13-12-2010

Notulen van de vergadering van de Gemeenschappelijke

Medezeggenschapsraad met het College van Bestuur

d.d. 13 december 2010

 

Aanwezig: dhr. R. Meinders, mevr. A.  van der Niet, mevr. W. Roowaan, dhr.  M. Rienks,dhr. D. Bakker, mevr.  I.  Koopman, dhr. L. Breukel, dhr. J. Timmermans en mevr. L. Quak.

 

Met kennisgeving afwezig: mevr. A. Molog, dhr.  H.  Snelder

 

00.          Opening.

                Dhr.  Meinders opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

 

01.          Notulen van de vergadering van de GMR d.d. 15 november 2010.

                De notulen worden zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

               

                Actielijst schooljaar 2010-2011.

                Punt 02: Dit dient gereed te zijn in het voorjaar van 2011.

               

                Punt 03: Dhr. J. Swart is met de e-mailbehandeling van de GMR op de website bezig.

 

Punt 04: Dhr. Meinders stelt voor de nota “Werken in het onderwijs” niet te agenderen maar te laten rouleren onder de GMR leden.

 

Punt 05: Mevr. Van der Niet  heeft met dhr. Swart contact gehad over de website en die gaat hier mee bezig.

 

Punt 06: Dhr. Breukel  deelt mee, dat de GGD een binnenmilieuonderzoek uitvoert in de scholen. Er zijn inmiddels 4 rapporten ontvangen. In de rapporten worden aanbevelingen gedaan. Een aantal van deze aanbevelingen is uitvoerbaar, maar een aantal brengt ook dusdanig veel kosten met zich mee, dat deze niet realistisch zijn.

Dhr.  Rienks wil graag een rapport die hij via een student heeft verkregen naast zo’n GGD-rapport leggen ter vergelijking. Dhr. Rienks mailt het rapport naar dhr. Breukel  toe. Met goedvinden zal hier ook een student bij aanwezig zijn.

 

02.          Ingekomen post:

                01. Briefl MR De Lichtwachter

                Alle scholen hebben een Sinterklaasboekje ontvangen waarin verschillende bedrijven, onder               andere Aves, hebben geadverteerd. Het boekje was bestemd voor leerlingen uit de groepen           1 tot en met 5.  Iedere school was vrij om te bepalen of zij dit boekje wel of niet uit wilden    delen aan de betreffende leerlingen. Indien een school vond dat het niet in hun beleid paste,              dan werd het boekje niet uitgedeeld.  De directeur van de Lichtwachter had dus ook van te                 voren moeten bepalen of uitreiken van het boekje wel of niet bij het gevoerde beleid van de               school paste.

 

 

03.          Uitgaande post:

                Geen.

 

04.          Stand van zaken functiemix.

                Met de leerkrachten zijn in oktober twee bijeenkomsten belegd, waarin men op het voorstel               kon reageren. Vervolgens is het stuk aangepast en op 29 november jl. in het directieberaad                 aan de orde gesteld. Het beleidsstuk is daarna weer tekstueel op een aantal punten               bijgesteld en zal vervolgens door het College van Bestuur worden behandeld en vastgesteld.         Vervolgens zal het beleidsstuk tijdens de vergadering van 24 januari bij de GMR aan de orde                 worden gesteld en verwacht het College van Bestuur half februari dat de GMR tot      besluitvorming over gaat, waarna tot implementatie kan worden overgegaan. Ondertussen         gaat de projectgroep functiemix door met haar verdere inventarisatie en voorbereidingen        treffen om de functiemix per 1 augustus 2011 in te voeren.

 

05.          Begroting 2011.

Dhr. Timmermans  deelt mee dat hij de begroting op 4 januari a.s. nog met dhr. Rienks en dhr. Bakker  gaat bespreken.

 

Het tijdpad dat is uitgezet voor de begroting is aan de krappe kant. De directeuren van de       scholen hebben weinig tijd om de begroting met hun MR te bespreken. Bespreken met de      MR is in principe mogelijk tussen 20 september en 18 oktober.  Het lijkt dhr. Timmermans ook niet ideaal om de directeuren te vragen al voor de zomervakantie de begroting op te stellen.

 

                De begroting wordt vervolgens bladzijdegewijs doorgenomen, waarbij het volgend aan de     orde komt.

 

                Het leerlingenaantal zal de komende jaren nog wat meer teruglopen, maar is met natuurlijk   verloop van personeel op te vangen.

 

Nagele zit beneden de opheffingsgrens van 23 leerlingen en zal aan het einde van dit schooljaar worden opgeheven. Ook de Wegwijzer kent krimp en nadert de opheffingsgrens. Doordat de Wegwijzer qua brinnummer gekoppeld is aan AC de Wissel zal van opheffing geen sprake zijn, omdat AC de Wissel genoeg leerlingen heeft. Zolang er op een school in de lagere groepen perspectief zit en de school levensvatbaar is zal er niet tot opheffing worden               overgegaan. De Wegwijzer beschikt over te veel lokalen. Daarom zijn een aantal lokalen                 verhuurd aan derden.

 

                In 2010 is de impulsregeling ingevoerd om, naast de bestaande gewichtenregeling, scholen    die geconfronteerd worden met een cumulatie aan problemen extra financiële armslag te               geven.  Gebleken is, dat de scholen die hiervoor gelden hebben ontvangen, deze gelden niet                 volledig nodig waren. Het budget wat over is gebleven is nu ingezet voor andere scholen die

                niet voor de impulsregeling in aanmerking kwamen maar het wel konden gebruiken.

 

De Koningin Julianaschool neemt met ingang van januari 2011 haar intrek in de nieuwe centrumschool in Emmeloord. Dit wordt een samenwoonschool. Er is besloten om in de begroting een bedrag op te nemen voor het profileren van de school. De nieuwe school blijft vooralsnog Koningin Julianaschool heten. Een nieuwe naam wordt intern overwogen.

 

                In het overzicht op blz. 15 staan diverse trajecten gepland. Het ene traject loopt langer door dan het andere traject. Dit heeft te maken met het feit dat bepaalde trajecten in een bepaald               jaar zijn afgerond.

 

                Voor de +klas zijn kosten begroot. Deze kosten bestaan voornamelijk uit huur,             materiaalkosten en personeelskosten. Bij Okido is dit niet het geval omdat hiervoor onder               andere weinig tot geen materiaalkosten worden gemaakt en een deel van de kosten ook           door SCPO wordt betaald. Aangezien het niet zeker is hoe lang de +klas door gaat lopen, is              besloten voorlopig eerst een bekostiging tot 2013 in de begroting op te nemen.

 

Momenteel profileert het Zuyderzee College ook haar +klas. Zij vergeet echter aan te geven, dat Aves daarbij partner is en een deel van de kosten meebetaald. Aves wordt echter niet genoemd bij promotie van deze +klas. Hierover zal dhr. Breukel nog contact op nemen met het Zuyderzee College.


Dhr. Meinders  vraagt waarom in het overzicht Exploitatieresultaat begroting 2011 de rentelasten niet pro rato zijn verdeelt over de baten. Dhr. Timmermans  zal dit navragen bij het Onderwijsbureau in Meppel.

 

Er kan geconcludeerd worden dat Aves financieel een gezonde stichting is. In een jaar tijd is er voldoende inzicht gekomen in de inkomsten en uitgaven van de stichting en heeft het CvB er voldoende grip op. Volgens het ministerie van OCW dient er 35% aan eigen vermogen (kapitalisatiefactor) beschikbaar te zijn. Onze stichting beschikt over 45% aan middelen, ruim boven de norm. Er zal daarom de komende jaren meer geïnvesteerd gaan worden.

 

Dhr. Meinders  zou in de begroting het eigen vermogen meer tot uitdrukking willen zien komen en pleit om meer personele inzet op de scholen.

 

De GMR heeft geconstateerd dat de ouderbijdrage van een aantal scholen wordt meegenomen op de exploitatierekening van de betreffende school. Ondanks het feit dat deze gelden in een korte periode erbij en er weer af gaan, is dit niet handig. Dhr. Timmermans en dhr. Breukel  zijn hiervan op de hoogte, maar delen mee dat dit op korte termijn niet te wijzigen is omdat het op de betreffende school net op deze manier is ingevoerd. Te zijner tijd zullen deze gelden geen deel meer uit gaan maken van de exploitatierekening van een school.

 

Dhr. Bakker  vraagt in hoeverre de scholen nog een beroep kunnen doen op bovenschoolse hulp voor ICT-zaken, nu dhr. Goes vanwege ziekte uit de running is. Dhr. Breukel en dhr. Timmermans geven aan, dat zij bezig zijn met het zoeken van vervanging voor dhr. Goes en dat bovenschoolse ondersteuning mogelijk zal blijven.

 

06.          Opzet bestuursdoelen fusiedocument.

Dhr. Rienks  moet nog beginnen en heeft geconcludeerd dat het meer tijd zal kosten dan gedacht.

 

 

07.          Evaluatie Jaarvergadering GMR d.d. 29-11

Het was een geslaagde avond. Er hing een goede sfeer en de opzet was goed. De informatie over het afsluiten van een collectieve IPAP-verzekering werd positief ontvangen.

 

                - speeltoestellen Ens

Er is een vraag geweest over het vernieuwen van de speeltoestellen. Er zal contact opgenomen worden met de MR van de school op welke manier het gebruikelijk is.' of 'N.a.v. van de vraag van De Regenboog over het vernieuwen van de speeltoestellen is er een discussie, met de conclusie dat men dit zelf moet bekostigen.

 

                - TSO

Vanaf 1 augustus 2010 hadden alle overblijfkrachten moeten beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit geldt zowel voor betaalde als onbetaalde krachten. Het CvB vindt dit een rare regeling, want de kosten die hiervoor gemaakt worden hebben tot gevolg dat de ouderbijdrage verhoogd moet gaan worden. Voor betaalde krachten is een VOG logisch, voor bij toerbeurt meedraaiende ouders vindt het CvB een VOG overdreven. Er zijn scholen waar alle ouders bij toerbeurt meedraaien. Het vragen om een VOG kan tot gevolg hebben dat personen niet langer overblijfouder willen zijn. Het CvB heeft besloten om in eerste instantie niet aan deze regeling gehoor te geven. De GMR wil de VOG graag betaald hebben uit de overblijfbijdrage in de lumpsum. (ruim €23,- per leerling). Het CvB vindt dit niet correct. Dat bedrag is er voor schoolkosten en geeft aan dat de bijdrage zou moeten verhoogd. De meningen zijn verdeeld. De voorzitter geeft aan dat hij er voorstander van is om altijd een VOG te vragen. Het CvB zal navraag doen.

 

 

08a.       Vakantierooster 2010-2011.

De GMR heeft voorkeur voor voorstel C2. Het CvB en de directeuren vinden dit ook het beste voorstel. Het CvB zal ervoor zorgen dat onze voorkeur aan de gemeente wordt doorgegeven.

 

 

09.          Rondvraag en Sluiting.

Dhr. Meinders vraagt hoe het momenteel is met de situatie in Bant. Dhr. Breukel deelt mee, dat er inmiddels met 3 ouders gesprekken zijn gevoerd en met de MR van de school. Deze week vindt er een gesprek plaats met de directeur.