12-02-2014

Soort vergadering

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

19-02-2014

 

19.30 uur

 

Afien Wijnands

 

Ardie van Keulen

Aanwezig:  mw. Wijnands, mw. Roowaan,  mw. Boes, mw. Merks, mw. Rozendal,  mw. Bosman, dhr. Meijer, dhr. Breukel en mw. Van Keulen.
Afwezig m.k.:  dhr. Timmermans

Notulen

0. Samenwerkingsmodellen  

De leden van de GMR bespreken onderling het document samenwerkingsmodellen.

1. Vaststelling agenda

Er  worden geen punten aan de agenda toegevoegd.

2. Verslag overleg GMR en CvB
Verslag d.d. 29-01-2014  (met CvB)

Blz. 3, punt 11: Kwaliteitszorg: het stuk wordt geformaliseerd.

De suggestie wordt gedaan om leerlingen een talentenpaspoort mee te geven.

Blz. 5: advertentie Open Dag: er komen 2 aparte advertenties.

Verslag d.d. 29-01-2014 (zonder CvB)

 

Over het verslag zijn geen vragen en/of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

Actie- en besluitenlijst 2014

De punten 2, 4 en 5 kunnen verwijderd worden.

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

 

 

4. Samenwerkingsmodellen

Dhr. Breukel wil graag de persoonlijke voorkeur van een ieder ontvangen. Hij hoeft geen namen te ontvangen, maar wel hoeveel keer voor welke optie is gekozen. Dit is ook gevraagd aan directeuren en staf. De gegevens worden verwerkt in een stuk dat in april ter bespreking aan de RvT wordt voorgelegd.
Op verzoek van Mw. Wijnands legt dhr. Breukel het verschil uit tussen een personele alliantie en een formele samenwerking. Ook vraagt zij wat de meerwaarde is van een formele samenwerking?
In de fusietoets staat dat er niet meer dan 30 scholen samen mogen komen en je mag 50% marktaandeel hebben. Dhr. Breukel geeft aan dat Aves en SCPO niet door de fusietoets heen komen.
Er komt een nieuw wetsontwerp aan. In de oude wet staat dat je één school niet kan overgedragen.  In de nieuwe wet kan dit wel.  
Heeft de GMR nog verdere vragen?
Er wordt geïnformeerd hoe de stemverhouding is bij de directeuren van Aves en SCPO.  

De stemming van de GMR is als volgt: de GMR telt 8 leden, waarvan 1 vacature, 1 onthouding, 5 formele samenwerking en 1x informele samenwerking.

05. Financiële rapportage 4e kwartaal en Bestuursrapportage I  

Er is een enorme afwijking van de begroting ontstaan. Het ministerie heeft een herfstakkoord afgesloten. De afspraken konden niet afgerond worden, maar het geld moest voor 31 december 2013 doorgesluisd worden naar de besturen. Het geld dat Aves ontvangen heeft bedraagt
€ 850.000,-. Er komen wel richtlijnen hoe dit geld besteedt moet worden, maar die zijn nog niet bekend. Aves draait nu enorm in de plus. Het bedrag is incl. € 160.000,-  voor het aantrekken van jonge leerkrachten en het behouden van jonge leerkrachten.  Dit wordt 3 maart besproken met de directeuren en moet eerst juridisch getoetst worden. Het CvB gaat het geld niet oppotten, maar geeft de ruimte aan de scholen, dit is ook fijn voor hun exploitatierekening. In 2014 worden de personele risico’s bij de scholen neergelegd. Dat betekent dat de buffer voor een school groter moet worden.

Het CvB heeft het idee om in het Bestuursplan 2014-2018 een Innovatiebudget op te nemen van
€ 50.000,-- voor een briljant idee van een school. Het CvB is nog aan het nadenken over de criteria.

Andere ideeën zijn een Aves Academie en meer met uitwisseling van personeel te gaan doen (audits e.d.).  


Over Taskforce “Meer mans” op pagina 9 wordt opgemerkt dat het Aves lukt om jonge mannen aan te stellen.
Over de zonnepanelen op pagina 5 wordt opgemerkt dat de gemeente juridisch eigenaar is.
Op de Eindresultaten Cito, op pagina 2, blijkt dat de scholen zijn gezakt van 88% naar 68%.

De Eindtoets Cito is slechter gemaakt dan andere jaren. De norm van de toets is 535.

Over het Ziekteverzuim op pagina 4 wordt opgemerkt dat 5,88% hoog is. Wel zit Aves onder het landelijk gemiddelde (6,46%). Er zijn een aantal mensen langdurig ziek. Deze drukken lang op de hoogte van je ziekteverzuim.

Van vaste leerkrachten die niet door een assessment komen wordt afscheid genomen. Vorig jaar is er van 4 personen afscheid genomen.  

 

De uitslagen van de ouderenquête zijn vandaag binnengekomen. 45% van de ouders heeft deelgenomen. De directeuren kunnen inloggen en de uitslagen downloaden. Opgemerkt wordt dat de vraagstelling voor een aantal ouders moeilijk was. Vóór 2 juni moet de enquête besproken worden in het team en de MR, en heeft er een terugkoppeling naar de ouders toe plaatsgevonden. 

Bij de vraag: Opmerkingen wordt gesteld: indien ouders even stopten met invullen de enquête al verzonden werd. Daarom staan er halve zinnen in. Dhr. Breukel merkt op dat deze enquête een pilot is, daarom zitten er nog fouten in. Hij zal deze opmerking meenemen in zijn gesprek hierover.

6.  Ondersteuningsplanraad

Deze raad is drie keer bijeengeweest. Er is een beleidsstuk gemaakt. Hieraan kon de GMR nog geen goedkeuring geven. 

Mw. Oosterhuis heeft gevraagd of er 2 personen aanwezig konden zijn, om deel te nemen aan een gesprek met de inspecteur over het samenwerkingsverband. In het nagesprek met de inspectie kwam een positief oordeel naar voren.

7.  Vacature GMR en rooster van aftreden

Er zijn 2 vacatures voor katholieke ouders (per september 2013 en per augustus 2014) en per augustus 2014 een vacature voor een openbare leerkracht.

Besloten wordt om in Vleugels een oproep te doen voor alle 3 vacatures.

Tevens wordt er een stukje gemaakt waarin aangegeven wordt: de 3 vacatures, het aantal vergaderingen per jaar en de bezoldiging. De tekst zal worden rondgestuurd aan alle scholen en opgenomen in de wekelijkse mail.

Mw. Roowaan heeft nog teksten van de vorige vacatures liggen, zij zal deze rondmailen aan de leden van de GMR voor commentaar.


 8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9. MR Startcursus
Mw. van Keulen neemt contact op met ‘t Onderwijsbureau om 2 data te plannen voor een MR startcursus.

10.  Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.