17-10-2011

Notulen GMR met CvB 17-10-2011

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

17 oktober 2011

 

20.00 - ± 22.00 uur

 

Dick Bakker

 

Ardie van Keulen

Notulen

1.      Opening

Dhr. Bakker opent de vergadering en heet mw. Haverkamp en het CvB van harte welkom.

Mw. Haverkamp neemt vanavond voor het eerst deel aan de GMR vergadering. Er volgt een korte voorstelronde.

2.      Vaststelling

De voorzitter merkt op dat er een brief van de  AOB via de MR van De Regenboog is binnengekomen met als onderwerp:  Prestatiebeloning. De GMR is benieuwd naar de mening van het CvB.

 

De MR van De Wending heeft geïnformeerd naar een format voor het jaarverslag. Opgemerkt wordt dat het format een handreiking is. De MR’en hebben de verplichting om  te rapporteren naar het bestuur. Besloten wordt dat het format aan alle MR’ en zal worden verstuurd en dat het format op de website geplaatst zal worden.

3.      Verslag vorige bespreking

Mw. Molog heeft aangegeven met kennisgeving afwezig te zijn geweest.

Punt 04: BAC t.b.v. Raad van Toezicht. Mw. Merks neemt niet deel aan de BAC. Mw. Roowaan is haar vervanger.

 

Punt 07: Beschrijving SAC: de GMR informeert naar het nieuwe beleid met betrekking tot de SAC. Het CvB merkt op dat dit op de lange termijn is weggezet. Er zijn op dit moment zaken die meer prioriteit hebben.

 

Punt 11: Beleidsstuk opleidingsstukken moet zijn opleidingsscholen.

 

Actielijst: de punten 08 en 09 kunnen verwijderd worden. Toevoegen aan 13. + persstukje actualiseren.

 

Aandachtspunten: de punten 01, 02, 06, 09 kunnen worden verwijderd. Punt 05 toevoegen aan de actielijst. Bij punt 10. Toevoegen jaarlijks.

 

 Mw. Roowaan informeert bij het CvB naar een MR basiscursus. Dhr. Breukel stelt voor om deze in company aan te bieden. Mw. Roowaan neemt contact op met het VOO over de kosten en minimale deelname.

 

Vergadering van de GMR d.d. 26 september 2011

Dit verslag is ter kennisgeving. Dhr. Timmermans stelt dat indien het VOO vragen heeft over de begroting, zij altijd contact kunnen opnemen met dhr. Timmermans.

4.      Correspondentie

Uitgaande post: Brief en checklist begroting 2012 aan de MR’en.

5.      Mededelingen

De RvT wil graag een bezoek brengen aan de GMR. Zij stellen voor om samen te praten in de GMR vergadering van 12 december.

 

Dhr. Bakker merkt op dat mw. Molog met kleine stapjes vooruit gaat. Dhr. Bakker merkt op dat mw. Molog ermee instemt dat er een tijdelijke vervanger voor haar gezocht kan worden. De GMR vraagt het CvB om in het directieberaad te polsen of er belangstelling is bij de diverse teams.

 

Dhr. Breukel neemt namens Aves en de GMR leden afscheid van dhr. Bakker en wenst hem veel succes toe als directeur van de Jan Roothaan te Creil.

6.      Bespreekpunt  Reiskostenregeling

Het CvB beoogt hiermee duidelijk te maken wat binnen taakbeleid is vastgelegd, dat dit valt onder woon-werkverkeer. De belasting accepteert deze vergoeding maar 1x per dag, dus indien iemand

‘s avonds weer op school moet komen, is er een maaltijdvergoeding.

 

Als de reis niet onder taakbeleid valt zijn het dienstreizen.

Het CvB merkt op dat dit stuk een aanvulling op de Cao is. De suggestie wordt gedaan om deze zin op te nemen in het stuk.

 

Tijdens de volgende vergadering komt de reiskostenregeling ter instemming (P) terug.

7.      Bespreekpunt  Notitie Taskforce Meer Mans

Het doel is om meer mannen te krijgen in de scholen. Het aantal mannen bij Aves ligt onder het landelijk gemiddelde.

De opmerking wordt gemaakt dat op blz. 4 jongens en mannen door elkaar wordt gebruikt.

Dhr. Timmermans merkt op dat de doelstelling 20% mannen is. Hij geeft aan dat deze doelstelling niet wordt gehaald.

Dhr. Timmermans vertelt dat Aves voorlichting geeft op het Zuyderzee College. Mw. Merks doet de suggestie om ook hierbij de Bonifatius Mavo te betrekken. Je kunt ook via onderwijsassistente of SPW naar de Pabo.

Tijdens de volgende vergadering komt de notitie terug.

 

8.      Bespreekpunt  Taakbeleid

Het CvB geeft aan dat dit stuk al bekend is binnen beide stichtingen. Het is nu in een nieuwe lay-out gegoten.

Blz. 5: 3.2. fulltime weghalen.

Blz. 5: 3.3. hier staat een percentage van 10% (dit is niet van de lesgebonden taken) maar van de normjaartaak. Hier zou verwarring door kunnen optreden. Dhr. Timmermans geeft aan dat het zo in de Cao vermeld staat. De suggestie wordt gedaan om bij de tabel op  blz. 7 de percentages te noemen.

Tijdens de volgende vergadering komt de notitie Taakbeleid ter instemming terug.

9.      Bespreekpunt  Begrotingstraject

Mw. ten Hove (’t Onderwijsbureau Meppel) en dhr. Timmermans hebben samen met de directeuren de begrotingen van de scholen doorgenomen. Een aandachtspunt is het teruglopend leerlingaantal.

Dhr. Timmermans geeft aan tevreden te zijn over de begrotingen.

10.   Bespreekpunt  Prestatiebeloning

De vakbond AOB is brieven aan hun leden aan het sturen met het verzoek om tegen deze beloning te stemmen (deze brief is binnengekomen via de MR van De Regenboog).

LB functies: Aves zet nu 16% van de 19% in. Het is moeilijk om mensen te motiveren voor LB functies. De huidige ronde functiemix is nog niet afgerond en het ministerie start de volgende ronde al.

11.   Sluiting

De voorzitter dankt het CvB voor hun inbreng en sluit de vergadering GMR en CvB.

 

Emmeloord,  november 2011

Mw. A. van Keulen