26-03-2014

Soort vergadering

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

26-03-2014

 

20.00 uur

 

Afien Wijnands

 

Ardie van Keulen

Aanwezig:  mw. Wijnands, mw. Roowaan,  mw. Boes, mw. Rozendal, dhr. Meijer, dhr. Breukel, dhr. Timmermans, mw. Oosterhuis en mw. Van Keulen.

Afwezig m.k.: mw. Merks en mw. Bosman.

Notulen

0. Passend Onderwijs   

De voorzitter, mw. Wijnands heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder mw. Ina Oosterhuis, die uitleg gaat geven over Passend Onderwijs.

Er zijn ziekmeldingen ontvangen van mw. Bosman en mw. Merks.

Mw. Oosterhuis vertelt dat Passend Onderwijs de nieuwe naam is voor ondersteuning aan kinderen die wat extra’s nodig hebben. PO is de opvolger van WSNS. De nieuwe naam suggereert dat er veel gaat veranderen, maar in feite is het een route waar de scholen mee bezig zijn. Er blijft veel zoals het was en is.

Wat is aan de orde per augustus 2014:

Op dit moment wordt er gewerkt in een interzuilair samenwerkingsverband. Het Ministerie heeft nieuwe samenwerkingsverbanden ingedeeld, nl. regionaal. De scholen in Vollenhove en Kampen vallen nu buiten het samenwerkingsverband van de polder.

De PCL en CVI’s worden opgeheven. Er komt een toewijzingscommissie als opvolger van de PCL.  Afspraken rond de basisondersteuning gaan van kracht. Er wordt vastgesteld wat de scholen aan zorg kunnen bieden en het samenwerkingsverband wordt geacht in de gaten te houden of dit ook gebeurt. Ook de rugzakregeling wordt beëindigd. Er komt een andere wijze van toedelen middelen. Er worden andere bekostigingsafspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband.  

Op termijn zal in 2020 1 of 2 kinderen per basisschool meer op het basisonderwijs zitten, die anders op het speciaal onderwijs terecht gekomen zouden zijn. Het huidige stelsel heeft een open eind financiering. Andere reden is dat er landelijk veel thuiszitters waren. Het systeem met veel loketten. Conclusie was dat de huidige systematiek onvoldoende werkt. De scholen zijn meegegaan in alle ontwikkelingen. In de klassen gebeurt al jaren heel veel. Ondersteuning is het nieuwe woord voor zorg. Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school tenminste kan bieden. Iedere school kan haar aanbod afstemmen op kinderen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van onder- of bovengemiddelde intelligentie, leer- en gedragsproblemen. Iedere school kan leerlingen à la de huidige rugzakleerlingen onderwijs bieden.

Om basisondersteuning te kunnen bieden moet je denken aan: scholing op leerkracht- en teamniveau, een schoolnabij expertisecentrum en inzet beschikbare gelden t.b.v. het primaire proces.

Wat gaat veranderen: de school meldt aan en niet de ouders. Er komt een commissie van beroep voor wanneer ouders/school zich niet kunnen vinden in de beslissing van de Toewijzingscommissie (TC). Er komt één TC voor het gehele samenwerkingsverband. Nu is er één TC voor Urk en één voor de NOP.

Toelaatbaarheidsverklaringen voor bepaalde tijd. Dit betekent dat je met zijn allen afgesproken hebt dat kinderen altijd tijdelijk naar een bepaalde school gaan. Minimaal een schooljaar, maximaal twee jaar.

De afspraken die Aves en SCPO samen gemaakt hebben voor 2014-2015 zijn: de school ontvangt voor (ingeschreven) leerling die in 2013-2014 een rugzakje had een vergelijkbaar bedrag  als het voormalige schooldeel rugzak. Voor 2015-2016: als 2014-2015, 60% van het bedrag; resterende middelen: a. verdeeld over de scholen en b. een deel voor het buffer. Voor 2016-2017: als 2014-2015, 30% van het bedrag; resterende middelen ingezet voor a. en b. en voor c. expertisecentrum. Voor 2017-2018: het totale bedrag ingezet voor a, b en c.

1. Vaststelling agenda

 Aan de agenda wordt toegevoegd het Bestuursplan 2014-2015.

2. Verslag overleg GMR en CvB d.d. 19-02-2014

Punt 7: vacatures GMR: eerste zin anders formuleren. Er staat nu 2x katholiek.

Punt 4: Samenwerkingsmodellen: de laatste zin wordt verwijderd. De totalen van de stemming zullen worden genoemd.

 

Op 9 april presenteert het CvB de conclusies vanuit de achterban aan de RvT. Na bespreking in deze vergadering zal dit punt aan de orde worden gesteld  bij de GMR en de directeuren. Voor de vergadering van 22 april zullen de GMR-leden de stukken ontvangen. Na 9 april zal er een gezamenlijke brief worden verstuurd, waarin het advies naar buiten wordt gebracht.

3. Mededelingen
 Er zijn geen mededelingen.

4. Ingekomen post

Ter informatie ontvangen de leden van de GMR de uitnodiging voor de Avesdag d.d. 16 april 2014. Dhr. Breukel merkt op dat elk jaar een artikel over de Avesdag in de krant verschijnt en ook is er informatie op de website van Aves te vinden.  

4a. Bestuursplan 2014-2018

Het CvB geeft aan dat het gaat om een concept.

Blz. 4 Identiteit. Het CvB is bezig met een alternatief voor HVO/GVO. Zij willen een goed en sterk aanbod doen om dit te vervangen. In navolging van Burgerschapskunde en DOO. Er gaat volgende week een projectgroep starten die dit gaat uitwerken en dan starten in augustus 2015.

Het moet zo’n goed aanbod zijn, dat ouders hiervoor kiezen. Opgemerkt wordt dat Aves dan verder gaat dan wettelijk zou moeten. Bij samenwerkingsscholen is dit allemaal al geregeld. Ook landelijk ontstaat er een andere manier van denken.

Blz. 5 Onderwijs. Er wordt doorgegaan met Marzano. Nieuw is de Avesacademie. Dit is bedoeld om het enorme aanbod van scholing te gaan stroomlijnen. Ook nieuw is het project Gouden Handen. Dit is een  project op het gebied van technisch onderwijs. Het is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het leertempo dat op de basisscholen wordt gevraagd, zo kunnen zij succeservaringen opdoen; trots kunnen zijn en wat ze maken met hun handen kunnen meenemen naar hun school en hun ego positief laten groeien.

Blz. 6 met Opbrengstgericht werken gaan we door. Blz. 6  Het jonge kind: opgemerkt wordt dat de KLOS’ers veel kennis hebben, ook de PABO’ers bezitten dit. Opgemerkt wordt dat de nieuwe leerkrachten (Pabo’ers) en KLOS’ers elkaar geweldige aanvullen.  

Blz. 7 Kwaliteitszorg: alle beleidsstukken worden in PDCA vorm gedaan. Er wordt cyclisch gewerkt.

Het CvB geeft aan dat het VO behoefte heeft om meer samen te ontwikkelen.

Bij Personeel zal Vierslagleren en Opleiden in de school nog worden toegevoegd.

Met betrekking tot ICT merkt het CvB op dat innovatie een belangrijk onderwerp wordt. Er is nog geen Bovenschools ICT beleidsplan. Ronald  Heupink gaat dit schrijven. Hij gaat de klassen in, gaat innoveren. Zo dwing je scholen om na te denken over ICT.

Personeel: het aantal directeuren dat gaat uitstromen gedurende de jaren is een stuk of 8. Het CvB heeft besloten te  starten met een opleiding voor directeuren. Dit zijn eigen medewerkers en je kunt daarin investeren.

Studenten op de PABO leren om onderzoek te doen. Onze huidige leraren kunnen dit niet.

Het CvB gaat vragen om te scholen, de huidige leerkrachten hebben dit niet geleerd,  daarom is het CvB blij met mensen die een masteropleiding doen en meedoen aan Vierslagleren.

Blz. 8: Financiën: Vanaf 2013 kennen de scholen een begroting en resultaatbestemming die zowel het materieel als het personeel resultaat van de school betreft. Over de minimumomvang van de Algemene Reserve van de scholen is in 2014 nieuw beleid vastgesteld. De scholen hebben twee jaar de tijd om de vernieuwde minimale reserve te bereiken. Om de risico’s te minimaliseren blijft het aanstellings- en ontslagbeleid voorbehouden aan het CvB. Dat voorkomt dat scholen te grote personele risico’s gaan lopen. Het voordeel van deze koerswijziging is dat scholen meer eigen personeelsbeleid kunnen voeren.

Aves stelt gedurende deze planperiode per jaar tenminste €  50.000,- beschikbaar voor innovatieprojecten op schoolniveau. Deze projecten moeten door de scholen duidelijk omschreven worden via het PDCA model in een standaard projectformat. Het CvB beoordeelt de aanvragen en kent de budgeten toe.

Blz. 9: Materiele zaken: In bouwtrajecten wordt nadrukkelijk met het aspect van duurzaam bouwen rekening gehouden. Gezien de krimp, vooral in de dorpen, doet zich soms langdurige leegstand voor. De grootste knelpunten hebben zich opgelost doordat er ver- of nieuwbouwplannen waren.

Het streven van Aves  is om, gefaseerd, in ieder dorp een Kindcentrum (KC) te ontwikkelen, zodat voor alle kinderen van 0-12 jaar de functies als scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang en buitenschoolse opvang aanwezig zijn.  

Blz. 10: Stakeholders: dit zijn mensen die direct of indirect belang hebben bij Aves. 

Blz. 11: in de regel heeft elke school een directeur. Gezien de daling van het leerlingaantal in de dorpen is het maar de vraag of in alle gevallen dat één directeur op één school zal zijn. De mogelijkheden van één directeur voor twee (kleine) scholen zal verder worden uitgebouwd. Twee directeuren (tijdelijk) op één school zal eerder uitzondering dan regel zijn.

Het  “in the cloud werken en toepassen van Office365” zijn nieuwe ontwikkelingen in de communicatie binnen Aves. In de nabije toekomst zal papierloos vergaderen, digitaal verspreiden van agenda’s en notulen, uitwisselen van stukken, samen werken aan eenzelfde stuk, digitale administratie enz. gewoongoed worden.

Dit zijn de plannen van het CvB voor de komende 4 jaar.  Het Bestuursplan komt op 7 april aan de orde bij directeuren, op 9 april bij de RvT. De bedoeling is om het Bestuursplan op 16 april a.s. uit te delen tijdens de Avesdag.  Dhr. Breukel gaat de aanpassingen verwerken en mailt de laatste versie aan de leden van de GMR. De leden van de GMR reageren voor 9 april a.s..

5. Vacatures GMR  
Mw. Wijnands heeft gesproken met dhr. Breukel over de vacatures. Vandaag zijn er via
gmr@aves.nl aanmeldingen binnengekomen. Twee openbare ouders en 1 openbare leerkracht.  Er is nog steeds een vacature voor een katholieke ouder. Er zullen verkiezingen moeten komen en alles zal procedureel weggezet moeten worden. Mw. Roowaan en mw. Bosman hebben de vorige keer deelgenomen aan de sollicitatiecommissie. Mw. Van Keulen zal een ontvangstbevestiging, de profielschets en het aanmeldingsformulier mailen aan de kandidaten.

 

 

 

 

 

 

 

6. Middelen Herfstakkoord
Voor Aves is er € 161.826,- (jonge leerkrachten) en  € 563.000, binnengekomen in het kader van het herfstakkoord. 

Het CvB wil een groot deel van deze middelen nog binnen de jaarrekening 2013 overhevelen van de stichting naar de scholen volgens een verdeelsleutel zoals in het voorblad is opgenomen. Het CvB kiest ervoor om de middelen voor inzet van jonge leerkrachten op stichtingsniveau in te zetten. Daarnaast wordt een deel van het bedrag gereserveerd voor de risico’s die naar de schoolbesturen wordt doorgestuurd in de vorm van hogere premies en risico’s ziektewet, WGA, WOPO, enz..

Voor de afsluiting van de exploitatie 2013 voor de scholen betekent dit dat de inkomsten 2013 van de scholen met deze bedragen zullen worden verhoogd.

Ook voor 2014 komt er een gelijksoortig bedrag binnen bij de stichting (uitgezonderd het bedrag voor jonge leerkrachten). Afhankelijk van de eisen die het ministerie hieraan zal stellen zal het CvB een besluit nemen op welke wijze deze middelen kunnen worden ingezet.

7.  Pilot 360 feedback instrument
In dit schooljaar is het CvB op kleine schaal gestart met een “pilot 360 gr. Feedback-instrument”.

In samenwerking met Jan Adema en het team van de Keerkring is bekeken op welke manier we een 360 graden feedback instrument in kunnen zetten. In overleg met Klaas Hadderingh gaan we in de komende periode hetzelfde uitproberen op de Carrousel.

Het CvB heeft Coby van der Meulen als directeur van een grote school (Albert Schweitzerschool) bereid gevonden om ook een 360 graden feedback uit te zetten op dezelfde manier in de periode tot aan de zomervakantie.

Het is onze bedoeling om te bekijken of we in het kader van Kwaliteitszorg dezelfde werkvorm ook kunnen gaan hanteren voor het 360 graden feedback instrument voor leraren. Daarbij wordt dan gebruik gemaakt van de competentielijst zoals die is opgenomen binnen het assesmentinstrument/ beoordelingslijst voor leraren van Aves.

8. Vacature Coördinator Werkplekleren
Lucy Hoekstra heeft aangegeven per april gebruik te maken van de mogelijkheid om met pensioen te gaan. Ze zal haar huidige werkzaamheden voortzetten tot aan de zomervakantie.

In het voorblad staat beschreven dat het CvB met een nieuwe variant wil starten. Het is de bedoeling om deze vacature gecombineerd in te vullen met de KPZ. De vacature bestaat uit 2 dagen begeleider startende leerkrachten en 2 dagen rayondocent KPZ.

 

9. Directeurenopleiding

In het najaar 2013 heeft het CvB  we op basis van leeftijdsgegevens van het huidige directeurenbestand en de op dat moment bekende uitstroomgegevens voor pensionering vastgesteld hoeveel directeuren er in welk kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
Dat betekent dat we voor Aves op basis van deze gegevens met de volgende mogelijke uitstroom van directeuren moeten rekening houden: In 2019 zullen waarschijnlijk 8 huidige directeuren gebruik maken van hun pensioen.
Dat is reden geweest voor het CvB om in overleg met de directeuren het huidige lerarenbestand te screenen op kandidaten die zich in de toekomst verder zouden willen scholen in leiderschap.
In voorjaar 2014 zal het CvB een planning vaststellen van kandidaten voor trajecten van directeurenopleidingen. Het CvB houdt er daarbij ook rekening mee dat er mensen de opleiding zullen gaan starten die uiteindelijk er achter komen dat directeur niet de meest passende functie voor hen is. Ook doet het CvB geen toezeggingen voor een plaatsing in die functie in de toekomst. Het aanstellen van directeuren blijft een aangelegenheid waarbij de MR vanuit de medezeggenschap een positie in heeft.

10.  Project Vierslagleren

Met ingang van augustus 2014 wordt er met een nieuwe groep leraren en voormalig Pabo-studenten een vervolg gegeven aan het project Vierslagleren.

Tijdens het directeurenberaad van 3 februari jl. hebben 2 directeuren een pleidooi gehouden voor scholen van Aves om deelname aan project Vierslagleren te omarmen als je daar als school de gelegenheid voor hebt. Het verhoogt de kwaliteit van het team door de onderzoeken die worden gestart binnen de school en het verhoogt de kwaliteit van de gesprekken over de inhoud van het onderwijs in de school. Zo heeft dit project een vliegwieleffect voor de kwaliteit binnen een team.

Op dit moment zijn 4 koppels bezig met het project vierslagleren. Het project word nu ook landelijk uitgezet. Het doel is jonge mensen te behouden voor de onderwijssector. Er is nu belangstelling van 2 koppels.

11.  Traject sollicitatie LB augustus 2014

Als bijlage hebben de GMR leden de planning ontvangen voor de invulling van de LB functies voor het schooljaar 2014-2015.
We zitten nog niet op de volledig geplande bezetting LB, maar we hebben in het voorgaande jaar ook geconstateerd dat de ambitie voor LB-aanstellingen ook ongeveer uitgeput is. Omdat er opnieuw af en toe een vraag komt om de LB aanstellingen tegen het licht te houden en mogelijk op te hogen hebben we het overzicht met maximum LB-aanstellingen opnieuw uitgedraaid voor schooljaar 2014-2015 op basis van de leerlingenaantallen per 1-10-2013. Er is ruimte voor 57fte, er wordt 41fte ingezet. Aves zit boven de 20% invulling.

12. 60+

Op basis van de kengetallen uit de begroting 2014 ten aanzien van de opbouw van het personeelsbestand van Aves en de extra inkomsten uit het Onderwijsakkoord in het najaar 2013 heeft het CvB besloten om een 60+ regeling uit te schrijven. Er hebben zich inmiddels een tiental medewerkers gemeld in de eerste twee weken. Uiteindelijk lijkt het erop dat op dit moment 6 medewerkers van de regeling gebruik wensen te maken voor in totaal 4,23 fte.

Mw. Bosman heeft gevraagd via de mail of Aves gebruik gaat maken van keuzepensioen. Dhr. Timmermans geeft aan dat dit in de regeling staat. Hij merkt op dat het éénmalig geld is.

13.  Rondvraag

Dhr. Meijer merkt op dat de stukken per post en per email verzonden worden. Hij geeft aan dat hij de stukken niet meer per post hoeft te ontvangen.

14.  Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.