27-6-2011

27-6-2011

                                                                                                         Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad en het CvB d.d. 27 juni 2011

 

Aanwezig: dhr. R.  Meinders, mw.  A. van der Niet, mw. W. Roowaan, dhr. D. Bakker, mw. S. Bosman, mw. M. Merks, dhr. L. Breukel, dhr. J. Timmermans en  mw. A. van Keulen.

 

Afwezig m.k.: dhr. H. Snelder

 

00.         Opening

               Dhr. Meinders opent de vergadering en heet het CvB van harte welkom.

              

01.         Notulen van de GMR vergadering en het CvB d.d. 27 april 2011

Punt 06. Identiteitsdiploma Openbaar Basisonderwijs: de bijeenkomsten gedurende het 1e jaar zijn een pilot project.

Punt 07. De directeuren houden de middagen vrij in de schoolkalender.

 

02.         Ingekomen post: geen

 

03.         Uitgaande post: geen

 

04.         Mededelingen: BAC t.b.v. Raad van Toezicht

Dhr. Breukel geeft aan dat één ouder en één leerkracht, namens de GMR,  kan deelnemen aan de BAC. Mw. Bosman en mw. Merks gaan deelnemen aan de BAC.

 

05.         Overzicht  aantal lokalen binnen Aves

Dhr. Breukel hoopt dat de bijlage de vraag van dhr. Bakker beantwoordt. Dhr. Bakker geeft aan dat dit het geval is.

 

06.         Bestuursjaarplan 2011

Dhr. Breukel geeft aan dat dit een intern stuk is. De leden van de GMR doen de suggestie om de voor- en achternamen te gebruiken, zodat er uniformiteit ontstaat. Dhr. Meinders doet de suggestie aan de leden van de GMR om het bestuursjaarplan  langs de agenda van de GMR te leggen.

 

07.         Jaarverslag 2010

Dhr. Breukel geeft aan dat het jaarverslag uit 2 delen bestaat. Een beschrijvend/algemeen deel en een financieel deel. Dhr. Breukel geeft aan dat er een andere versie, in de vorm van een brochure,  komt voor ouders en stakeholders. Het doel is openheid. De uitgebreide versie gaat naar het Ministerie.

Mw. Van der Niet geeft aan dat op pagina 15 (overzichtje leden GMR) haar naam ontbreekt. Bij de Raad van Toezicht staat de vergoeding vermeld. De GMR doet de suggestie om ook hun vergoeding op te nemen.

Beschrijving SAC: dhr. Breukel merkt op dat deze beschrijving is, zoals het voorheen was. De tekst komt rechtstreeks uit het fusiedocument. Deze beschrijving wordt gebruikt totdat er nieuw beleid ontwikkeld is.

 

Wat is een kapitalisatiefactor? Dhr. Timmermans geeft aan dat dit een verhoudingsgetal van je eigen vermogen is.

 

 

 

 

08.         Managementrapportage

De rapportage gaat ook, ter informatie,  naar de Raad van Toezicht.  Als GMR kun je door middel van de rapportage volgen wat er gebeurt. Dhr. Timmermans stelt dat het CvB tevreden is over de cijfers van het 1e kwartaal.

 

09.         Organisatie

Het CvB heeft beschreven hoe de huidige situatie is en geeft aan hier t.z.t. op terug te komen.

 

10.         IB taken – competenties – IB tijd

               De GMR (P) stemt in met deze notitie.

 

11.         Beleidsstuk Opleidingsstukken en Academische basisscholen binnen Aves

Dhr. Timmermans merkt op dat dit stuk aangeeft waar Aves mee bezig is. Doel is grip te krijgen op de betere studenten en dat zij voor Aves gaan werken.

 

12.         Beleidsstuk Assessment

Dhr. Meinders heeft gelezen dat een assessor 3 à 4 keer per jaar een assessment afneemt. Hij vraagt zich af of dit voldoende is om de kwaliteit te behouden.

De GMR heeft een brief ontvangen van een leerkracht die ook bevoegd is om een assessment af te nemen. In het stuk wordt gesproken over directeuren. De eerste voorkeur van het CvB is dat directeuren het assessment afnemen, maar ook sluiten zij leerkrachten niet uit.

Blz. 6: de tijdelijk aangestelde leerkracht tekent dat hij/zij het rapport gezien heeft. Dhr. Meinders merkt op dat hij van mening is dat degene ook moet kunnen reageren.

Blz. 8: (inval)leerkracht krijgt passende vacature aangeboden: Mw. Bosman informeert of er niet gesolliciteerd moet worden. Dhr. Timmermans geeft aan dat er gekeken wordt wat het beste voor de invalkracht is en voor de school op basis van bevindingen. Dhr. Timmermans heeft ook een gesprek met de directeur. Opgemerkt wordt dat de manier waarop dit gaat niet altijd transparant is. De suggestie wordt gedaan om de manier van werken inzake mobiliteit uit te leggen in het directieoverleg en tevens een A4tje te plaatsen op de website.

 

13.         Beleidsstuk Taakbeleid

               Het stuk Taakbeleid komt na de zomer opnieuw op de agenda.

 

14.         Voortgang functiemix, invulling inhoud en omvang LB

Dhr. Timmermans geeft aan dat het geheel naar tevredenheid verloopt. De bijlagen zijn ter verduidelijking toegevoegd.

De beleidsnota Invoering Functiemix kan meegenomen worden door de leden van GMR.

 

15.         Evaluatie afgelopen jaar             

Dhr. Meinders geeft aan dat het fijn is als je als GMR voltallig bent. Er waren weinig afzeggingen en de leden van de GMR hebben commitment met de GMR.

Dhr. Breukel dankt dhr. Meinders voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Namens Aves ontvangt hij een “Aves-pen” en een boeket bloemen.

 

16.         Rondvraag en sluiting   

               De taak van voorzitter komt in de septembervergadering aan de orde.

Dhr. Meinders dankt de aanwezigen voor hun inbreng, wenst een ieder een fijne vakantie en sluit de vergadering.

 

Emmeloord, juli 2011

Mw. A. van Keulen