15-04-2013

Meer

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

15-04-2013

 

20.00 uur - ± 22.00 uur

 

Annemieke van der Niet

 

Ardie van Keulen

Aanwezig: mw. Van der Niet, mw. Feikens,  mw. Roowaan,  mw. Boes,  mw. Bosman,  
                    mw. Wijnands, mw. Merks , dhr. Meijer, dhr. Timmermans en mw. Van 
                    Keulen .

Afwezig m.k.:  dhr. Breukel

Notulen

1.      Opening

De voorzitter, mw. Van der Niet, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2.      Vaststelling agenda overleg GMR en CvB

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd? Er zijn geen toevoegingen.

3.      Verslag overleg GMR en CvB d.d. 04-03-2013

Over het verslag zijn geen vragen. Op blz. 2 wordt gesteld dat de 50% individuele scholing o.a. DOO is.

4.      Mededelingen

 Dhr. Timmermans geeft aan dat afgelopen woensdagmiddag de Aves-dag heeft plaatsgevonden. Het CvB kijkt hier positief op terug. De medewerkers die zitting in de GMR hebben zijn ook positief. Er was ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

 

In de werkgroepen wordt hard gewerkt. Dhr. Timmermans neemt deel aan 3 werkgroepen. Hij is van mening dat het interessant is om van het proces deel uit te maken.

5.      Vierslagleren2:

De KPZ is in overleg met 5 schoolbesturen, waaronder Aves, een initiatief gestart waarbij startende leerkrachten in de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 voor het onderwijsveld behouden kunnen blijven.

Per 1 september 2013 starten 25 leraren met een masteropleiding in company “Leren en Innoveren”. 
De masteropleiding wordt op maandag gegeven. Daarnaast is er op dinsdag een vervangingsdag gepland voor studie. Deze twee dagen in de week wordt vervangen door een startende leraar die dit jaar afstudeert bij de KPZ, of door een startende leraar die in de afgelopen 2 jaar afgestudeerd is. Deze startende leraren worden voor twee jaar benoemd in de samenwerkende “stichting Vierslagleren2”  van de deelnemende besturen en de KPZ. 
De afgestudeerde leraren vervangen dus voor twee dagen (maandag en dinsdag) de leraren die de master gaan volgen.
Tevens volgen deze afgestudeerde leraren ook de master op donderdag. De scholen, leraren en startende leraren vormen een team met als doel een effectieve kwaliteitsverbetering op de scholen te realiseren.

Eén risico is nog niet afgedekt, nl. als de startende leerkracht, die in dienst is van de nieuwe stichting, arbeidsongeschikt wordt. Aves wil niet voor deze kosten opdraaien. Dhr. Timmermans is van mening dat dit goed afgedicht moet worden.

Zijn er zittende mensen die een masteropleiding willen volgen binnen Aves? Geïnteresseerden kunnen zich via de mail melden bij Liesbeth. Aangeven hoeveel je werkt en wat je precies wilt. 

6.      Functieboek 3.1.

Alle functies binnen Aves en functies van andere schoolbesturen zijn beschreven. Dit zijn standaard beschrijvingen van de functies die er al zijn. Het CvB stelt voor om dit stuk aan te houden tot de vergadering van 17 juni, omdat het functieboek nog niet met de staf van Aves besproken is.

De GMR stemt hiermee in.

De voorzitter dankt het CvB  en de leden van de GMR  voor hun inbreng en sluit het overleg tussen GMR en CvB.

 

7.      Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

8.      Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

 

 

Emmeloord, april 2013