14-11-2011

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

14 november 2011

 

20.00 - ± 22.00 uur

 

Annemieke van der Niet

 

Ardie van Keulen

Notulen

1.      Opening

De voorzitter, mw. Van der Niet, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Zij informeert bij de GMR leden of zij kunnen instemmen met het voorstel  dat zij het voorzitterschap van dhr. Meinders  overneemt. De leden van de GMR stemmen hiermee in.

2.      Vaststelling

Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

3.      Verslag vorige bespreking tussen GMR en CvB d.d. 17-10-2011

Over het verslag zijn geen vragen en/of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

5.     Mededelingen CvB

Dhr. Snelder geeft aan dat hij per 01-01-2012 af zal treden als lid van het CvB. Hij zal het CvB op beleidsgebied adviseren, maar hij zal geen bestuurlijke zaken meer voor zijn rekening nemen.  

6.     Bespreekpunt  GMR en CvB: nieuwe leden GMR

Dhr. Breukel heeft een paar mensen benaderd, maar het levert jammer genoeg geen katholieke, mannelijke kandidaat op. Maandagmiddag ziet het CvB de directeuren. Het CvB kan dan de vraag stellen aan de directeuren of er in hun team een kandidaat is. De GMR stemt hiermee in.

 

Ook zal er een melding via de wekelijkse mail gedaan worden (mw. Van der Niet en mw. Roowaan).

7.     Bespreekpunt  GMR en CvB: bestuursplan SCPO

De bijlage is een kopie uit het bestuursplan van SCPO. In de tekst geven zij nadrukkelijk aan dat zij samenwerking met Aves willen. Motief voor de samenwerking is de leerlingenkrimp die zich in de dorpen voordoet. Aves is per 1 oktober 2011 35 leerlingen gezakt.  Dit aantal wordt gestabiliseerd door Kampen en Vollenhove. Alleen in de NOP is Aves 75 leerlingen gezakt. Mede daarom staan we positief tegenover de gesprekken met SCPO. 

11.    Bespreekpunt  GMR en dhr. Timmermans: overzicht personele mutaties

Dhr. Timmermans tracht door dit overzicht een duidelijk beeld te schetsen m.b.t. mobiliteit. De reactie van de GMR is dat het stuk erg prettig om te lezen is. Dhr. Timmermans stelt dat de medewerkers die gestart zijn per 01-08 allemaal een assessment hebben afgelegd. Mobiliteit heeft ook te maken met maatwerk en omvang van de betrekking.

12.    Bespreekpunt  GMR en dhr. Snelder: Vakantierooster 2012-2013

Dit jaar hebben we het voorstel ruim op tijd ontvangen, zodat we de vakanties goed kunnen organiseren. Er is één punt ter bespreking, namelijk alle vakanties zijn gelijk behalve de meivakantie.

Voorstel C heeft 2 weken meivakantie.

Voorstel B heeft 1 week meivakantie en 1 week pinkstervakantie.

De directeuren hebben als eerste optie gekozen voor C, de 2e optie is B.

De voorkeur van de GMR gaat ook uit naar C.

13.    Bespreekpunt GMR en dhr. Snelder: Identiteitsteksten

Het CvB hoopt dat deze teksten de definitieve teksten kunnen zijn. Over 3 jaar komen we in een nieuwe cyclus terecht en dan zullen deze teksten ook opnieuw aan de orde gesteld worden.

Hebben de GMR leden instemming hiermee? Deze teksten zijn ter informatie, maar dhr. Snelder zou het prettig vinden om instemming te krijgen.

Diverse mensen, o.a. 2 identiteitsbegeleiders, hebben geprobeerd de teksten begrijpelijker te maken voor mensen die in de stichting werken. De tekst voor het katholieke onderwijs gaat ook naar de parochie en het bisdom. Dhr. Meijer vindt het zeer positief dat er een tekst is over samenwerkingsscholen. Mw. Van der Niet heeft een aantal opmerkingen over de tekst voor het katholieke onderwijs. Zij zal zorgen dat dhr. Snelder deze ontvangt.  Besloten wordt dat de GMR de identiteitsteksten in klein  comité bespreekt en dat zij daarna erop terugkomen.

14.    Sluiting

De voorzitter dankt het CvB voor hun inbreng en sluit de vergadering GMR en CvB.

 

 

Emmeloord,  november 2011

Mw. A. van Keulen