28-01-2013

Meer

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

28-01-2013

 

19.45 - ± 22.00 uur

 

Annemieke van der Niet

 

Ardie van Keulen

Aanwezig: mw. Van der Niet, mw. Feikens,   mw. Roowaan,  mw. Haverkamp,  mw. Bosman,  
                    mw. Wijnands, mw. Merks , dhr. Meijer, dhr. Breukel, dhr. Timmermans en mw. Van 
                    Keulen .

Notulen

1.      Opening

De voorzitter, mw. Van der Niet, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2.      Vaststelling agenda overleg GMR en CvB

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd? Er zijn geen toevoegingen.

3.      Verslag overleg GMR en CvB d.d. 26 november  2012

Blz. 2, agendapunt 7, Ziekteverzuim: dhr. Timmermans geeft aan dat er gestart wordt met een projectplan. Een aantal directeuren en mw. Staring gaan hiermee aan de slag. Dit punt komt t.z.t. aan de orde in de GMR vergadering .

Blz. 2, agendapunt 10: RI&E: op een aantal scholen is er een verdiepingsonderzoek in gang gezet.  

De notulen worden vastgesteld. Mw. Van Keulen zal de goedgekeurde notulen mailen naar de MR’en en zorgdragen voor plaatsing op de website.

 

4.      Mededelingen

Dhr. Timmermans geeft aan dat 2012 niet in rode cijfers wordt afgesloten. De teams en directeuren hebben hun bijdrage hieraan geleverd. In het afgelopen jaar is er € 400.000,-- ingelopen. Het CvB is zeer tevreden.

 

Dhr. Breukel merkt op dat er gestart is met de werkgroepen die een onderzoek gaan doen naar de bestuurlijke samenwerking SCPO en Aves. Mw. Roowaan informeert of je als GMR lid als toehoorder in de werkgroep zit? De werkgroep wil graag van een ieder een actieve houding. Dhr. Breukel geeft aan dat je wel je rol moet scheiden; niet reageren als GMR lid. 

 

Dhr. Breukel vertelt dat er gesprekken zijn geweest over de samenwerking tussen SKN en Aves. Het kan zijn dat iemand van de GMR gevraagd wordt voor een interview.

5.      Uitgaande post:

Diverse stukken over het onderzoek naar bestuurlijke samenwerking. Deze stukken zijn ter kennisgeving bijgesloten.

6.      Vakantierooster 2013-2014

Er zijn 3 voorstellen bijgesloten. De voorkeur van de GMR gaat uit naar keuze A.

7.      Traject sollicitatie LB augustus 2013

Dhr. Timmermans geeft een toelichting op de staffel. Per 1-8-2013 kan er 19,90% ingezet worden. Dhr. Timmermans verwacht niet dat dit gehaald wordt. De directeuren hebben vandaag een concept advertentie ontvangen die zij kunnen gebruiken.

Dhr. Timmermans merkt op dat dit voortborduurt op wat er eerder besproken is.

8.      Begroting 2013-2016

De jaarrekening 2011 is geanalyseerd door 2 leden van de Besturenraad en 2 leden van de Raad van Toezicht. Zij gaven aan een risicoparagraaf te missen. Hierin worden de risico’s in geld uitgedrukt.

Dhr. Timmermans merkt op dat de begroting per kalenderjaar opgemaakt is en de planning voor het personeel per schooljaar is. De begroting wordt per pagina doorgenomen.

9.      Regeling exitgesprek

Het CvB is allerlei zaken op het personeelsgebied aan het langs lopen. Dit stuk was klaar daarom is deze regeling geagendeerd bij de directeuren en de GMR. Opgemerkt wordt dat voor het voeren van het gesprek  gekozen moet kunnen worden tussen de direct leidinggevende en de HRM medewerker.  Bij 1.6. toevoegen dat het CvB een kopie ontvangt.

10.   Rondvraag

Mw. Feikens informeert of de vergoeding voor deelname aan de werkgroep in de vorm van een vrijwilligersvergoeding uitgekeerd kan worden.

11.   Sluiting

De voorzitter dankt het CvB  en de leden van de GMR  voor hun inbreng en sluit het overleg tussen GMR en CvB.

 

 

Emmeloord, februari 2013