23-01-2012

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

23 januari 2012

 

20.00 - ± 22.00 uur

 

Annemieke van der Niet

 

Ardie van Keulen

Aanwezig: mw. Van der Niet, mw. Feikens, mw. Merks, dhr. Meijer, mw. Roowaan, mw. Bosman, mw. Haverkamp, dhr. Breukel, dhr. Timmermans en mw. Van Keulen.

Afwezig m.k.:  mw. Molog

Notulen

1.      Opening

De voorzitter, mw. Van der Niet, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2.      Vaststelling agenda overleg GMR en CvB

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd? Dit is niet het geval.

3.   Verslag overleg GMR en CvB d.d. 12 december  2011

De zin: “voorafgaand aan deze vergadering heeft er een overleg plaatsgevonden met de Raad van Toezicht” staat 2 keer vermeld. Punt 5, 6e zin wordt veranderd in” het CvB heeft al diverse zaken in gang gezet, om alles in goede banen te leiden. Over het verslag zijn verder geen vragen en/of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. Het verslag zal na aanpassingen op de website geplaatst worden.

4.    Mededelingen

De leden van de GMR en de leden van het CvB hebben geen mededelingen.

5.    Bespreekpunt  GMR en CvB: Leerlingaantallen

Nadat alle bespreekpunten aan de orde zijn geweest zal dhr. Breukel een power point presentatie geven over de leerlingaantallen van Aves. Het doel is de GMR feitelijke gegevens mee te geven.

6.     Bespreekpunt  GMR en dhr. Timmermans: Actiepunt 19, blz. 22 van de Begroting: Afschrijvingen

Dhr. Timmermans heeft een aantal zaken op papier gezet. Hij heeft aangegeven waar een aantal grote zaken inzitten. Zaken boven de € 10.000,-- zijn geaccentueerd met geel.

Er zijn investeringen gedaan op ICT gebied, technisch onderhoud en vervanging van methodes. Dhr. Timmermans merkt op dat aan de directeuren gevraagd is het aantal computers te inventariseren nu het leerlingaantal terugloopt. Bijvoorbeeld de  licentiekosten van een computer liggen 3 jaar vast. Het CvB gaat dit monitoren. De leden van de GMR vinden het geheel duidelijk. Mw. Feikens stelt voor om de begroting voor de vergadering voor te bespreken met dhr. Timmermans en 2 personen van de GMR die financiën als aandachtsgebied hebben.

De leden van de (P)GMR stemmen in met de formatie-inzet van de Begroting 2012, op basis van artikel 12, 1e lid onder b.

7.     Bespreekpunt  GMR en dhr. Timmermans: Notitie inzake Vervangingspool

Dhr. Timmermans geeft aan dat het mogelijk is om als vaste leerkracht anders ingezet te worden binnen de stichting. Dit wordt al gedaan met een aantal mensen, vooruitlopend op deze stukken. Dhr. Timmermans geeft aan dat dit veel geld scheelt in personele kosten.

Dhr. Meijer merkt op dat al zijn vragen over de vervangingspool beantwoord worden door deze stukken. Opgemerkt wordt dat je als leerkracht je als pooler kunt inzetten. Dan heb je geen klasse- verantwoordelijkheid. Je staat dan op langdurige vervanging.

De GMR merkt op dat de kwaliteit van de pooler bewaakt moet worden. Ook informeert de GMR met wie de pooler het functioneringsgesprek voert.  Dhr. Timmermans komt hierop terug.

Notitie:

Blz. 3: als er meer formatie dan 7,9% wordt ingezet zijn de kosten voor Aves.

Blz. 8: OSS is: Onderwijsbureau Self Service. De GMR doet de suggestie om deze naam volledig op te nemen. Bij 1.10.9 bij artikel 7.3 haakje sluiten.

Handleiding:

Blz. 3: punt 1.1: de spaarloonregeling verwijderen; deze is opgeheven. Punt 1.2.de invaller krijgt alles ineen betaald, in zijn loon zit het vakantiegeld e.d. al verwerkt. Dit betekent dat je ook alle taken die een leerkracht doet voor je rekening neemt. De termen invaller of vervanger worden door elkaar gebruikt. De GMR stelt voor één term te hanteren.

Blz. 9: punt 1.9: de GMR doet de suggestie om het woord poolmatcher te verwijderen.

Dhr. Timmermans stelt voor dat hij de tekstuele aanpassingen zal doen. Hij mailt de 2 notities door aan mw. Roowaan en dhr. Meijer. Deze notities komen dan niet meer aan de orde in de GMR vergadering.

8.     Bespreekpunt  GMR en CvB: Vakantierooster

De leden van de GMR stemmen in met het vakantierooster 2012-2013.

9.     Bespreekpunt  GMR en dhr. Breukel: Schakelvoorziening

In overleg is gekozen om het geld (3x € 40.000,--) in te zetten voor nieuwkomers. Indien er geld overblijft zal dit ingezet worden voor taalzwakke kinderen (kinderen die een E score hebben in groep 3). Ook is afgesproken om anderstalige  kleuters bij Nederlandstalige kleuters te zetten. Op deze manier leren zij de taal snel. Nieuwkomers zijn kinderen  die de Nederlandse taal niet spreken/beheersen. Zij krijgen les op De Wissel.

De reiskosten worden vanuit het gemeentelijk reiskostenbudget betaald. Een AB’er is een Ambulant Begeleider.

10.    Rondvraag

Dhr. Breukel geeft aan dat dhr. Snelder in de vorige vergadering heeft verteld over de verandering in samenstelling van het CvB. Mocht de GMR hier vragen over hebben, dan wil dhr. Breukel deze graag beantwoorden. De GMR informeert of de taken goed verdeeld kunnen worden? Dhr. Breukel is eindverantwoordelijke voor  Onderwijs geworden en dhr. Timmermans  voor Identiteit. Dhr. Snelder blijft de portefeuilles houden. Zaken als bestuurlijke overlegvormen zijn voor rekening van dhr. Breukel. Dhr. Snelder heeft geen bestuurstaken meer. Dhr. Breukel en dhr. Timmermans kijken naar het bestuursjaarplan en komen op dit punt terug. De suggestie wordt gedaan om externen in te huren.

 

Mw. Van der Niet  deelt ter vergadering een schema met het Rooster van Afreden uit. De tijd van degene die je tussentijds vervangt maak je vol en dan kan er nog 1x herkozen worden. Mw. Van der Niet bespreekt dit met dhr. Breukel en komt hierop terug.

11.    Sluiting

De voorzitter dankt het CvB voor hun inbreng en sluit de vergadering GMR en CvB.

 

 

Emmeloord,  januari 2012