19-05-2012

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

16 mei 2012

 

20.00 - ± 22.00 uur

 

Annemieke van der Niet

 

Ardie van Keulen

Aanwezig: mw. Van der Niet, mw. Feikens,  dhr. Meijer, mw. Roowaan,  mw. Haverkamp,  mw. Bosman,  dhr. Breukel en mw. Van Keulen.

Afwezig m.k.:  mw. Molog,  mw. Merks, mw. Wijnands en dhr. Timmermans

Notulen

Opening

De voorzitter, mw. Van der Niet, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Vaststelling agenda overleg GMR en CvB

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd?

Dit is niet het geval.

Verslag overleg GMR en CvB d.d. 19 maart 2012

Mw. Feikens merkt op dat het kabinet gevallen is. Hoe zit het met de bezuinigingen? Dhr. Breukel geeft aan dat de bezuinigingen op Passend Onderwijs van de baan zijn. De stelselwijzigingen niet. Dhr. Breukel geeft aan dat de druk nu even van de ketel is.

 

Dhr. Breukel geeft aan dat er een ondersteuningsplanraad vanuit de scholen in het voedingsgebied moet komen. Aves kiest voor de pragmatische oplossing en voor mensen uit de GMR. Het doel hiervan is binding houden met de achterban.

 

Afspraak Identiteitsdiploma’s : mw. Rowaan en mw. Haverkamp zouden het stuk van dhr. Timmermans per mail ontvangen. Dit is niet gebeurd. Dit zal worden opgenomen bij de actiepunten.

 

De notulen worden vastgesteld.

4.      Mededelingen

Mw. Roowaan heeft in de krant gelezen dat er een huisvestingsaanvraag van Aves geweigerd is. Dhr. Breukel  merkt op dat de aanvragen voor 1 februari ingediend moeten worden . De buitenkant van de gebouwen is voor rekening van de gemeente. Dit loopt via MOPS. Als bepaalde werkzaamheden niet gepland staan, dan vraag je dit aan. Het spoedeisende wordt geweigerd, maar de aanvraag wordt geaccepteerd, dan kunnen de werkzaamheden in het daarop volgende jaar worden meegenomen.

 

Dhr. Breukel vertelt dat Aves mede-eigenaar is van ’t Onderwijsbureau Meppel. Stg. Christophorus is één van de oprichters. Dit betekent ook dat er wat minder betaald moet worden dan andere klanten. Ook is er dit jaar voor het eerst een winstdeling. Aves is participant en loopt dus risico’s. Aves zit ook in het bestuur van ’t Onderwijsbureau en kan ook beslissingen over het beleid nemen. De bedoeling is om ’t Onderwijsbureau om te zetten van een stichting naar een vereniging. Je krijgt dan 2 soorten leden, nl. A en B. De A-leden zijn mede-eigenaar/ participanten. De B-leden zijn klanten en doordat zij lid zijn van een vereniging hoeven zij zaken niet Europees aan te besteden.  De leden van de RvT hebben de wijziging inmiddels goedgekeurd en dhr. Breukel  geeft aan dat hij dit ter informatie aan de leden van GMR vertelt.

 

De studenten van de NHL hebben een presentatie gegevens over het onderzoek dat zij gehouden hebben over het gebruik van Social Media binnen Aves. Het CvB geeft aan dat zij hiermee gaan starten in het nieuwe bestuursplan 2014-2018.

 

De Avesdag 2012 heeft plaatsgevonden. Erg leuke en zinnige dag. Het ging over reflecteren.

 

Dhr. Breukel merkt op dat het proces in Rutten goed loopt.

 

De Mariabasisschool in Marknesse is bezocht door de inspectie. De inspectie heeft de school als voldoende beoordeeld. Aves heeft geen zwakke scholen.

 

Asbestinventarisatie: er is asbest gevonden bij De Klipper in Luttelgeest. Dit is inmiddels opgeruimd.

 

Aves is met SCPO in gesprek over intensievere samenwerking. Er zijn 3 werkgroepen bedacht: Identiteit en Onderwijs (mw. Haverkamp en mw. Merks), Personele zaken (mw. Roowaan en mw. Bosman) en Materiële zaken en financiën ( dhr. Meijer en mw. Feikens).

Dhr. Breukel vraagt aan de GMR om na te denken over de kroonjuwelen van Aves? Wat wil je uit de huidige organisatie niet kwijt? Geeft dit door aan dhr. Breukel.

5.      Bespreekpunt  GMR en CvB: Jaarkalender 2012-2013

De leden van de GMR stemmen in met de voorgestelde data.

6.      Bespreekpunt  GMR en CvB: Intentieverklaring SKN en Aves

Aves en SKN is aan het bespreken hoe en waar beide organisaties kunnen samenwerken. Het bestuur van de peuterspeelzalen heeft zich teruggetrokken. Afgesproken wordt dat we hier in de juni vergadering op terug komen.

7.      Bespreekpunt  GMR en het CvB: Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Het CvB geeft aan dat de MR verantwoordelijk is voor het regelen van overblijven. De subsidie voor scholing overblijfkrachten is komen te vervallen. De verplichting tot scholing blijft. De daaruit voortkomende scholingskosten zijn voor rekening van de ouders die gebruik maken van de overblijfregeling. De kosten voor het organiseren en coördineren van de overblijfscholing neemt het bestuur voor haar rekening.  De scholing is eenmalig en de helft van de overblijfkrachten moet geschoold zijn.

8.      Bespreekpunt  GMR en het CvB:. Meldcode kindermishandeling

Dhr. Breukel merkt op dat dit een wettelijke verplichting is. Dhr. Breukel geeft aan dat hij geen voorstander is van een koppeling van systemen.

9.      Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10.   Sluiting:

De voorzitter dankt het CvB voor hun inbreng en sluit de vergadering GMR en CvB.

 

 

Emmeloord, mei 2012