28-03-2011

Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad en het CvB d.d. 28 maart 2011

 

Aanwezig: dhr. R.  Meinders, mw.  A. van der Niet, mw. W. Roowaan, dhr. D. Bakker, mw. M. Merks,  mw. A. Molog, mw. S. Bosman, dhr. L. Breukel, dhr. H. Snelder, dhr. J. Timmermans en  mw. A. van Keulen.

 

00.         Opening

Dhr. Meinders heet de aanwezigen hartelijk welkom.

 

01.         Notulen  van de vergadering van de GMR en het CvB d.d. 28-02-2011:

Er wordt geïnformeerd hoe het staat met de mail van de GMR. Mw. van Keulen stuurt deze door aan de leden van de GMR. Mw. van der Niet is dit aan het regelen met dhr. Swart.

Punt 04: BAC t.b.v. de Raad van Toezicht: één lid van de GMR neemt hieraan deel.

               Punt 12: mw. Molog toevoegen.

 

Notulen van de besloten vergadering d.d. 28-02-2011.

               De voorzitter stelt voor om dit gedeelte van de vergadering niet te notuleren. Iedereen stemt hiermee in.

 

04.         Functiemix

Er wordt geïnformeerd of er 50% lesgevende taken in de notitie vermeld staat. Dhr. Timmermans geeft aan dat dit het geval is. Er wordt geïnformeerd wanneer de notitie verspreid gaat worden. Dhr. Timmermans geeft aan dat de notitie zal worden aangepast en dan verspreid gaat worden. De leden van de GMR geven aan dat de personeelsgeleding instemt met de functiemix. De vragen die vanuit de MR’en zijn gesteld worden door dhr. Timmermans beantwoord.

                             

Er zijn brieven opgesteld t.b.v. de MR’en. De leden van het CvB ontvangen hiervan een kopie.

 

05.         IB taken, competenties en IB tijd

Dhr. Snelder geeft tekst en uitleg. Dhr. Snelder geeft aan te willen werken met de 7 competenties en niet met 8 competenties.

Dhr. Snelder vraagt of het CvB hiermee verder kan. De GMR geeft aan dat in de volgende vergadering dit punt besproken zal worden, daarna neemt de GMR een besluit.

 

               Vraag van De Zevensprong:

1. Hoe vullen we deze tijd in. Als dat in de school goed geregeld kan worden hoeft dit niet bij de IB ‘er te liggen.

2. Er wordt niet gekeken naar de populatie van de school. Het CvB heeft gekozen voor een objectief criterium.

De IB’er doet zorgwerkzaamheden.

Dhr. Breukel geeft aan dat er 2 systemen in elkaar zijn gevoegd. De IB ‘ers worden steeds meer beleidsmatig ingezet. Zij specialiseren zich. Wat is dan de minimum standaard.

Mw. Roowaan koppelt dit terug naar De Zevensprong. Als er onduidelijkheden zijn neemt ze contact op met dhr. Snelder.

 

06.         Leegstandsregeling

De aanvraag vanuit het bestuur gaat naar de gemeente toe. Dit moet elk jaar opnieuw worden gedaan. De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting. Mw. Bosman informeert of de vergoeding van € 1500,00 een vast bedrag per jaar is. Dhr. Breukel geeft aan dat dit correct is en dat het bedrag naar boven is afgerond.

 

07.         Treasurystatuut en inventarisatie Fonds Gemene Rekening Onderwijsbureau Meppel

Dhr. Timmermans geeft aan dat het document is getekend door de voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. Evers. De vraag van ’t Onderwijsbureau Meppel is om mee te draaien in dit fonds.

Dhr. Meinders vraagt of de tekst op bladzijde 8 in gewoon Nederlands gesteld kan worden. Hij is van mening dat dit een vaag verhaal is. Dhr. Meinders geeft aan dat hij moeite heeft met een stichting die leningen geeft. Ook heeft hij moeite met het feit dat ’t Onderwijsbureau Meppel het geld beheert. Zijn gevoel zegt ook dat het niet goed is dat een publieke instelling enige vorm van beleggingen doet. Hij is van mening dat het beter is om het geld over de 5 systeembanken te verdelen. Dhr. Breukel geeft aan dat de Raad van Toezicht hierin een beslissing neemt. De twijfels van de GMR zullen in de bespreking worden meegenomen. Dhr. Breukel stelt tevens voor om te kijken of er een andere balans gevonden kan worden.

 

08.         Leerlingaantallen

Ondanks dat we in een krimpgebied zitten doet Aves het op Stichtingsniveau goed. In totaal hebben we 5 leerlingen minder.

 

09.         Meerjarenzorgplan

Dhr. Snelder heeft een samenvatting gemaakt. Hij heeft ook de wijzigingen t.o.v. voorgaande versies op een A4tje gezet. Op het Meerjarenzorgplan komen we de volgende vergadering terug.

 

10.         Vacatures GMR

Er zijn 2 vacatures in te vullen. De vacatures moeten vervuld worden door ouders van de openbare geleding. Het voorstel is één ouder van een grote en één ouder van een kleine school. Besloten wordt de tekst mee te sturen met de wekelijkse mail. Mw. Roowaan en mw. van der Niet leveren dit aan bij mw. Bovee.

 

11.         Rol van de GMR bij aanwezigheid projectgroepen

De leden van de GMR geven aan dat van te voren hun rol in de projectgroep duidelijk moet zijn. De aanwezigheid van leden van de GMR moet beleidsmatig zijn en er moet duidelijkheid zijn over de betrokkenheid.

 

12.         Verdeling aandachtsvelden

               Communicatie: dhr. Meinders en mw. van der Niet

               Personeel: mw. Bosman en mw. Molog

               Financieel: dhr. Bakker en dhr. Meinders

               Identiteit: mw. Molog en mw. Roowaan

               Materieel: mw. Bosman en mw. Merks

               Onderwijs: mw. Roowaan en mw. Merks

 

13.         GMR agenda

De leden van de GMR hebben de jaarplanning per mail ontvangen. Mw. Molog geeft aan dat  deze planning de basis is. Je kunt er allerlei zaken aan toevoegen.

Aan het eind van het schooljaar een vergadering houden met thema, bijvoorbeeld visieontwikkeling. De GMR stemt in met de jaarplanning.

 

14.         Rondvraag        

De leden van de GMR geven aan dat zij graag mee willen participeren in de diverse projectgroepen. Wel willen zij dat het CvB van te voren aangeeft welke rol de GMR speelt.

 

Emmeloord, april 2011

Ardie van Keulen