24-1-2011

24-1-2011

Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur d.d. 24 januari 2011

 

Aanwezig: dhr. R.  Meinders, mw.  A. van der Niet, mw. W. Roowaan, dhr. M. Rienks, dhr. D. Bakker, mw. M. Merks,  mw. A. Molog, mw. S. Bosman, dhr. J. Timmermans, dhr. L. Breukel  en  mw. A. van Keulen.

 

 

00.          Opening

                Dhr. Meinders opent het overleg met het CvB en verwelkomt de leden van het CvB, te weten              dhr. Breukel en dhr. Timmermans.

 

01.          Kennismaking met de Raad van Toezicht

                De kennismaking heeft plaatsgevonden.

 

02.          Notulen van het overleg met het CvB d.d. 13 december 2011.

                De notulen worden vastgesteld.

 

03.          Ingekomen post

                Geen bijzonderheden.

 

04.          Uitgaande post

                Geen bijzonderheden.

 

05.          Opbrengstdocument Functiemix

                Namens de GMR wordt gevraagd of er een extra vergadering gepland kan worden. In die       vergadering zal alleen de Functiemix aan de orde komen. Besloten wordt om maandag 7       februari bij elkaar te komen.

 

06.          Begroting 2011

                De GMR stemt in met de Begroting 2011. Wel geven zij dhr. Timmermans een advies mee       over de instroom van het personeel.

                De GMR heeft frustraties m.b.t. het voortraject van de Begroting. De GMR heeft aangegeven              hoe zij naar de Begroting wil kijken. Zij willen graag voor de toekomst concrete afspraken       maken. Zij stellen voor in oktober de GMR bij dit stuk te betrekken. Dit zal worden    opgenomen in de besluitenlijst.

 

07.          Werkkostenregeling

                Dhr. Meinders geeft ter vergadering een artikel hierover aan dhr. Timmermans.

 

08.          Leerlingenaantallen

                De GMR stelt dat dit een aandachtspunt is voor het CvB. De GMR vindt het jammer dat de      prognoses niet doorgetrokken zijn vanuit de begroting.

                Het CvB geeft aan dat de gemeente een onderzoek laat doen door een bedrijf naar de             komende 15 jaar.

                De GMR wil graag op dit punt de volgende vergadering terugkomen.

 

09.          Eerste opvang nieuwkomers

                Dit stuk staat ter informatie op de agenda. De GMR wil graag weten hoe het zit met de             financiële hulp aan een leerling van De Wissel. Indien die leerling naar het reguliere            basisonderwijs gaat, gaat het geld dan ook mee? Het CvB geeft aan dat zij denken dat het geld           terecht komt bij de school waar de leerling staat ingeschreven. Het CvB gaat dit uitzoeken en              komt hier de volgende vergadering op terug.

 

10.          Cursus GMR d.d. 8 februari 2011

 

11.          Verklaring omtrent gedrag

                De mening van de GMR is dat het beleid van de overheid gevolgd moet worden. Kosten          moeten betaald worden op schoolniveau (vanuit het potje € 23,00) of anders indien de              school dit beslist. Wel moet gekeken worden naar de gevolgen voor TSO.

Dhr. Breukel geeft aan dat hij informatie heeft ingewonnen: de ouders die bij toerbeurt meedraaien moeten in het bezit zijn van een VOG. De kosten hiervoor zijn voor het budget Overblijven. Per school zelf bepalen of ze dit willen doorbelasten aan ouders, dit in overleg met de MR. De GMR zal een brief aan de MR ‘en sturen.

 

 

12.          Rondvraag en sluiting

                Op de actielijst staat vermeld dat dhr. Rienks de bestuursdoelen aan de orde zou stellen. Dhr.              Rienks stelt voor dat niet hij, maar het CvB een update gaat verzorgen. Welke items komen            nog aan de orde?

 

                Dhr. Meinders geeft aan dat de GMR heeft besloten dat er indien er zaken besproken              moeten worden na de vergadering dit onderling zal gebeuren en er geen CC-tjes meer            worden rondgestuurd.

 

                Dhr. Meinders dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

 

Emmeloord, februari 2011

Ardie van Keulen