17-12-2013

0Meer

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

17-12-2013

 

20.00 uur - ± 22.00 uur

 

Afien Wijnands

 

Ardie van Keulen

Aanwezig: mw. Roowaan, mw. Boes, mw. Bosman, mw. Wijnands, mw. Merks,  dhr. Meijer, dhr. Timmermans en mw. Van Keulen.
Afwezig m.k.:  dhr. Breukel

Notulen

00. Opening

De voorzitter, mw. Wijnands,  opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  

Het verslag van de vorige vergadering d.d. 29-10-2013 zal in de januarivergadering aan de orde komen.

01. Bestuursbegroting  2014-2017

Dhr. Timmermans geeft aan dat de risicoparagraaf (blz. 18 tot en met 24) belangrijk is. Twee leden van de RvT, dhr. Timmermans en de accountant hebben een gesprek gevoerd om de risico’s in beeld te brengen. De risico’s die benoemd zijn gelden voor een stichting van onze omvang en inrichting.

 

Decentralisatie is het buitenonderhoud. Op dit moment valt het onderhoud van de buitenkant (kozijnen, terreinen) onder de gemeente. Het ministerie wil dit geld doorsluizen naar de besturen. Maar niet het gehele bedrag dat vroeger naar de gemeente ging. De besturen komen € 15,00 per m² tekort, per gebouw en voor een langere periode. Als deze wetgeving duidelijker is, zal het CvB meer informatie geven.

 

Op pagina 20 en 21 staat de planning van het personeel op leeftijd. Zoals blijkt uit de grafiek is er een grote groep relatief ouderen die er de komende tijd mee stopt. Vanaf 2016 heeft Aves personeel nodig. Het CvB probeert de pieken in de grafiek op pagina 21 te laten dalen/vlakken door diverse maatregelen.

 

Om vanaf 2016 meer personeel aan te trekken wordt de suggestie gedaan om aan het huidige personeel te vragen of zij 1 à 2 dagen meer willen werken.

 

Het (meerjaren) bestuursformatieplan (hoofdstuk 4) ligt ter instemming aan de personeelsleden voor. Het saldo budget GLE van -11,94 bovenschools algemeen bestaat uit mensen die gedetacheerd zijn, poolers en medewerkers die klussen voor Aves verrichten.

 

Op blz. 11 staat de prognose van de leerlingenaantallen. Dit is de terugloop die het CvB voorziet in de loop van de jaren. Rond 2020 stopt de daling van het leerlingenaantal. Mw. Rowaan doet de suggestie om deze gegevens in een schema te zetten en tevens alle scholen te benoemen over meerdere jaren. Dhr. Timmermans geeft aan dat dit wijzigingen aan de boven- en aan de onderkant zijn, daarom worden ze benoemd.

De GMR wil graag de leerlingenaantallen zien. Dhr. Breukel zal gevraagd worden om de volgende vergadering een Power Point over de leerlingenaantallen te laten zien.

 

Blz. 33 Begroting 2014: Mw. Wijnands informeert wat er onder post 3.1.1.2 Materieel valt. Dhr. Timmermans zal dit uitzoeken en komt hierop terug.

 

Achterin de begroting treft men de formatieplannen van de scholen aan.

 

De GMR geeft een positief advies en de (P)GMR stemt in met de Bestuursbegroting 2014-2017.

 

02. Rondvraag en Sluiting

De MR van de Mariaschool heeft geïnformeerd naar een MR startcursus.  Besloten wordt na de Kerstvakantie een mail te versturen aan alle MR’en om te inventariseren hoeveel belangstelling hiervoor is. Tevens zal geïnformeerd worden bij ’t Onderwijsbureau of zij deze cursus kunnen geven.

 

De leden van de GMR en RvT hebben overleg over o.a. reguliere zaken/algemene gang van zaken,

Kwaliteitszorg, Deskundigheidsbevordering, Positionering GMR, Functioneren/relatie CvB,

Medezeggenschap op schoolniveau en Kleine scholen.

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

 

<%

0Meer

Soort vergadering