28-05-2014

Soort vergadering

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

28-05-2014

 

20.00 uur

 

Afien Wijnands

 

Ardie van Keulen

Aanwezig:  mw. Wijnands, mw. Roowaan, mw. Merks, mw. Boes, mw. Bosman, dhr. Meijer, dhr. Breukel, dhr. Timmermans en mw. Van Keulen.
Afwezig m.k.: mw. Rozendal.

Notulen

1.      Vaststelling agenda

Mw. Wijnands opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er is een afmelding binnengekomen van mw. Rozendal.

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd? Dit is niet het geval.

2. Verslag overleg GMR en CvB d.d. 22-04-2014

Agendapunt 6.2 Opleiden in de school: de zin: Het CvB van Aves wil het gedachtegoed van Opleiden in de school verder verbreiden, wat bedoelt het CvB met verbreiden? Het CvB bedoelt hiermee groter maken.

Pagina 3: punt 5: Onderzoekeffect LB. Er is nu een onderzoeker van de NHL. Opgemerkt wordt dat er binnen de stichting een aantal mensen zijn die ook onderzoek moeten doen. Maar hoe weten deze mensen welke onderzoeken er gedaan moeten worden. Waar kun je als personeelslid informatie vinden. Mw. Roowaan gaat een onderzoek doen en dhr. Snelder heeft mw. Hoeve begeleid met een onderzoek voor haar studie onderwijskunde. Natuurlijk kunnen personeelsleden altijd aan het CvB vragen of er een mogelijkheid tot onderzoek is. De suggestie wordt gedaan om de vraag ook op te nemen in de wekelijkse mail.

Punt 8: projecten KPZ: in de laatste moet staan: vrijroostering.

De GMR leden informeren wie de nieuwe coördinator werkplekleren wordt. Dhr. Timmermans geeft aan dat dit mw. Timmermans-Scholtens is, zij is leerkracht aan de Titus Brandsma te Nagele.

 

Actie- en besluitenlijst:
Punt 1: agenderen GMR vacatures: verwijderen.

 

 

 

 

 

3. Mededelingen            

Potentials

Dhr. Timmermans heeft uitgezocht welke en hoeveel directeuren er uit gaan stromen de komende jaren. Ook doordat scholen samengaan gebeurt er veel op dit gebied. Twee directeuren hebben besloten te stoppen als directeur en verder te gaan als leerkracht. Aves denkt veel directeuren nodig te hebben. Op 21 mei is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest van Magistrum (KPZ). Het ziet er naar uit dat er een behoorlijke groep mensen gaan scholen. Er zijn 20 mensen gevraagd en 15 personen hebben aangegeven belangstelling te hebben  voor de schoolleidersopleiding.

 

Mw. Rozendal heeft deelgenomen aan de 1e avond van de MR startcursus. Zij heeft via de mail laten weten dat er veel deelnemers zijn en dat de leden van de MR veel informatie ontvangen.

 

De ouders hebben een brief ontvangen over de keuze tot formele samenwerking. De leden van de GMR vragen of het bestuurskantoor reacties heeft ontvangen. Dit is niet het geval. Ook de GMR heeft geen reacties ontvangen.

4. Ouderenquête 2014

De GMR heeft mail ontvangen met vragen over de ouderenquête. Mw. Wijnands heeft geantwoord dat deze ouders beter hun vragen kunnen stellen aan de directeur van hun school. Dhr. Breukel geeft antwoord op vragen die ouders gesteld hebben in Vleugels. De totaal uitslag komt op de website van Aves te staan.

Een respons van 45% is voldoende bij een school van 200 leerlingen. Met minder leerlingen is het wenselijk als de respons hoger is.

De bandbreedte 60% score tot en met 80% geldt als voldoende, daaronder als onvoldoende en daarboven als goed. Drie scholen liggen onder deze norm. We proberen een analyse te maken waarom dit zo is. Er waren grote verschillen in deelname, dit had beter gecommuniceerd moeten worden. Ook kwam de enquête binnen in de spam en er stond geen naam van de school bij, dus veel ouders dachten aan spam.

Eén school heeft de verbeterpunten eruit gehaald en wil hieraan gaan werken en over 2 jaar opnieuw de enquête afnemen. De uitslagen worden automatisch geupdatet in de jaarverslagen van de scholen. Tevens bespreken de scholen de uitslagen met het team, de MR en evt. de SAC.

 

05. Project identiteit openbaar onderwijs   

In de afgelopen 2 maanden heeft er intensief overleg plaatsgevonden binnen de nieuwe projectgroep Identiteit Openbaar onderwijs. Hans Teegelbeckers van Vos/Abb is voorzitter van deze projectgroep. Hij geeft ook de cursus DOO (Diploma Openbaar Onderwijs).

Er wordt gestart met een 0-meting. Volgend schooljaar zal daarop doorgewerkt worden. Het doel is om in het voorjaar van 2015 met een voorstel terug te komen. Een goed alternatief heeft goede communicatie nodig met de MR en HVO/GVO gevenden.

Mw. Rozendal vraagt of dit geen verkapte bezuiniging is. Dit is niet het geval. De eigen leerkrachten nemen deze taak over. Op katholieke scholen gebeurt dit nu al.

Dit is ook wat landelijk speelt en een plaats krijgt. Er zijn veel boekjes en materialen die je op scholen kunt gebruiken. De personeelsgeleding van de GMR merkt op dat dit veel meer rust in de school zal brengen. De openbare- en samenwerkingsscholen hebben een enquête hierover ontvangen van projectgroep LEVO. Scholen zullen begeleid worden bij de implementatie vanaf 2015. Er zal voortdurende ondersteuning voor de leerkracht zijn om dit vorm te geven.

 

6.  Directievacatures

Kraggenburg

Per 1 augustus 2014 ontstaat de fusieschool Kraggenburg.
Per 1 augustus 2013 is Anne-Marie van Fraeijenhove (voorheen directeur Windkracht 10) benoemd als directeur aan de Lichtwachter en tevens beoogd directeur van de fusieschool Kraggenburg. Molle Stuiver, directeur van de Obs De Pionier in Kraggenburg maakt gebruik van de demotieregeling en zal vanaf augustus 2014 werkzaam zijn als leraar in de fusieschool Kraggenburg. Omdat de fusieschool per augustus 2015 nog personeel zal moeten laten afvloeien in verband met teruglopende fusieformatie, is met Molle Stuiver afgesproken dat hij vanaf augustus 2015 niet meer werkzaam zal zijn in Kraggenburg, maar elders binnen Aves.

Tollebeek

De beide Avesscholen in Tollebeek zullen per 1-8-2015 fuseren.

Jannie Loof, directeur van de ODS Ir. A.P. Minderhoud is reeds geruime tijd ziek en heeft het bestuur verzocht om samen tot een acceptabele afronding van haar onderwijs carrière te komen in najaar 2014. Het CvB heeft dat verzoek gehonoreerd. Daarmee ontstaat de gelegenheid om de vacature directeur Minderhoudschool opnieuw in te vullen.

Op de Mariaschool is een duo-directie aangesteld die tevens directie is van de AZS De Wissel. Door de bovengenoemde ontwikkelingen én omdat de fusie in Tollebeek in zal gaan per 1 augustus 2015 heeft het CvB, in overleg met de MR-en van de beide scholen in Tollebeek besloten om een sollicitatieprocedure te starten om de vacature directeur Fusieschool Tollebeek al per 1-8-2014 in te vullen. Er is inmiddels een sollicitatiecommissie ingericht die de sollicitatieprocedure in gang heeft gezet.

 

Bant

Kees voor den Dag, directeur van Sws de Wending heeft het CvB verzocht om zijn functie directeur van De Wending in te leveren in ruil voor een leraarsfunctie binnen Aves. Het CvB heeft dat verzoek gehonoreerd. Er is inmiddels een sollicitatiecommissie gevormd op de Wending om de directievacature in te vullen.

Omdat de Sws de Wending een relatief kleine school is heeft het CvB besloten in overleg met de MR om de directiefunctie aan de Wending een omvang van 0,5 fte te geven zodat deze school door een directeur kan worden geleid die ook een andere school binnen Aves leidt.

 

7.  Vacatures GMR

De MR 'en van de openbare scholen hebben een mail ontvangen waar dat zij kunnen reageren tot 18 juni. De openbare leerkracht is per acclamatie verkozen. Ook heeft een katholieke ouder zich aangemeld. Ook deze is per acclamatie verkozen. Deze 2 personen zullen worden uitgenodigd voor de volgende vergadering d.d.24-06-2014.

 

8. Vergaderdata 2014-2015

De volgende vergaderdata voor het schooljaar 2014-2015 worden voorgesteld:

Woensdag 17 september 2014

Woensdag 29 oktober  2014

Woensdag 19 november 2014

Woensdag 17 december 2014 (overleg met de Raad van Toezicht)

Woensdag 21 januari 2015

Dinsdag 17 februari 2015

Woensdag 25 maart 2015

Woensdag 22 april 2015

Woensdag 17 juni 2015

 

Voorstel jaarvergadering GMR te houden op: woensdag 26 november 2014.

De data worden vastgesteld.

 

Mw. Wijnands zal bij de vergadering van september aanwezig zijn. Het voorzitterschap voor de vergaderingen van oktober en november zullen worden overgenomen door mw. Bosman.

 

9. Ingekomen brieven/mails

De GMR heeft mails ontvangen van ouders. Mw. Wijnands geeft een toelichting.  De GMR bespreekt wat de juiste procedure in deze situatie is.

De GMR heeft bevoegdheid indien het meer dan de helft van de scholen betreft. In deze situatie is dat niet aan de orde. Mw. Wijnands verzorgt een terugkoppeling.

 

 

 

 

10. Rondvraag

Mw. Roowaan geeft complimenten over het scholingsaanbod. Het CvB merkt op dat dit aanbod het begin is van de Aves academie. Er wordt geprobeerd om op gelijke data een aanbod te doen van verschillende cursussen.

11. Sluiting                                     

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.