19-03-2012

19-03-2012

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

19 maart 2012

 

20.00 - ± 22.00 uur

 

Annemieke van der Niet

 

Ardie van Keulen

Aanwezig: mw. Van der Niet, mw. Feikens,  dhr. Meijer, mw. Roowaan,  mw. Haverkamp, mw. Merks,  mw. Bosman,  dhr. Breukel, dhr. Timmermans en mw. Van Keulen.

Afwezig m.k.:  mw. Molog.

Notulen

Opening

De voorzitter, mw. Van der Niet, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

De voorzitter merkt op dat de reguliere vergadering van 23 april komt te vervallen, er zal een andere inhoud aan deze avond worden gegeven.

Vaststelling agenda overleg GMR en CvB

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd?

Dit is niet het geval.

Verslag overleg GMR en CvB d.d. 22 februari 2012

Mw. Feikens informeert of er veel leerkrachten van Aves gestaakt hebben. Het CvB geeft aan dat het om 11 personen gaat.

Aan de notulen toevoegen dat het CvB aanwezig was bij de staking in 2011.

 

Punt 6: Meerjarenzorgplan 2011-2015, versie 2011-2012

Mw. Bosman informeert naar de wijzigingen in de diverse samenwerkingsverbanden. Dhr. Breukel geeft aan dat NW Overijssel nu bij ons samenwerkingsverband hoort (incl. de St. Martinus te Vollenhove). De Voorpoort uit Vollenhove heeft zich vrijwillig bij Aves aangesloten. Er gaat een herverdeling van samenwerkingsverbanden plaatsvinden op basis van gemeentelijke grenzen. De scholen in Vollenhove vallen na de herverdeling buiten ons samenwerkingsverband. Het CvB gaat kijken of de school in Vollenhove en de 2 scholen in Kampen kunnen meedoen aan ons samenwerkingsverband in uitwerkingszin.

 

 

 

Mw. Bosman informeert naar het onderzoek Social Media. Dhr. Breukel merkt op dat we

hiervoor de NHL (afdeling communicatie) hebben ingeschakeld.  Er zijn 4 studenten aangewezen  die een Communicatieplan  voor Aves gaan ontwikkelen op het gebied van Social Media. Vragen zijn o.a.:

1.      Is er een (extern) beeld van Aves in de Social Media?

2.      Hoe ziet dat beeld er dan uit?

3.      Wat doet Aves zelf in de Social Media?

4.      Wat verwacht de doelgroep van Aves m.b.t. Social Media?

5.      Levert dat een discrepantie op?

6.      Wat zou Aves in de Social Media kunnen gaan doen en waarom?

Tevens is er een onderzoek gestart naar de naamsbekendheid van Aves.  De opdracht betreft niet alleen de naam van de organisatie maar ook de kernwaarden (sprankelend, verbindend, evenwichtig,  talentontwikkeling, verscheidenheid) die Aves heeft geformuleerd.

 

Actie-/aandachtspunten 2011-2012

Punt nr. 05: dhr. Timmermans zou uitzoeken wie het functioneringsgesprek met de pooler voert. Afgesproken is dat de directeur dit doet. Dhr. Timmermans merkt op dat dit aan beide documenten zal worden toegevoegd. Mw. Feikens en dhr. Meijer zullen de aangepaste versies ontvangen en zij geven aan of de GMR hiermee instemt.

 

De notulen worden vastgesteld.

 

4.    Mededelingen

Dhr. Breukel merkt op dat de Avesdag over identiteit ging. De scholen hebben dit uitgewerkt in kunst. Dit is tot uitdrukking gebracht in een boek. De GMR leden ontvangen een exemplaar. De volgorde in het boek is gebaseerd op de brinnummers van de scholen.

·      Samenwerking derden: dhr. Breukel merkt op dat deze week het convenant met SKN getekend wordt. Het verzoek is om deze informatie voor je zelf te houden tot 26-03. Aves praat met SKN over rendabele en niet rendabele plekken in de dorpen. De visie van Aves en SKN komen overeen.

Na verschijning van het persbericht zal een externe deskundige het geheel gaan begeleiden en onderzoeken. Wel merkt dhr. Breukel op dat Aves en SKN aparte stichtingen blijven.

·      Samenwerking Rutten: de leden van de GMR hebben het persbericht ontvangen. Inmiddels  is

 er op beide scholen een ouderavond geweest. De ouders hebben een open houding en stellen praktische vragen. De samenwerking zal starten in augustus 2012 en niet in augustus  2013. Dat jaar zal gebruikt worden om zaken goed te regelen.

·      Onderzoeken NHL: is reeds besproken.

·      Wijziging voorjaarsvakantie 2012: de gemeente heeft de vakantie 1 week naar voren gehaald. De vakantie is nu vanaf 18-02 tot en met 22-02-2013. Intern is besloten om niet meer af te wijken van de data van het Ministerie.

·      Het CvB heeft een katholieke leerkracht benaderd. Zij was deze vergadering verhinderd, maar zal voor de volgende vergadering een uitnodiging ontvangen. Mw. Van der Niet ontvangt van mw. Van Keulen de NAW gegevens en  zal contact met haar opnemen.

·      Dhr. Breukel geeft aan dat er een Ondersteuningsplan Raad moet komen. Het voorstel is om binnen Aves 2 personen vanuit de GMR hieraan te laten deelnemen (1 ouder en 1 leerkracht). Het zorgplan wordt voor 4 jaar vastgesteld, tussendoor komen er updates. Als er meer duidelijk is komt het CvB hierop terug.

5.      Bespreekpunt  GMR en CvB: Traject sollicitatie LB augustus 2012 en Inzet LB functies

Dhr. Timmermans geeft aan dat in de ene bijlage de planning staat  en in  de andere bijlage de staffel. Dhr. Timmermans verwacht niet dat de maximale inzet in Wtf op basis van staffel en prognoses van 52,9 gehaald wordt (de reacties horende). Wel merkt dhr. Timmermans op dat dit ruimte geeft voor andere scholen. Aves heeft nu 16% en probeert de 27% te halen. Dhr. Timmermans merkt op dat hij zeer tevreden is als 25% gehaald wordt. Met de directeuren is dit ook besproken. Zij gaan dit communiceren met de MR’en.

6.      Bespreekpunt  GMR en CvB: Bijgestelde leerlingprognoses

De GMR ontvangt de leerlingprognoses ter informatie. Mw. Feikens informeert of de begroting ook wordt aangepast. Dhr. Timmermans merkt op dat dit nu nog niet het geval is, maar het CvB neemt de prognoses volgend jaar wel mee.

7.      Bespreekpunt  GMR en het CvB: Personeelsmap

Er is gestart met een personeelsmap voor elke medewerker in vaste dienst. In deze map kunnen alle zaken die betrekking hebben op het werken bij Aves worden opgeborgen. O.a. aktes, ontwikkelingsplan, functioneringsgesprekken en  salarisstroken enz.. Daarnaast heeft de directeur een dossier over elke leerkracht. Dit dossier gaat met de leerkracht mee indien hij/zij naar een andere school gaat. Met de directeuren wordt afgesproken welke zaken zeker in het dossier moeten zitten. Tevens is er een personeelsdossier met de relevante documenten van een medewerker te vinden in het bestuurskantoor.

 

8.      Bespreekpunt  GMR en het CvB:. Afspraak Identiteitsdimploma’s

Mw. Roowaan informeert wanneer je het diploma Openbaar Onderwijs moet halen als  je in dienst komt. Het CvB geeft aan binnen 2 jaar, maar er wordt wel rekening mee gehouden als je de gymopleiding volgt. De GMR leden met het aandachtsgebied Identiteit (mw. Roowaan en mw. Haverkamp) ontvangen het stuk per mail. Dit stuk zal in de volgende vergadering opnieuw aan de orde komen.

9.      Bespreekpunt  GMR en het CvB: Bestuursakkoord PO

Aan de hand-outs  vertelt en verklaart dhr. Timmermans het bestuursakkoord PO.

10.   Rondvraag:

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

11.   Sluiting:

De voorzitter dankt het CvB voor hun inbreng en sluit de vergadering GMR en CvB.

 

 

Emmeloord, maart 2012