28-2-2011

Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur d.d. 28 februari 2011

 

Aanwezig: dhr. R.  Meinders, mw.  A. van der Niet, mw. W. Roowaan, dhr. D. Bakker, mw. M. Merks,  mw. A. Molog, mw. S. Bosman, dhr. L. Breukel, dhr. J. Timmermans en  mw. A. van Keulen.

 

Afwezig m.k.: dhr. M. Rienks

 

 

00.         Opening

Dhr. Meinders opent de vergadering en heet de heren Breukel en Timmermans van harte welkom.

 

01.         Notulen van het overleg tussen de GMR en het CvB d.d. 28-02-2011

Pagina 1: laatste zin moet het woordje aan worden toegevoegd. Het CvB geeft aan dat zij denken …….

Pagina 1: de zin “zij hebben meegedaan aan het proces” weghalen. Dhr. Timmermans merkt op dat het positief is dat de GMR aan het proces heeft meegedaan. De GMR heeft een controlerende rol en is een toetsingsorgaan. Het is goed dat de GMR de achtergronden kent.

 

De GMR geeft aan dat zij graag een keer intern willen spreken over de rol van de GMR.

In de stukken staat 50% voor de klas; zijn dit lesgevende taken; is dit 1 op 1; is dit kennis overdragen.      

 

Actielijst: punt 03: email GMR. De mail wordt nu direct doorgestuurd. Mw. V.d. Niet is dit aan het regelen met dhr. Swart.

 

02.         Ingekomen post

               Dit punt is reeds besproken in het gedeelte van de vergadering zonder het CvB.

 

03.         Uitgaande post

               Dit punt is reeds besproken in het gedeelte van de vergadering zonder het CvB.

 

04.         Mededelingen (mondeling)

01.         Terugbetalings- en nascholingsregeling. Deze regeling is vastgesteld in het CvB en zal op de website worden gepubliceerd.

02.         BAC t.b.v. leden Raad van Toezicht. Dhr. Breukel geeft aan dat 2 leden van de Raad van Toezicht in januari 2012 aftreden. De procedure zal opgestart worden in september. Eén lid van de GMR neemt deel aan de BAC

(Benoemings AdviesCommissie).

 

05.         Mededelingen (schriftelijk)

01.         Verslag vergadering gezamenlijke identiteitscommissies. Dit verslag is ter informatie bijgevoegd.

02.         Salarisinschaling LA-LB. Deze notitie is vorige week aan de wekelijkse mail gehangen. Dit is gedaan om zaken te verduidelijken.

 

06.         Voortgang functiemix

Planning voortgang invoering functiemix

Dhr. Timmermans geeft aan dat bij het stuk vanaf 1 maart tot en met vóór april extra tekst wordt toegevoegd om zaken te verduidelijken.

 

Aanpassingen binnen competentielijst uit assessmentdocument

Dhr. Timmermans geeft aan dat de “rode regels” extra regels zijn die relevant zijn voor LB.

De suggestie wordt gedaan bij 5.1.9. gepaste wijze te veranderen in effectieve communicatie. Bij punt 5.3.4. staat een typefout. Pagina 10: de normering van 60%. Over de normering moeten nog afspraken met de directeuren worden gemaakt.

 

Voorstel maximale inzet LB per 01-08-2011

Dhr. Timmermans geeft aan dat de laatste kolom aangeeft wat is toegezegd. De één na laatste kolom geeft aan wat er nu is benoemd.

 

Mobiliteit

De notitie wordt doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen.

 

Concept Beleidsnota functiemix n.a.v. gesprek d.d. 07-02-2011

De opmerkingen uit de notulen verwerken in het document en daarna het document rond mailen. Het CvB zal na deze vergadering de goedgekeurde notulen van dit overleg ontvangen.

 

07.         Leerlingenaantallen

Gezien het tijdstip wordt besloten dit punt door te schuiven naar de volgende vergadering d.d. 28-03.

 

08.         Eerste opvang nieuwkomers

Het CvB geeft aan dat het geld blijft bij de school waar het kind op 01-10 zit. Er wordt geïnformeerd hoeveel kinderen, die korter dan 1 jaar in Nederland zijn,  op onze scholen binnen de stichting aanwezig zijn. Op bestuursniveau gaat het om 10 leerlingen.

De kosten ad. € 7,50 per dagdeel worden op bestuursniveau betaald.

 

09.         Leegstand

Besloten wordt dit punt door te schuiven naar de volgende vergadering d.d. 28-03.

 

10.         Treasury statuut

               Besloten wordt dit punt door te schuiven naar de volgende vergadering d.d. 28-03.

 

12.         Rondvraag en sluiting

Dhr. Meinders geeft aan dat hij geluiden heeft gehoord dat het IB beleid per 1 april zal worden aangepast. Dhr. Breukel geeft aan dat het gaat om de werktijdsfactoren. Op dit moment wordt het stuk hierover besproken in de directiegroep en het CvB. Bij de GMR zal dit aan de orde komen in de vergadering van 28-03.

 

Mw. Molog doet de suggestie om 2 agenda’s op te stellen. Eén alleen GMR leden en één voor de bespreking met het CvB. Zij vraagt of er ook een tijdsplanning opgenomen kan worden.

 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

 

Emmeloord, maart 2011

Ardie van Keulen