15-11-2010

15 november 2010

Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad en het CvB d.d. 15 november 2010

 

 

Aanwezig:  Richard Meinders, Annemieke van der Niet, Annigje Molog, Wendy Roowaan, Martien Rienks, Dick Bakker, Ingrid Koopmans  en Ardie van Keulen

 

Met kennisgeving afwezig: Leo Breukel en Jos Timmermans  

 

00.          Opening

Richard opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij is blij dat iedereen aanwezig is. De vorige keer waren er net voldoende leden om beslissingen te kunnen nemen.

 

01.          Notulen van de vergadering van de GMR en het CvB  d.d. 18 oktober  2010

Ardie zal de gedane suggesties opnemen. Ardie merkt op dat de MR’en alleen de notulen ontvangen van het overleg met het CvB. Opgemerkt wordt dat de vergaderingen openbaar zijn. De MR’en zullen in het vervolg beide notulen ontvangen.

 

04.          Visiedocument Passend Onderwijs

Herman geeft aan dat de deelnemers zijn: de scholen van Aves, Urk, SCPO en uit Vollenhove de St. Martinusschool en De Voorpoort.

Herman geeft een uitgebreide toelichting op het stuk. Hij geeft ook aan dat er geprobeerd wordt tezamen met de partners voor ieder kind een onderwijsplek te hebben. Ook geeft Herman aan dat er nog stukken bijkomen. Dit document is het voorliggende stuk. Er moeten nog zaken nader worden uitgewerkt.

 

09.          Rondvraag en sluiting

Annemieke informeert of alle MR’en het document over lesuitval hebben ontvangen. Dit is niet het geval.

 

 

Emmeloord, november 2010

Ardie van Keulen