler is het standpunt: de school wordt verantwoordelijk voor het uitlenen aan

kinderen van 0-12 jaar. Het probleem is bij de leerlingen van 0-4 jaar: hoe krijg je het boek terug? Ook is het voorstel om de boekencollectie eens per 10 jaar te updaten. Bejaarden die niet naar Emmeloord kunnen, kunnen via Carrefour boeken lenen, die worden aan huis gebracht.

Dit onderwerp komt ook aan de orde bij de directeuren. Enkele leerkrachten geven aan dat het uitlenen onderwijstijd gaat kosten en een belasting voor het team is. Ook merken zij op dat je aan de andere kant een up-to-date bibliotheek hebt.

Mw. Roowaan geeft aan dat de bibliotheek een prachtige wisselcollectie heeft en dat de kosten hiervan per leerling een bepaald bedrag is.

De projectleider komt in het directeurenberaad van 3 maart a.s. om te overleggen. Het CvB heeft het standpunt om de scholen hierin vrij te laten. Je kunt per school meedoen indien dat wenselijk is.

05. Logopedie

Dhr. Breukel geeft aan dat de gemeente gaat bezuinigen op logopedie. Het CvB heeft het standpunt ingenomen dat Aves de kosten voor logopedie niet gaat betalen. Het komt voor rekening van de ouders. Zij kunnen dit declareren bij de ziektekostenverzekering. In de komende “Vleugels” komt een artikel over de afschaffing van logopedie.

 

De gemeente stopt ook met kosten voor leerlingenzorg. Het College van Bestuur van Aves en SCPO  hebben aan de gemeente voorgesteld om de gelden voor logopedie te gebruiken om de leerlingenzorg af te bouwen. Dit moet nog bekrachtigd worden door de gemeente.

 

06. Orthotheek

Aves betaald € 1,00 per leerling voor het gebruik maken van de orthotheek op De Klimboom. Besloten is om hier nog één jaar mee door te gaan om het nut te bewijzen. Er komt een catalogus, de toegankelijkheid wordt verbeterd en er komen geregeld nieuwe aankopen. We doen nog een ultieme poging om te kijken of we dit functioneel kunnen maken. Na 1 jaar volgt er een onderzoek naar het gebruik en zal er een definitieve mening gevormd worden.

07. Vacature Windkracht 10

Vivian Tevreden wordt meerscholendirecteur van De Driesprong en Windkracht 10 per maart 2014. Zij zal 2 dagen werkzaam zijn voor De Driesprong en 3 dagen voor Windkracht 10. Het CvB merkt op dat het prettig is dat directeuren taken van elkaar willen overnemen, dat zij hiervoor extra inspanning willen leveren.  

08. Vacature begeleider startende leerkrachten

Lucy Hoekstra heeft aangegeven per  april gebruik te maken van de mogelijkheid om met pensioen te gaan. Ze zal haar huidige werkzaamheden voortzetten tot aan de zomervakantie.

 

In het voorblad staat beschreven dat het CvB met een nieuwe variant wil starten. Het is de bedoeling om deze vacature gecombineerd in te vullen met de KPZ. De vacature bestaat uit 2 dagen begeleider startende leerkrachten en 2 dagen rayondocent KPZ. Wat het CvB betreft is dit een LB functie. Alles moet nog verder worden uitgewerkt. Zodra er informatie van de KPZ bekend is komt het CvB hierop terug. De vacature wordt uitgezet binnen de KPZ en Aves.

 09. Criteria Opleidingsscholen en Academische basisscholen binnen Aves

Binnen Aves willen we graag helder hebben waar een Opleidingsschool en een Academische basisschool binnen Aves aan moet voldoen, wil de school haar rol goed waar kunnen maken.

In het beleidsstuk Criteria Opleidingsscholen en Academische basisscholen binnen Aves wordt dit op een rij gezet.

10. Vakantierooster

De voorstellen A en B hebben 2 weken meivakantie en C heeft een verlenging van de herfstvakantie met een week en maar 2,5 uur marge hetgeen te weinig is.  Voorstel A heeft een evenwichtiger verdeling van te werken weken tussen de vakanties maar minder marge dan B. B heeft tevens als voordeel dat er minder versnippering optreedt. Daarom gaat de voorkeur uit naar voorstel B. De voorkeur van de directeuren is ook optie B. In overleg met het basis-  en voortgezet  onderwijs en de gemeente Noordoostpolder wordt het vakantierooster vastgesteld. De GMR kiest voor optie B.

 11. Kwaliteitszorg

Dit is voor Aves een heel belangrijk stuk. Een heleboel gebeurt al, maar door het in kaart te zetten volg je de PDCA cyclus. Met name in hoofdstuk 7 kom je een tree hoger dan goed onderwijs. Dit hoofdstuk is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs .

Aves kiest een beetje voor het Rijnlands model. De kenmerken hiervan zijn: autonomie voor de leerkracht, de leerkracht is verantwoordelijk. Leerkrachten kunnen zich verbeteren door met elkaar te werken door middel van collegiale consultatie en feedback.

Het CvB wil dit opnemen in het Bestuursplan 2014-2018.  Het CvB wil hier aan werken en structureel inbedden. Het is de bedoeling om hier de komende 4 jaar aan te gaan werken. Te formaliseren. In hoofdstuk 8 zijn alle instrumenten in schema gezet en in hoofdstuk 9 staat de jaarplanning.

Ook een onderdeel van de kwaliteitszorg is een oudertevredenheidsonderzoek. Die is op dit moment uitgezet onder de ouders van Aves.

 

Aves heeft als kernwaarde het ontwikkelen van talent. De suggestie wordt gedaan om kinderen een talentenpaspoort mee te geven als zij van school af gaan?

 

 

12. Medisch handelen

Het CvB merkt op dat zij deze notitie en bijlagen terug trekken. Het is door de steller te laat aangeleverd en niet in onze huisstijl opgemaakt.

De hamvraag voor het CvB is: wat is medisch handelen? Het CvB wil graag de mening van de directeuren weten over of zij vinden dat medisch handelen moet kunnen (bijvoorbeeld een spuit geven). Dhr. Breukel geeft aan dat hij dit eerst wil bepraten met de directeuren. Besloten wordt dat de mening van de directeuren in de vorm van een mededeling doorgegeven wordt aan de GMR.

13. Minimaliseren en maximaliseren van de Algemene Reserve

Vanaf augustus 2013 wordt het resultaat van de personeelskosten ook toegerekend aan

het exploitatieresultaat van de school. Voorheen werd het personeelresultaat van een

kalenderjaar toegerekend aan de stichting en het materieelresultaat aan de school.

Ook wordt er een nieuwe bandbreedte afgesproken. Een marge van algemene reserve zodat je missers kunt opvangen. We nemen 2 jaar om daar naar toe te werken.

Samenvoegingsfaciliteiten worden toegevoegd aan de school die het aanvraagt; kosten die verband houden met een samenvoeging worden ook hieruit betaald (projectleider, vergaderkosten, personele knelpunten enz.).

Impulsgelden en evt. gelden groeitelling blijven beschikbaar op het niveau van de stichting zodat het CvB daarmee formatie-knelpunten op stichtingsniveau kan blijven bekostigen.

Over de bijlage (het Excel schema) gaat het CvB met de directeuren in gesprek.

 14. Samenwerkingsmodellen

Tijdens de jaarvergadering van de GMR bleek dat er bij de MR’en veel vragen waren.

Het CvB leek het verstandig om een pas op de plaats te maken en na te denken over andere samenwerkingsvormen. Ook wil het CvB de directeuren en de GMR horen. Dit stuk is verspreid vlak voor de kerstvakantie. Na iedereen gehoord te hebben komt het CvB in april met een advies.

In de februarivergadering  wil het CvB graag de mening van de GMR horen. Het CvB moet een weloverwogen advies geven aan de RvT, daarom graag advies van diverse geledingen.

De GMR heeft instemmingsrecht bij fusie en duurzame  samenwerking. 

15. Evaluatie jaarvergadering GMR

Er was een goede opkomst tijdens de jaarvergadering . Er zijn veel (kritische) vragen gesteld. De vragen zijn zo transparant en eerlijk mogelijk door dhr. Breukel beantwoord.

16. Evaluatiegesprek tussen GMR en RvT

Er hebben 2 vergaderingen plaatsgevonden, één regulier overleg over algemene zaken en één over het onderzoeksrapport. Het bleek dat de RvT en de GMR graag meer willen weten over Passend Onderwijs. Het CvB zal vragen of mw. Oosterhuis een informatieavond wil verzorgen. 

17. Ondersteuningsplanraad 

Schuiven we door naar de volgende vergadering

 18. Advertentie Open Dag

Het CvB geeft aan dat er dit jaar 2 aparte advertenties komen, wel op elkaar afgestemd.

19. Communicatie leerkracht/werkvloer met het CvB

Dit punt wordt tussen de GMR en het CvB besproken.

 20.Rondvraag 

Mw. Rozendal attendeert de aanwezigen op de Peuterpolderconferentie.  

 21. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.