25-06-2012

 Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

25-06-2012

 

20.00 - ± 22.00 uur

 

Annemieke van der Niet

 

Ardie van Keulen

Aanwezig: mw. Van der Niet, mw. Feikens,  dhr. Meijer, mw. Roowaan,  mw. Haverkamp,  mw. Bosman,  mw. Merks, mw. Wijnands, dhr. Breukel , dhr. Timmermans  en mw. Van Keulen.

Afwezig m.k.:  mw. Molog

Notulen

1.      Opening

De voorzitter, mw. Van der Niet, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2.      Vaststelling agenda overleg GMR en CvB

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd?

Dit is niet het geval.

3.      Verslag overleg GMR en CvB d.d. 16 mei 2012

De tekst bij punt 7. is cursief geschreven  Dit heeft geen bepaalde reden. Mw. Van Keulen merkt op dat dit een foutje is.

Met betrekking tot de tussenschoolse opvang wordt opgemerkt dat je niet jaarlijks hoeft te scholen. De kosten van de scholing zijn voor rekening van de overblijvers (de ouders). De coördinatie en de organisatie van het overblijven is voor rekening van het bestuur.

Er is opgenomen in de wet dat Aves gelegenheid moet geven tot overblijven. Het budget is een heikel punt. Aves ontvangt geen budget hiervoor van het Ministerie. Indien Aves hiervoor geld beschikbaar gaat stellen, dan gaat dit ten koste van bijvoorbeeld een leerkracht voor de klas.

Het CvB praat soms met scholen over een continurooster of een dagprogramma. Ook moet Aves rekening houden met de ARBO regelgeving. In de Noordoostpolder verzorgt SKN op enkele scholen  het overblijven.

 

Punt 4: werkgroepen: mw. Merks geeft aan te willen deelnemen aan de werkgroep Identiteit & Onderwijs. Dhr. Breukel merkt op dat het de bedoeling is dat er per werkgroep  1 persoon uit de GMR deelneemt.

 

De notulen worden vastgesteld.

 

4.      Mededelingen

Er zijn geen mededelingen vanuit het CvB en/of de leden van de GMR.

5.      Bespreekpunt  GMR en CvB: Jaarbericht 2011 Aves vliegt!

Het CvB geeft aan dat het jaarbericht ter informatie aan alle leerkrachten en ouders is verstuurd.

De leden van de GMR merken op dat het jaarbericht toegankelijk en duidelijk leesbaar is.

6.      Bespreekpunt  GMR en CvB: Samenwerking SCPO

De onderliggende stukken worden besproken. De leden van de GMR geven een positief advies voor het starten van een onderzoek.

7.      Bespreekpunt  GMR en het CvB: Samenwerking SKN

Dhr. Breukel  geeft aan dat er op dit moment niet veel ontwikkelingen zijn. De gemeente Noordoostpolder start met een project van 4 kindcentra. Het doel is om hier ervaringen mee op te doen.

8.      Bespreekpunt  GMR en het CvB: Bestuursjaarverslag en jaarrekening 2011

In de laatste Raad van Toezicht vergadering is de accountant aanwezig geweest om samen met de leden van de RvT de jaarrekening 2011 te bespreken en toe te lichten. De accountant geeft ook adviezen.

Pagina 54: de voorzitter van de RvT ontvangt een vergoeding van € 2000,00, de andere leden

 € 1500,00 per jaar.

In 2011 heeft er een betaling plaatsgevonden aan dhr. Breukel van niet opgenomen Bapo-uren van  de afgelopen 4½ jaar. Vandaar dat het salaris in 2011 hoger is dan in 2010. Dhr. Breukel neemt nu wel Bapo op.

Blz. 19: het is verplicht de ontvangen vergoeding van de RvT op te nemen in de jaarrekening. Besloten wordt om de vergoeding van de leden van de GMR niet op te nemen (is ook niet verplicht).

Blz. 36: kostenpost 4.3.4 Water en energie: de GMR vraagt waarom deze kostenpost niet is gestegen. Dhr. Timmermans geeft aan dat deze kosten niet zijn gestegen omdat het aantal leerlingen is afgenomen en er dus afsluitingen zijn van lokalen, dus minder verbruik.

Er wordt een vraag gesteld over opleidingsscholen. Dhr. Timmermans geeft aan dat opleidingsscholen gelinkt zijn aan de KPZ. Aves is bezig om ook een convenant met Stenden Meppel te sluiten.

Twee personen van de Besturenraad (koepelorganisatie van christelijke scholen) en twee leden van de RvT hebben samen met dhr. Timmermans de jaarrekening  2011 besproken. Zij waren positief over de jaarrekening.

9.      Bespreekpunt  GMR en het CvB: Rapporten NHL

De GMR heeft 3 rapporten ter informatie ontvangen. De studenten die de onderzoeken hebben gedaan zijn 2e jaars. De rapporten leveren veel gespreksstof op. Het CvB gaat kijken welke aanbevelingen uit de rapporten gehaald kunnen worden. De ICT’er gaat langs alle scholen om de teams te bevragen. Het CvB wil een goede oriëntatie op ICT gebied. Social Media is door het CvB weggezet tot 2014-2018. Het CvB heeft de naam Aves overal laten vastleggen.

Het CvB wil komend schooljaar inventariseren en dan beleid afspreken.

 

Aves heeft 2 jaar campagne gevoerd om de naamsbekendheid van Aves onder ouders en leerkrachten te vergroten. Deze campagne heeft veel gekost, maar heeft volgens het onderzoek resultaten opgeleverd. Het CvB geeft aan dat het PR budget fors naar beneden zal gaan. Wel wordt opgemerkt dat je PR wel moet onderhouden.

 

10.   Rondvraag

Er is een GMR-vacaturetekst voor een leerkracht opgesteld. Deze zal worden bijgesloten bij de wekelijkse mail.

Hoe bereik je de ouders? Besloten wordt melding te maken op de website. Ook vermelden dat degene die aftredend zijn, herkiesbaar zijn.

 

Mw. Feikens vraagt wat zij moet doen met papieren die vertrouwelijk zijn. Mw. Van Keulen geeft aan dat die op het bestuurskantoor ingeleverd kunnen worden om te versnipperen.

11.   Sluiting  

De voorzitter dankt het CvB voor hun inbreng en sluit de vergadering GMR en CvB.

 

 

Emmeloord, juli 2012