Notulen GMR-CvB

Notulen GMR met CvB

Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad en het CvB d.d. 27 april 2011

 

Aanwezig: dhr. R.  Meinders, mw.  A. van der Niet, mw. W. Roowaan, dhr. D. Bakker,  mw. A. Molog, mw. S. Bosman, dhr. L. Breukel, dhr. H. Snelder, dhr. J. Timmermans en  mw. A. van Keulen.

 

Afwezig m.k.: mw. M. Merks

 

00.         Opening

Dhr. Meinders heet de aanwezigen hartelijk welkom. Dhr. Meinders merkt op dat mw. Merks afwezig is in verband met ziekte.

 

01.         Notulen  van de vergadering van de GMR en het CvB d.d. 28-03-2011

Punt 5: de vraag van dhr. Snelder of het CvB hiermee verder kan is correct weergegeven. Er wordt teruggekomen op de minimum standaard. Het CvB merkt op dat je een minimum aan IB tijd mag reserveren. Je bent als school vrij dit zelf in te vullen.

               De notulen worden vastgesteld.

 

               Actielijst:

Punt 6: EPA rapporten: deze heeft dhr. Breukel van dhr. Rienks ontvangen. Dhr. Breukel komt hier t.z.t. op terug.

Punt 02: beschrijving van alle commissies, taken en verantwoordelijkheden: dhr. Breukel geeft aan dat deze beschrijving in concept klaar is. Het CvB komt hier tijdens de volgende vergadering op terug.

Punt 03: e-mail GMR forwarden:  mw. v.d. Niet merkt op dat dit geregeld is. Mw. v.d. Niet regelt vanaf nu de mailtjes die voor de GMR binnenkomen.

Punt 05: foto’s leden GMR: in het nieuwe schooljaar zullen er nieuwe foto’s geplaatst worden op de website.

 

Dhr. Meinders geeft aan de volgorde van de agenda te willen veranderen. We bespreken eerst de punten 04, 06, 07, 09 en 10. Daarna 05 en 08.

 

04.         Managementrapportage

Het CvB geeft aan dat in de volgende vergadering de financiële rapportage aan de orde komt. Het CvB merkt op dat dit format is ontwikkeld ten behoeve van de Raad van Toezicht. Het eerste deel van de rapportage bestaat uit kengetallen, het tweede deel geeft het bestuursjaarplan weer.  Het laatste stuk is uitleg over zaken die afwijken.

Blz. 5: opgemerkt wordt dat het financiële jaarverslag voor 1 juli verzonden moet worden naar het Ministerie.

Blz. 6: dhr. Meinders mist bij materiële zaken Goed klimaat en EPA. Dhr. Breukel merkt op dat de managementrapportage bestaat uit meetbare cijfers van de organisatie. Dhr. Breukel gaat overleggen met ’t Onderwijsbureau Meppel hoe je deze gegevens kunt vatten in normen en getallen.

Ouderenquête: dhr. Breukel merkt op dat er voor Aves nog niet gemeten is. Bij het openbaar basisonderwijs heeft er 2 jaar geleden een meting plaatsgevonden, bij Stg. Christophorus 1 jaar geleden. Wel is er sprake van 2 verschillende systematieken. Dhr. Breukel hoopt over 2 jaar een meting voor Aves te verrichten.

Leegstand: dhr. Bakker informeert wat het totaal aantal lokalen binnen Aves is. Dhr. Breukel geeft aan dat hij dit niet exact weet en komt hier op terug.

De managementrapportage verschijnt  2x per jaar. Dhr. Breukel geeft aan dat dit de definitieve vorm is qua model. Als de rapportage in de Raad van Toezicht besproken is komt de rapportage daarna aan de orde bij de GMR.

 

 

06.         Identiteitsdiploma Openbaar Basisonderwijs

Dhr. Snelder vertelt dat identiteit een belangrijk onderwerp is binnen Aves. De bedoeling hiervan is om openbare scholen gelijk te stellen aan katholieke- en oecumenische scholen. Vanmiddag heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Het eerste jaar is een pilot-jaar. Dhr. Snelder stelt voor dat hij over de inhoud t.z.t. een presentatie geeft. Dhr. Snelder merkt op dat de projecten die al binnen Aves liepen gericht waren op teams. Dit is nu voor individuele leerkrachten. Het gaat om het handelen als leerkracht in de klas.

 

07.         Leerkringen

Dhr. Breukel geeft aan dat Leerkringen voortkomt uit het Bestuursplan. Het stuk wat er nu ligt is het uitgewerkte projectplan. Het stuk is besproken in het directieoverleg en enthousiast ontvangen. Dhr. Meinders merkt op dat er weinig vernieuwende onderwerpen aanwezig zijn. Mw. Roowaan vraagt zich af of de onderwerpen wel “dik” genoeg zijn. Tevens doet zij de suggestie om de bijeenkomsten ’s avonds te houden. Dhr. Breukel geeft aan dat er in het voorjaar 3 woensdagmiddagen in de jaarkalender gepland worden. De directeuren moeten deze middagen vrij houden in de schoolkalender.

 

09.         Mededeling uit de werkgroep financieel beleidsplan

Dit stuk geeft aan waar het CvB mee bezig is. Zij willen de GMR graag op de hoogte stellen van de stand van zaken. De opmerkingen vanuit de GMR zijn meegenomen naar de werkgroep van ’t Onderwijsbureau. Afgesproken wordt dat er een afspraak gemaakt wordt voor een gesprek tussen dhr. Bakker, dhr. Timmermans en mw. ten Hove van ’t Onderwijsbureau.

 

10.         Invulling Treasury – Document “Onderwijsbureau Liquiditeitenfonds”

Dhr. Timmermans geeft aan dat een vergelijkbaar stuk in de vorige vergadering besproken is. De opmerkingen die door de GMR zijn gemaakt heeft ’t Onderwijsbureau meegenomen en zij zijn verder gaan werken aan dit stuk. Er heeft een andere verdeling plaatsgevonden. Opgemerkt wordt dat je het beheer in handen van derden geeft. Dhr. Timmermans stelt dat ’t Onderwijsbureau 20 jaar ervaring heeft. De GMR is van mening dat deze notitie beter aansluit bij een onderwijsinstelling.

 

08.         Meerjarenzorgplan

Het zorgplan rouleert binnen de GMR. Dhr. Snelder heeft de vorige vergadering aangegeven welke zaken ten opzichte van eerdere jaren veranderen. Dhr. Snelder geeft aan dat het samenwerkingsverband een prima zorgsysteem heeft. De inspectie en de gemeente zijn erg tevreden. Dhr. Bakker merkt op dat het ministerie zaken gaat veranderen. Dhr. Snelder stelt dat het plan gewoon gaat draaien zoals het bedoeld was. Dhr. Snelder geeft aan dat het onderwerp ook aan de orde komt in de PO Raad en de Besturenraad. Opgemerkt wordt of dhr. Snelder de PCL aanvragen kan controleren op een nieuwe versie.

               De GMR stemt in met het Meerjarenzorgplan.

 

05.         IB taken – competenties – IB tijd

In de vorige vergadering heeft dhr. Snelder het een en ander uitgelegd. Het profiel van het seminarium voor orthopedagogiek is toegevoegd, zodat de GMR kan lezen welke modules er zijn. Wat betreft de invulling van IB taken wordt opgemerkt dat de school deze zelf kan invullen. De invulling moet natuurlijk wel de kwaliteit hebben die beoogd wordt. Dhr. Meinders doet de suggestie om dit vast te stellen in dit document. Dhr. Breukel merkt op dat toegevoegd kan worden: “in overleg met het CvB kan hiervan afgeweken worden”, ook toevoegen alleen in uitzonderlijke gevallen. Dhr. Snelder handelt dit verder af.

De leden van de GMR stemmen in met deze notitie.

 

 

 

11.         Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt het CvB en sluit de vergadering.

 

 

Emmeloord, mei 2011

Ardie van Keulen

              

Archief GMR-CvB

Bekijk hier het archief