22-2-2012

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

22 februari  2012

 

20.00 - ± 22.00 uur

 

Annemieke van der Niet

 

Ardie van Keulen

Aanwezig: mw. Van der Niet, mw. Feikens,  dhr. Meijer, mw. Roowaan,  mw. Haverkamp, dhr. Breukel, dhr. Timmermans en mw. Van Keulen.

Afwezig m.k.:  mw. Molog, mw. Merks en  mw. Bosman

Notulen

1.      Opening

De voorzitter, mw. Van der Niet, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Er zijn  afmeldingen binnengekomen van mw. Merks en mw. Bosman. Mw. Molog is nog niet hersteld.

2.      Vaststelling agenda overleg GMR en CvB

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd?

Dhr. Breukel deelt ter vergadering een brief uit met daarin het standpunt van Aves over de staking van 6 maart 2012. Er wordt 330 miljoen bezuinigd in het SO en VSO. Aves is het niet eens met het bestuursakkoord,  maar we kunnen er niet meer onderuit. 80% van de besturen stemde hiermee in. Het standpunt van Aves is,  dat zij de staking op 6 maart niet mede kunnen ondersteunen. Het CvB denkt dat het niet zinvol is. Het CvB was wel aanwezig bij de staking in 2011. Het CvB heeft een notitie gemaakt, deze kan worden gebruikt voor de communicatie met leerkracht en ouders.

Het CvB merkt op dat als je als leerkracht staakt er salaris ingehouden zal worden. Dit kun je dan terughalen bij de vakbond. Vervanging moet intern geregeld worden.

 

Dhr. Breukel informeert de GMR over de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking met SCPO.

3.      Verslag overleg GMR en CvB d.d. 23 januari 2012

Bij punt 9 wordt toegevoegd: anderstalige en Nederlandstalige kleuters.

Dhr. Timmermans zal in de volgende vergadering terugkomen op de vraag wie met de pooler het functioneringsgesprek voert. Bij punt 10 zal  het woord  “doen”  worden veranderd in  “geworden”.

4.    Mededelingen

De leden van de GMR en de leden van het CvB hebben geen mededelingen.

5.      Bespreekpunt  GMR en CvB: Rooster van Aftreden

Mw. Haverkamp is aftredend per 08-2014 en benoembaar tot 08-2017. Mw. Van Keulen zal het rooster aanpassen. De leden van de GMR stemmen in met het rooster van aftreden.

De GMR heeft een vacature voor een RK leerkracht. De oproep hiervoor zal in de wekelijkse mail van donderdag 23-02-2012 worden opgenomen.

6.      Bespreekpunt  GMR en CvB: Meerjarenzorgplan 2011-2015, versie 2012-2013

Dit is de uitwerking van het 4-jarige zorgplan. De getallen en cijfers zijn aangepast. Dit is het laatste stuk van dit samenwerkingsverband; er komen andere partners bij. Vollenhove gaat in 2013 naar een ander samenwerkingsverband . Aves  gaat proberen om Vollenhove en Kampen bij het nieuwe samenwerkingsverband te halen.

De leden van de GMR stemmen in met het Meerjarenzorgplan 2011-2015, versie 2012-2012.  

7.      Bespreekpunt  GMR en het CvB: Leegstandsregeling 2011

De leden van de GMR ontvangen de leegstandsregeling 2011 ter informatie. Uit het overzicht blijkt dat bepaalde scholen compensatie ontvangen. Uitgegaan wordt van het solidariteitsprincipe.

8.      Bespreekpunt  GMR en het CvB: Inzet LB functies 2012

Het CvB heeft besloten in het voorjaar 2012 toch een 2e ronde te gaan starten. De staffel die is bijgevoegd, geeft aan waar de scholen recht op hebben. De totale uitkomst moet zijn 27%. Aves zit nu op 16% en gaat hieraan werken.

Het CvB geeft aan dat mensen op de LB functie kunnen solliciteren. Het CvB borduurt voort op het besluit van vorig jaar. Hierna gaat het CvB bekijken of er na 2012 nog een ronde zal plaatsvinden.

9.      Bespreekpunt  GMR en het CvB: Bestuursjaarplan

Het CvB geeft aan dat dit een uitwerking is van het Bestuursplan. Alles wat groen is ingekleurd is inmiddels afgewerkt.

Het CvB heeft contact gemaakt met de NHL (afdeling communicatie) met het verzoek  om een onderzoek  te starten  over de naamsbekendheid en naar Social Media. 

10.   Bespreekpunt  GMR en het CvB: Klachtenregeling

Het CvB geeft aan dat er nu met 2 aparte klachtenregelingen wordt gewerkt. Beide regelingen lijken veel op elkaar. Het CvB heeft één discussiepunt, namelijk de mediator. Dit werd geadviseerd door een jurist. Op dit moment treedt de vertrouwenspersoon als mediator op. Indien er klachten zijn gaat het  CvB in gesprek en probeert er uit te komen. De vraag is: “Heeft Aves een mediator nodig?”

Mw. Feikens informeert waarom je geen 2 regelingen maakt. Eén voor ouders en één voor personeel.

Blz. 3: punt c: ex-personeel is niet opgenomen. Het CvB merkt op dat het kan zijn dat er geen belangen meer zijn. Dit zal worden nagevraagd door het CvB.

Blz. 7: artikel 11, punt 4: moet zijn 2012.

Blz. 7: artikel 10:  de leden van de GMR doen de suggestie om “vigerende bepalingen” duidelijker te omschrijven.

Blz. 8: punt 4: dit is wetstekst. De klachtencommissie is de landelijke klachtencommissie. Aves is aangesloten bij deze commissie en daarom hoef je niet zelf een commissie in te stellen.

Opgemerkt wordt dat er in de schoolgids een simpelere versie van de tekst van de klachtenregeling staat. Er moet een juridisch zorgvuldige procedure zijn voor beide kanten.

Besloten wordt dat mw. Feikens het document inhoudelijk doorneemt, mw. Haverkamp tekstueel  en zij geven hun bevindingen aan dhr. Breukel door. Deze zal het geheel aanpassen en dan zal de klachtenregeling via de mail aan de GMR leden worden verstuurd. In de vergadering van maart komen we hierop terug.

11.   Bespreekpunt  GMR en het CvB: Financieel a. Handboek en b. Afspraken

In het stuk zitten diverse typefouten. Dit zal worden aangepast.

Dhr. Timmermans merkt op dat de bestuursrapportage 2x per jaar gemaakt wordt. Deze komt eerst aan de orde in de RvT vergadering, daarna bij de GMR.

Dhr. Timmermans stelt dat het 2e stuk beleidsmatige uitspraken zijn.

Blz. 3: opgemerkt wordt dat de term financieel beleidsplan niet goed is. Volgens de leden van de GMR dekt dit de lading niet. Aan het eind van de 1e zin moet 2011 veranderd worden in 2012.

Besloten wordt dat mw. Feikens en dhr. Meijer naar dit stuk zullen kijken en dat dit punt opnieuw aan de orde komt in de maartvergadering.

12.   Bespreekpunt  GMR en het CvB: Bestuursakkoord PO

Dit punt wordt doorgeschoven naar de maartvergadering.

13.   Rondvraag

Het CvB merkt op dat de bisschoppelijk gedelegeerde van Utrecht een bezoek aan Aves heeft gebracht. Dhr. Snelder is gisteren naar Delfzijl geweest om een presentatie te geven over Aves.

Dhr. Timmermans heeft 2 presentaties over Aves gehouden. Eén bij Beekveld & Terpstra en één bij ’t Onderwijsbureau.

14.   Sluiting

De voorzitter dankt het CvB voor hun inbreng en sluit de vergadering GMR en CvB.

 

 

 

Emmeloord, maart 2012