04-03-2013

Meer

Soort vergadering

 

Genodigden/doelgroep

 

Vergaderruimte

 

Vergaderadres

GMR vergadering

 

Leden GMR en CvB

 

Vergaderzaal

 

Jasmijnstraat

 

 

 

 

 

 

 

Datum vergadering

 

Aanvangs- en eindtijd

 

Voorzitter

 

Notulist

04-03-2013

 

20.000 uur

 

Annemieke van der Niet

 

Ardie van Keulen

Aanwezig: mw. Van der Niet, mw. Feikens,  mw. Roowaan,  mw. Boes,  mw. Bosman,  
                    mw. Wijnands, mw. Merks , dhr. Meijer, dhr. Breukel, dhr. Timmermans en mw. Van 
                    Keulen .

Notulen

1.      Opening

De voorzitter, mw. Van der Niet, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2.      Vaststelling agenda overleg GMR en CvB

Zijn er nog punten die aan de agenda moeten worden toegevoegd? Er zijn geen toevoegingen.

3.      Verslag overleg GMR en CvB d.d. 28-01-2013

Blz. 1 punt 4: deelname van GMR leden aan de werkgroepen. Dhr. Breukel geeft aan dat je deelneemt op persoonlijke titel.

Blz. 1 punt 4: interview lid GMR over samenwerking SKN en Aves. Dhr. Breukel geeft aan dat de offerte erg hoog was. Het interview is geschrapt.

Blz. 2 punt 10:  vrijwilligersvergoeding. Dhr. Breukel stelt dat dit in het vorige overleg al was toegezegd.

4.      Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

5.      Kindcentra

Dit stuk staat ter informatie op de agenda. Dhr. Breukel merkt op dat de gemeente opdrachtgever is en dat het 4 losstaande projecten zijn.

6.      Bestuursrapportage augustus t/m december en Financiële rapportage 4e kwartaal

Dhr. Timmermans geeft aan dat dit een verslag over geheel 2012 is.

Blz. 3: Tussentoetsen Cito 52% van de scholen scoort 80% voldoende. Het CvB geeft aan dat je snel onder de 80% zit. Er zijn 5 onderdelen waarvan je 4 onderdelen goed moet hebben (als je 2 van de 5 onderdelen laag hebt zit je al onder de 80%). Het CvB heeft gekeken naar de laatste 3 jaar. Scholen die 3 jaar lang laag scoorden zijn aangemeld bij Scholen aan zet = een verbetertraject (3 scholen).

M.b.t. de eindresultaten Cito geeft het CvB aan dat Aves geen zwakke scholen heeft.

Scholing: 50% van de medewerkers volgt individuele scholing: dit is o.a. Diploma Openbaar Onderwijs.

N.a.v. blz. 4 wordt opgemerkt dat er veel jonge mensen invalwerk verrichten.

N.a.v. blz. 5 wordt aangegeven dat er een RI&E is afgenomen (1x 4  jaar) en tussendoor het Plan van Aanpak.

 

M.b.t. de financiële rapportage stelt dhr. Timmermans dat 2012 netjes is afgerond met een plus. Door te werken met een vervangingspool en flinke bezuinigingen is er 4 ton inverdiend. Ook had Aves een extraatje van het Ministerie van 4 ton en 1 ton aan rugzakgelden.

7.      Schorsing en verwijdering:

Opgemerkt wordt dat de ondersteuningsbehoefte op meerdere gebieden kan plaatsvinden.

Tevens wordt gesteld dat ouders hun kind aanmelden en niet de school.

Aves heeft nog nooit een leerling verwijderd, maar wel geschorst.

8.      Meerjarenzorgplan 2011-2015

De GMR komt hierop terug.

9.      Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10.   Sluiting

De voorzitter dankt het CvB  en de leden van de GMR  voor hun inbreng en sluit het overleg tussen GMR en CvB.