17-06-2013

0Meer

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

17-06-2013

 

20.00 uur - ± 22.00 uur

 

Annemieke van der Niet

 

Ardie van Keulen

Aanwezig: mw. Van der Niet, mw. Feikens,  mw. Roowaan,  mw. Boes,  mw. Bosman,  
                    mw. Wijnands, mw. Merks , dhr. Meijer, dhr. Breukel, dhr. Timmermans en mw. Van 
                    Keulen .

Notulen

0. Opening

De voorzitter, mw. Van der Niet, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

1.      Vaststelling agenda overleg GMR en CvB

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd? Aan de agenda moet het punt Vacatures  GMR worden toegevoegd.

2.      Verslag overleg GMR en CvB d.d. 15-04-2013 en het verslag van het overleg GMR d.d. 15-04-2013.

Over het verslag zijn geen vragen.  Beide verslagen worden vastgesteld. De verslagen zullen per mail worden verzonden aan de MR’en en geplaatst op de website van Aves.  

3.      Mededelingen

Mw. Roowaan doet de suggestie om in de Leerkringen op te nemen een bijscholing gymopleiding voor de zittende vaste leerkrachten.  Dit kan gebeuren via Carrefour (Karin Schwering). Dhr. Breukel neemt dit mee in zijn overleg met Mw. Manten van de IJsselgroep.

4.      1. Verslag Avesdag
2. Bezoek GMR aan MR’en
3. Functieboek 2.0

 

1. Is reeds in de vorige vergadering aan de orde geweest.
2. Er zijn bezoeken  gebracht aan De Driesprong te Marknesse, De Horizon te Ens en de Paulusschool te Rutten. Woensdagavond wordt er een bezoek gebracht aan de Dr. Schaepmanschool te Kampen.

De NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) heeft enquêtes gehouden onder de ouders van de scholen in Creil en Tollebeek. Op nummer 1. staat bij de ouders Onderwijs, op 2. Huisvesting en op 3. Identiteit.

3. Dhr. Timmermans is nog niet klaar met de bespreking van dit stuk met de staf. Komt in een volgende vergadering opnieuw aan de orde.

5.      Eigen risicodrager Vervangingsfonds

Het Vervangingsfonds biedt schoolbesturen aan om Eigen risicodrager te worden voor de vervangingskosten.  Op dit moment is het voor Aves niet lucratief. Er is een ziekteverzuim van 6%. Je moet onder de 5% ziekteverzuim zitten wil dit lucratief zijn. Dhr. Timmermans geeft aan dat elke keer opnieuw het moment bepaald kan worden wanneer je wel meedoet.

Opgemerkt wordt dat de zwangerschapsverloven niet onder het ziekteverzuim vallen. De Arboarts, de directeuren en de HRM medewerker gaan het ziekteverzuim onderzoeken.

6.      Okido

Dhr. Breukel merkt op dat Okido heeft voldaan aan de doelstelling. Vanuit groep 3, 4 en 5 kwamen er niet genoeg kinderen naar Okido. Okido werd toen uitgebreid met leerlingen van groep 2 en 6. Dit bleek een te groot leeftijdsverschil te zijn. Er zijn veel leerlingen met gedragsproblemen.  Op dit moment zitten er 3 à 4 leerlingen op Okido. Dit is te duur ten opzichte van de kosten. Het CvB denkt nu aan flexplaatsen (tijdelijke plaatsing op De Klimboom) en het opzetten van een expertisecentrum.

In mei 2014 zal de werkwijze geëvalueerd worden op deelname, tevredenheid scholen en ouders, effectiviteit en onkosten. De GMR wil graag deze evaluatie ontvangen.

7.      Hoogbegaafdheid

In het stuk staat dat bij een gemiddelde populatie 10% kenmerken heeft van (hoog)begaafdheid. Dit zijn begaafde-  en hoogbegaafde leerlingen tezamen. Het aantal hoogbegaafden is 2,3%. Het CvB wil graag dat de scholen hier zelf een antwoord op hebben (geïntegreerd in het onderwijs zelf).

8.      Bestuursjaarverslag en jaarrekening 2012

Dhr. Breukel geeft aan dat het 1e deel het jaarverslag is en het 2e deel  is de jaarrekening. Dit verslag wordt gemaakt voor het ministerie. Als naslagwerk en bron van het verleden is het een goede zaak.

Blz. 18: bij 4.7.7. mist de MR.

Blz. 21: dhr. Snelder is niet meer lid van het CvB per 1 mei 2012 i.p.v. 2013.

Blz. 44: Asbestonderzoek: de leerlingen liepen geen gevaar, maar hoe zit het met de leerkrachten? Dhr. Breukel merkt op dat kleine zaken in vakanties worden opgeruimd. De dakbeschotten is anders. Dit levert geen gevaar op en kan blijven zitten. Bij verbouwingen zal hiermee rekening worden gehouden en zullen deskundigen het opruimwerk uitvoeren.

Blz. 48: 10.9 Wie is deze Combi functionaris?  Dit is Karin Schwering van Carrefour.

De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd. Hij heeft zijn bevindingen besproken in de Raad van Toezicht vergadering van 05-06-2013. De accountant heeft ook een intern onderzoek gehouden bij het  bestuurskantoor en ’t Onderwijsbureau Meppel naar fraudegevoeligheid.

Het CvB wil graag een verdiepingsslag van de risicoparagraaf maken en daarvoor zal er een overleg gepland worden met de accountant en 2 leden van de RvT.

9.      Schorsing en verwijdering

Deze notitie is al besproken bij de GMR en het directeurenberaad. Aves heeft een jurist naar dit beleidsstuk laten kijken. De aanvullingen zijn in het geel opgenomen. Het CvB geeft aan dat dit hoogst zelden gebeurt, alleen als de veiligheid van de leerlingen en leerkracht in gedrang is.

10.   Deelname Aves in oprichting stichting Vierslagleren²

Dit is reeds eerder in de GMR besproken. Het CvB geeft aan dat deze stichting 3 juni is opgericht. Vanuit Aves gaan 3 leerkrachten deelnemen.

11.   Oprichting stichting Passend Onderwijs

Het samenwerkingsverband is geen rechtspersoon. Bij het nieuwe samenwerkingsverband moet er een rechtspersoon opgericht worden, te weten een stichting. Dit wordt een lege stichting, zonder enige bezetting en kosten.

Artikel 13: het ministerie heeft bepaald dat de ondersteuningsplanraad uit leden van de MR’en bestaat. Dhr. Breukel merkt op dat het samenwerkingsverband dit gaat initiëren.  

12.   Vergaderdata 2013-2014

Aangegeven wordt dat de maandagavond voor het komende schooljaar een probleem gaat opleveren. Voorgesteld wordt om op dinsdag- en woensdagavond om en om te gaan vergaderen.

 

Vacatures: mw. Feikens  neemt in september afscheid en mw. V.d. Niet gaat per 1 augustus verhuizen. Er zijn dus 2 vacatures (ouders). Mw. v.d. Niet heeft een mail rondgestuurd met de vraag wie het voorzitterschap wil overnemen. De leden van de GMR komen hier nog niet uit en dit punt zal in september opnieuw aan de orde  komen.

Er zijn inmiddels 2 reacties binnengekomen op de oproep via de scholen. Mw. V.d. Niet zal de vragen van de geïnteresseerden beantwoorden.  Mw. van Keulen zal een ontvangstbevestiging sturen.

 

Dhr. Breukel neemt namens het CvB afscheid van mw. V.d. Niet  en bedankt haar voor haar inzet voor Aves met een bloemetje en de Aves-pen.

13. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

14. Beoordelings- en assessmentinstrument

Dhr. Breukel geeft een presentatie over het beoordelings- en assessmentinstrument dat door Aves gebruikt zal gaan worden.

15. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.