25-09-2013

0Meer

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

25-09-2013

 

20.00 uur - ± 22.00 uur

 

Afien Wijnands

 

Ardie van Keulen

Aanwezig:  mw. Wijnands, mw. Feikens,  mw. Roowaan,  mw. Boes,  mw. Bosman,  
                    mw. Huizing, mw. Merks , dhr. Meijer, dhr. Breukel, dhr. Timmermans en mw. Van 
                    Keulen .

Notulen

0. Opening

De voorzitter, mw. Wijnands,  opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  Een bijzonder welkom voor mw. Karin Huizing (ouder van de Dr. Schaepmanschool). Opgemerkt wordt dat mw. Roowaan wat later aanwezig zal zijn.

1.      Vaststelling agenda overleg GMR en CvB

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd? Er worden geen punten  aan de agenda toegevoegd.

Mw. Huizing had belangstelling voor de OPR van Kampen. Hiervoor hadden zich veel kandidaten aangemeld. Het voorstel van dhr. Breukel was om een avond mee te draaien met de GMR om te kijken of dit iets is voor mw. Huizing. Er volgt een korte voorstelronde.

2.      Verslag overleg GMR en CvB d.d. 17-06-2013

Over het verslag zijn geen vragen.  Het verslag wordt vastgesteld. Het  verslag zal per mail worden verzonden aan de MR’en en geplaatst op de website van Aves.  

De actie-/aandachtspuntenlijst en de besluitenlijst worden doorgenomen.

3.      Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

4.      Mededelingen personeel augustus 2013

Dit stuk is ter informatie toegevoegd aan de vergaderstukken. Het zijn alle wijzigingen met betrekking tot de personele mutaties. De diverse geledingen waarderen deze informatie zeer.

Op pagina 5 wordt aangegeven dat Aves 3 jonge leerkrachten geplaatst heeft binnen de organisatie. Het CvB merkt op dat het aantal mobiliteitsverzoeken binnen Aves altijd erg hoog is.

5.      Functieboek, versie 2.0

In de vorige vergadering is aangegeven dat er nog met een aantal stafmedewerkers gesproken zou worden. Tevens hebben er een aantal bijstellingen plaatsgevonden, o.a. de inschaling van de leden van het CvB en de term “adviseur onderwijs en identiteit” is gewijzigd in “adviseur identiteit en onderwijs”.

Er worden een aantal wijzigingen doorgegeven die door dhr. Timmermans zullen worden verwerkt. Dhr. Timmermans geeft aan dat alle functieomschrijvingen netjes op papier staan. Het CvB verwacht niet dat er functies verdwijnen de komende jaren. Het stuk zal ter vaststelling terugkomen in de GMR vergadering.

6.       Bestuursjaarplan 2014

Het CvB heeft gekozen voor een nieuw format. Het CvB vindt het stuk beter leesbaar en inhoudelijker. Het CvB benoemt de aanleiding, de beginsituatie en het gewenste resultaat.

Mw. Feikens doet de suggestie om bij 5. Financiën de verdieping van de risicoparagraaf toe te voegen.

7.      Bestuursplan 2014-2018

De volgende onderwerpen zijn uit verschillende gesprekken gekomen:

-        Zingeving

-        Leer-Kracht

-        Partnerschap opvoeding en onderwijs

-        Verworvenheden van het kleuteronderwijs

-        Beroepshouding

-        Samenwerking

-        Eigen onderwerpen

Het voorstel vanuit het CvB aan de directeuren is dat zij deze onderwerpen bespreken met hun teams en komen met ideeën en aanbevelingen. Hetzelfde wil het CvB aan de leden van de GMR vragen. Geïnformeerd wordt naar de hoeden van Bono. Dit zal in de oktobervergadering aan de orde komen.

8. Rapportage onderzoek naar bestuurlijke samenwerking tussen SCPO en Aves

Op 16 januari zijn er 4 werkgroepen geformuleerd. Zij hadden als taak de knelpunten en de overeenkomsten tussen SCPO en Aves te onderzoeken. Zij hielden een vergelijkend warenonderzoek en dit is gerapporteerd in het onderzoeksrapport. Op 11 september hebben de werkgroepen een afsluiting gehouden.

Het CvB geeft aan dat het rapport breed is uitgezet onder alle geledingen. Het CvB wil graag horen hoe iedereen hierover denkt. Het voorstel van het CvB is om het rapport in de volgende vergadering inhoudelijk te bespreken.

 

De MR’en kunnen via de GMR reageren. Opgemerkt wordt dat het samenwerkingsdocument (mocht dat er komen) ter instemming voorligt bij de GMR.

De GMR praat onderling,  in hun eigen vergadering over het onderzoeksrapport. 

9. Vacatures GMR

De procedure is dat indien er meerdere kandidaten zijn, er een verkiezing moet worden uitgeschreven. Er zijn 2 kandidaten (een openbare- en een katholieke kandidaat). Mw. Huizing moet zich over haar deelname aan de GMR beraden. Besloten wordt tijdens de volgende vergadering 29-10 hierop terug te komen.

10. Passend Onderwijs en Ondersteuningsplan Raad

Het Ministerie heeft aangegeven dat  de OPR en de GMR gescheiden moeten zijn. Het verzoek is om binnen deze regio een personeelslid te leveren. Mw. Roowaan heeft aangegeven hiervoor belangstelling te hebben. Er zijn geen andere meldingen binnengekomen. De GMR leden stemmen in met deelname van mw. Roowaan aan de OPR.

11. Rondvraag

Dhr. Breukel deelt mappen voor de MR uit.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

12. Afscheid Willy

Dhr. Breukel neemt namens het CvB afscheid van mw. Feikens  en bedankt haar voor haar inzet voor Aves met een bloemetje en de Aves-pen.

13. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.